POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 29 mei 2014

Vaart wel en levet scone!

Jarenlang heb ik op mijn webstek, later op mijn blog en ook op facebook berichtjes gepost, commentaren, bitterzoetjes, cijfermateriaal uit de Kamer. 1.525 stukjes verder, en spijtig genoeg door de voor het Vlaams Belang vrij dramatische verkiezingen komt aan deze weblog nu een einde. En ik zou de partij van de overwinnaars met een citaat als dit kunnen feliciteren: ‘Een partij die de eer opeist voor de regen, moet niet verbaasd zijn als haar tegenstanders haar de schuld geven voor de droogte”.  Want dat is een optie natuurlijk: de optie van de verbittering.
Er is – gelukkig maar – ook een andere optie: die van de aanvaarding, het doorspoelen van de ontgoocheling en het draaien van de pagina. Zonder verbittering. “Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen, tot statig als een eik voor u ons volk her bloeit”, zoals we zo vaak én geëmotioneerd meezongen. Het politieke werk verder zetten dus, zij het op een ander niveau, vanuit een ander perspectief ook. Maar vooral: het werk verder zetten!
Daarom zeg ik u: Vaart wel en levet scone! Dank, beste lezer, voor uw aandacht, dank voor uw bemoedigende woorden, dank voor de vele raadgevingen, dank voor de steun vooral! Doe vooral verder en laat u door niets afleiden van de hoofdzaak. 

maandag 12 mei 2014

12,8% Belgen betaalt geen personenbelasting

Uit cijfers die de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V) publiceerde in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat in België in 2011 ruim 1,6 miljoen burgers geen personenbelasting betalen, omdat hun netto belastbaar inkomen onder het belastbaar minimum lag. Een cijfer dat ten opzichte van 2008 vrij constant is gebleven, zij het dat er toch opmerkelijke regionale verschillen zijn.
Zo daalde het aantal personen dat geen personenbelasting betaalde in 2011 ten opzichte van 2008 in het Waals Gewest met 2,5%, in het Vlaams Gewest met 3%, en werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stijging genoteerd van liefst 19,5% ten opzichte van 2008.
Dezelfde tendens is merkbaar in 2012, zij het dat het hier gaat om voorlopige cijfers. Algemeen is er ten opzichte van 2008 een daling van 11%, wat het aantal personen zonder personenbelasting betreft. De daling is het grootst in het Vlaams Gewest – een daling van 15% - terwijl de daling in het Waals Gewest 12% bedraagt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een stijging van bijna 10%.

Ten opzichte van het aantal inwoners worden de regionale verschillen tussen 2008 en 2012 (als de voorlopige cijfers worden bevestigd) duidelijker. Ten opzichte van het aantal inwoners telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 16,4% personen die geen personenbelasting betaalden, een cijfer dat in 2012 al opliep naar 18,7%. In het Waals Gewest daalde het aantal burgers dat geen personenbelasting betaalde, tussen 2008 en 2012 terug van 17,1% naar 14,7%. In het Vlaams Gewest daalde het percentage van 13% naar 10,7%. 

donderdag 24 april 2014

Bijna verdrievoudiging fiscale uitstellen

Op 5 jaar tijd is het aantal onbeperkte fiscale uitstellen bij fiscale invorderingen in België bijna verdrievoudigd, in 2009 waren dat er 192, in 2013 gaat het om 491 gevallen. Zo blijkt uit het antwoord dat de Minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), op mijn schriftelijke vraag. Middels het fiscale uitstel kan de gewestelijk Directeur Invordering onder bepaalde voorwaarden onbeperkt uitstel toestaan van de invordering van inkomstenbelastingen.
Merkwaardig, maar niet toevallig is de communautaire scheeftrekking, die ook bij andere fiscale fenomenen overduidelijk aanwezig is. En blijft. Het aantal toegestane onbeperkte fiscale uitstellen in het Vlaams Gewest bedraagt in 2013 142 gevallen – of 29% van het totaal toegestane uitstellen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 15% van het totaal aantal uitstellen toegestaan. Het Waals Gewest neemt niet minder dan 56% van het totaal aantal onbeperkte fiscale uitstellen voor zijn rekening.

Intussen zijn ook de bedragen van de fiscale uitstellen op 5 jaar tijd verdrievoudigd. In 2009 bedroegen de fiscale uitstellen iets meer dan 1 miljoen euro, in 2013 registreert men voor een totaal van 3,6 miljoen euro aan onbeperkte fiscale uitstellen van fiscale invorderingen. Vooral de stijging van het bedrag aan uitstellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van 73.000 euro in 2009 naar 450.000 euro) is verontrusten, maar ook in het Vlaams Gewest is er sprake van een forse stijging van de absolute bedragen. 

woensdag 23 april 2014

Afnemende loonkloof tussen mannen en vrouwen

Uit cijfers van de Minister van Werk, mevrouw Monica De Coninck (sp.a), in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat de gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen geleidelijk aan afneemt. In 2009 bedroeg het gemiddeld bruto maandloon 3.027 euro, verdiende de man gemiddeld 3.105 euro en de vrouw 2.785. Voor de mannen bedroeg het loon dus gemiddeld 2,5% hoger dan het bruto maandloon, voor de vrouwen gemiddeld 9% lager. In 2011 bedroeg de spanning tussen het gemiddeld bruto maandloon voor mannen ten opzichte van het algemeen gemiddelde nog 2%, voor de vrouwen gemiddeld 6%.
Als we de jaarlonen analyseren, valt de hoge loonspanning tussen mannen en vrouwen vooral in de privésector op: in 2010 een spanning tot 36%, ongeacht of het nu gaat om arbeiders dan wel om bedienden. In de publieke sector bedraagt de spanning 19% bij de contractuelen (vooral te maken met het feit dat veel vrouwen er deeltijds werken) en daalt ze tot 10% voor wat betreft de statutairen.
Vooral wat betreft de uurlonen stelt de Minister vast dat de loonspanning fors afneemt, vooral op het niveau van de publieke sector. Contractuele mannen hebben gemiddeld 3% meer loon dan vrouwen, maar vrouwelijke statutairen verdienen gemiddeld 4% meer dan hun mannelijke collega’s.  

Terwijl vrouwen in het Vlaams Gewest en het Waals Gewest nagenoeg hetzelfde gemiddeld bruto maandloon hebben, is er wat betreft mannen een veel duidelijker verschil, en is er dus een hogere loonkloof zichtbaar in het Vlaams Gewest (een loonkloof die is gedaald van 12 naar 10% in 2011). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de gemiddelde bruto maandlonen veel hoger liggen dan in de rest van België, bedraagt de loonkloof nog steeds 12%, in het Waals Gewest is dat slechts 5%. 

dinsdag 22 april 2014

Méér belastingboetes kwijtgescholden in Franstalig België

Gewestelijke Directeur Invordering kunnen mensen die hun belastingen ofwel niet betalen ofwel niet tijdig betalen, en die hierdoor nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn, van de betaling van die interesten vrijstellen.  Ik wou van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V) weten hoe het aantal evolueerde.
Uit de cijfers die de minister verstrekte, blijkt in elk geval dat het aantal vrijstellingen van nalatigheidsvereisten op 5 jaar tijd drastisch is gedaald: van 1.868 gevallen in 2009 tot 1.244 in 2013, een daling van liefst 32%! En merkwaardig: terwijl de daling van het aantal vrijstellingen van die nalatigheidsinterest in het Vlaams Gewest ongeveer 24% bedroeg (in het Brussels Gewest slechts 15%), halveerde het aantal door de gewestelijke Directeur Invordering toegestane vrijstellingen van nalatigheidsinterest in het Waals Gewest: van 927 toegestane vrijstellingen in 2009 naar (nog steeds) 490 in 2013.

De gelijkheid van alle burgers mag dan al ingeschreven zijn in de grondwet, het blijft toch zo dat de ene burger net “iets gelijker” is dan de andere, aldus het Vlaams Belang. Zo bedraagt het aandeel belastingplichtigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10,6 van de totale bevolking uit, maar bedraagt het aandeel van de Brusselse vrijstellingen van de belastingboetes in het totaal van de vrijstellingen 26,4%. Idem voor het Waals Gewest: het aandeel van de belastingplichtigen bedraagt er 31,7 terwijl het goed is voor ongeveer 40% van het aantal vrijstellingen van nalatigheidsinterest. Het Vlaams Gewest is dan weer goed voor 57% van alle belastingplichtigen, maar in het totaal aantal vrijstellingen van boete-interesten is het Vlaams Gewest ‘slechts’ goed voor 34%.  Gelijkheid? Vergeet het maar, dit is België!

vrijdag 4 april 2014

‘Drugs in verkeer: zwaar onderschat probleem in Belgische statistieken’

Uit cijfers die ik van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet (cdH), ontving, blijkt dat het aantal ongevallen van bestuurders die onder invloed van geneesmiddelen en/of drugs zijn, jaar na jaar toeneemt. 546 in 2009, 507 in 2010, 563 in 2011 en 592 in 2012.
Maar de Staatssecretaris geeft in hetzelfde antwoord ook toe dat het er in de praktijk véél meer zijn. Op de ongevallenformulieren is eerst en vooral géén plaats voorzien voor drugsinformatie naar aanleiding van het ongeval. Ten tweede wordt de variabele “onder invloed van geneesmiddelen en/of drugs” niet altijd goed ingevuld door de overheden die de vaststellingen doen. Zo werd bijvoorbeeld in 2012 slechts bij 0,13% van de autobestuurders, betrokken in letselongevallen, aangekruist dat ze al dan niet onder invloed waren van geneesmiddelen en/of drugs.
Het project DRUID (DRiving under the influence of Drugs, Alcohol and Medecines) nam in ziekenhuizen bloedstalen van in totaal 325 zwaargewonde Belgische bestuurders. Uit die resultaten, aldus de Staatssecretaris, bleek dat 7,6% van de bestuurders onder invloed van cannabis reed, en 3,8% onder invloed van cocaïne. 38% had de wettelijke alcohollimiet overschreden. “Rekening houdend met de hierboven vermelde resultaten van het DRUID-project wijst dit op een zware onderschatting in de Belgische stastieken”, zo besluit de Staatssecretaris.

Het Vlaams Belang dringt al langer aan op betere en meer correcte statistieken, meer betrouwbare gegevensbanken. De Staatssecretaris laat weten dat een werkgroep statistiek is opgericht in de schoot van de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid en dat die tot doel heeft een betere ongevallenregistratie te ontwikkelen.   

donderdag 3 april 2014

Slechts 1% van alle btw-controles nieuwbouw en renovatie in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Uit cijfers die de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), bekendmaakte in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het aantal uitgevoerde btw-controles op nieuwbouw en renovatie in 2012 scherp is gedaald ten opzichte van de voorbije jaren. In 2009 werden er bijvoorbeeld 14.710 controles uitgevoerd, in 2010 en 2011 ging men vlot boven de 15.000, maar in 2012 daalde dat aantal tot 9.460, een daling met 36%.
In het Vlaams Gewest daalde het aantal controles met 42%, in het Waals Gewest met 25,5%, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aandeel nagenoeg stabiel. Ondanks de daling bedraagt het aandeel van de btw-controles in het Vlaams Gewest  nog steeds 62% van het geheel, in het Waals Gewest telt men 37% van de controles en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest amper…1% van de controles.
Ook het aantal productieve controles – die dus geld in het laatje brachten voor de overheid – daalde in absolute cijfers, maar minder scherp dan het aantal uitgevoerde controles. In 2009 waren er 2.254 productieve controles, in 2012 nog maar 1.747, een daling van 23%. Het aandeel van de productieve controles in het Vlaams Gewest ligt een stuk hoger: 73% van àlle productieve controles worden in het Vlaams Gewest uitgevoerd, 24,8% in het Waals Gewest en 1,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minister Geens geeft de tendens in zijn antwoord toe. De administratie onderzoekt daarom of dergelijke dossiers op een meer doeltreffende manier kunnen worden geïntegreerd in gerichte controles. 

woensdag 2 april 2014

24% méér wietplantages ontdekt

Zowat een week geleden liet de politie van Limburg weten dat de toevloed van wietplantages haar boven het hoofd groeit, terwijl men ervan uitgaat dat slechts 1 op de 10 effectieve plantages ook wordt ontdekt. Vooral het gebrek aan mankracht en middelen speelt de politie parten, want met meer volk zou meer gecontroleerd en meer ontdekt kunnen worden. Ik vroeg de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH)  naar dringende beleidsmaatregelen.
De Minister kon niet veel anders dan de dramatische toename toegeven:  tussen 2010 en 2013 is er sprake van een toename van 24%, van 979 ontdekte plantages in 2010 naar 1.212 in 2013, waarbij het voor het laatste jaar om een voorlopig cijfer gaat, “dat nog lichtjes kan stijgen”, aldus de Minister.
Eveneens opvallend is de vaststelling dat in de grensstreek met Nederland (Brugge, Gent, Dendermonde, Antwerpen, Turnhout, Tongeren, Hasselt, Luik en Verviers) tussen 2008 en 2009 ongeveer 64% van het aantal plantages werden aangetroffen, terwijl dat percentage in 2012 gedaald is tot 53%. Waarmee de minister toegeeft dat de problematiek geleidelijk aan doorsijpelt over het ganse grondgebied van België, waarbij ook de grensstreek met Frankrijk in zicht komt.

Naast een aantal recente aanpassingen (het strafbaar maken van voorbereidende handelingen, zodat de politie sneller kan interveniëren, en de onmiddellijke vernietiging van de drugs, onmiddellijk na de inbeslagname) is de Minister trilaterale gesprekken opgestart met de Nederlandse en de Franse ministers voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken. Men wil tegen eind juni 2014 met een ambitieus programma komen, waarbij de nodige middelen zullen ter beschikking worden gesteld om de samenwerking te versterken. De Minister ging niet in op mijn vraag om onmiddellijk mensen en middelen vrij te maken om de strijd nu in te zetten op het eigen grondgebied. 

dinsdag 1 april 2014

Groeiend succes van de winwinlening, maar wantrouwen blijft…

Sommige Vlaamse kranten brachten het: met de winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren laten participeren in kmo’s (geld lenen dus) en op die manier de broodnodige zuurstof aan de bedrijven te geven. De banken doen, zoals algemeen geweten, toch een stukje moeilijker bij het verlenen van kredieten, en daarom werd van verschillende politieke zijde geopperd om van overheidswege zo’n winwinlening mogelijk te maken.

Tezelfdertijd blijkt echter dat het wantrouwen van de burgers in hun overheden nog danig groot is: op de winwinlening werd momenteel voor 46,5 miljoen euro ingeschreven, er werden 1.668 leningen afgesloten in 2013, tegenover 1.314 in 2012. En al lijkt dit op het eerste gezicht een fraai resultaat – en zeker voor de bedrijven is dit een opsteker: voor 46,5 miljoen euro nieuwe zuurstof – toch moet het ‘succes’ ook wat worden gerelativeerd. Op de spaarboekjes staat nog steeds 250 miljard euro. Was het niet de bedoeling om het ene naar het andere niveau over te hevelen…?

maandag 31 maart 2014

Krimconflict wordt steeds internationaler – geopolitiek bepalend…

Het leek er in het begin op alsof het conflict in Oekraïne alleen ging tussen de twee erfvijanden Oekraïne en Rusland. Rusland heeft het altijd moeilijk gehad met een onafhankelijk Oekraïne, omdat het bijvoorbeeld claimde dat de Russische natie eigenlijk zijn oorsprong, zijn ontstaan heeft gekend in Kiev en de streek errond – nu dus grondgebied Oekraïne. Oekraïne dan weer beroept zich – terecht, meen ik – op het zelfbeschikkingsrecht om de soevereiniteit op het ganse grondgebied op  te eisen. Als randbemerking weze nog gesteld dat de massale russificatie een onderdeel van de problematiek uitmaakt, een problematiek die zowel tsaristische als communistische wortels heeft.
Maar in mijn essay “Amerika, het einde van het evidente rijk?” heb ik in het stukje over het kruitvat Krim over de andere spelers op dit strategisch zo belangrijke stukje grond. Want het is duidelijk dat grote geopolitieke en geostrategische belangen de Krim veel belangrijker maken dan de grootte van haar oppervlakte. De Amerikanen doen er natuurlijk alles aan om de voormalige vijand, de Sovjet-Unie, nu Rusland, zoveel mogelijk in een wurggreep te houden. Amerika is – niet toevallig – derde partij in dit conflict. Want als Amerika de Krim van Rusland afhandig kan maken, verliest Rusland een fundamentele toegangspoort tot de zuidelijke wateren.
In mijn essay had ik het over de vierde partij in dit conflict, de Krim-Tataren. En hoewel dit volk door Stalin op transport naar het oosten werd gezet, sloeg de heimwee bij heel wat Tataren toe en kwamen ganse gezinnen van dit Turkischsprekend volk terug naar hun eigen lapje grond. Intussen leefden tot juist voor het conflict uitbrak, ongeveer 300.000 Tataren terug in de Krim. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoglu heeft zich intussen achter de Krimtataren geschaard. Van deze Davutoglu zijn de Groot-Turkse gevoelens bekend, en op de Turkse radio- en televisievereniging TRT heeft hij zich uitgesproken voor “een bescherming van de rechten van alle Turken op de Krim”.  Turkije hecht, aldus de Turkse minister, “bijzonder veel belang aan de territoriale integriteit van Oekraïne”.  Davutoglu heeft een ontmoeting gehad met de president van nationale vereniging van Krimtataren, Mustafa Abdulcemil Kirimhoglu en heeft hem alle steun toegezegd.

Ook het Krimconflict internationaliseert zich, en dit – opnieuw – volgens geopolitieke lijnen. 

vrijdag 28 maart 2014

Op 4 jaar tijd 20% minder werkgelegenheid in textielsector

Eertijds een van de grotere en meer belangrijke industrietakken in België, en zeker in Vlaanderen, de textielsector, verloor op 4 jaar tijd opnieuw ongeveer 20% van de nog bestaande werkgelegenheid. In 2009 werkten nog 25.846 mensen voltijds in deze sector, in 2012 is dat aantal teruggelopen tot 20.047 VTE. Dat althans blijkt uit de cijfers die ik als antwoord kreeg op een schriftelijke vraag aan de Minister van Werk, mevrouw Monica De Coninck (sp.a).
Het aandeel van het Vlaams Gewest in de totale textielsector blijft – ondanks tegenvallende tewerkstellingscijfers – stijgen: zo was de tewerkstelling in de textielsector in het Vlaams Gewest in 2009 goed voor 77% van het totaal aantal tewerkgestelde werknemers in de textielsector op het Belgische grondgebied, in 2012 steeg dat cijfer tot 79%.

Nochtans werd ook het Vlaams Gewest niet gespaard van de collectieve ontslagen op het vlak van de textielsector: op 5 jaar tijd, tussen 2009 en 2013 (de eerste 10 maanden weliswaar), werden er 4.831 collectieve ontslagen in de textielsector genoteerd, waarvan er 59% in het Vlaams Gewest werden geregistreerd, 2.844 in totaal. In het Waals Gewest waren dat er 1.190 VTE, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 797. 

donderdag 27 maart 2014

Ondanks verbod toch 31 polygame huwelijken geregistreerd

Het wetboek van internationaal privaatrecht (16 juli 2004) verbiedt in artikel 28 de registratie van feiten die onverenigbaar zijn met de Belgische openbare orde, en polygame huwelijken vallen daaronder. Ondanks dit formeel verbod gaf de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), in een antwoord op mijn vraag onlangs toe dat in België op 6 jaar tijd 31 polygame huwelijken werden geregistreerd.
Opmerkelijk is dat van die 31 polygame huwelijken er niet minder dan 11 geregistreerd werden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (35,5%), tegenover 14 in het Vlaams Gewest (45%) en 6 in het Waals Gewest (bijna 20%).
De Minister kon niet antwoorden welke gemeenten door haar diensten aangeschreven werden om aan te tonen dat één huwelijk intussen ontbonden was, of hoeveel burgers zich intussen in regel hadden gesteld.  De cijfers van 31 polygame huwelijken lijken trouwens aan de zeer lage kant, want in 2009 gaf de bevoegde schepen Monica De Coninck (sp.a) op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang) nog toe dat tot dit tijdstip in Antwerpen alleen al 45 polygame huwelijken waren geregistreerd.

De Minister gaf wel aan dat op 16 januari 2013 een omzendbrief naar de gemeentebesturen was gestuurd met betrekking tot de registratie van polygame huwelijken, waarin ze duidelijk stelde dat het de Belgische overheden verboden is over te gaan tot registratie. “Vanaf die datum werd elke registratie van een polygaam huwelijk door de gemeenten in het Rijksregister onmogelijk gemaakt”, aldus nog de Minister. In 2013 werden echter nog 2 polygame huwelijken geregistreerd, zo blijkt ui haar eigen cijfers. 

dinsdag 25 maart 2014

Nog steeds 32 auto’s per dag gestolen en 6 vrachtwagens

Ondanks het feit dat het aantal geregistreerde voertuigdiefstallen in België lichtjes teruggelopen is – in 2010 ging het om 17.126 gevallen, in 2012 om 16.251 geregistreerde voertuigdiefstallen – blijft het aantal toch enorm hoog, zo blijkt uit de cijfers van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) op mijn schriftelijke vraag.
 In 2012 werden in België nog steeds 32 personenwagens per dag gestolen (11.775 op jaarbasis, tegenover 34 per dag in 2010 of 12.541). 5,5 moto’s werden van de rechtmatige eigenaars afhandig gemaakt, en 6 vrachtwagens verdwenen of werden gestolen.
De lijst van de top-5 van de gestolen personenwagens wordt nog steeds aangevoerd door Volkswagen (12% van alle gestolen voertuigen in 2012 tegenover 11,69% in 2010), Mercedes, Ford (dat stevig terugvalt van 9,36% in 2010 naar 6,72% in 2012), BMW en Renault.
Verontrustend is het feit dat steeds minder gestolen voertuigen nog worden teruggevonden: in 2010 werden 9.503 voertuigen teruggevonden, een aandeel van bijna 56%, terwijl het aandeel niet teruggevonden voertuigen tussen 2010 en 2012 steeg van 44,5% naar 48%. Tweede verontrustende maar duidelijke tendens is het aantal gestolen voertuigen dat in het buitenland wordt teruggevonden: in 2010 waren dat er 516, in 2012 waren dat er al 782, waarmee het aandeel in het buitenland teruggevonden voertuigen steeg van 6,24% naar 9,13% in het totaal aantal teruggevonden voertuigen.

Als we tot slot naar het gewest kijken waar de gestolen voertuigen worden teruggevonden, dan valt het bijzonder hoge aandeel op van teruggevonden voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 22% in 2010, 21% in 2012). In het Waals Gewest worden ongeveer 46% van alle teruggevonden gestolen voertuigen ontdekt, en in het Vlaams Gewest ongeveer 33%.  

maandag 24 maart 2014

Waar moeit het Europees Gerechtshof voor mensenrechten zich allemaal mee?

Niet alleen hier bij ons, maar ook in andere Europese staten stelt men steeds vaker vast dat Europese instellingen zich met van alles en nog wat bemoeien en dat er van zo geroemde soevereiniteit – toch hét fundament van de rechtsstaat en van de Europese democratie – nog maar weinig overblijft. Het Europees gerechtshof voor mensenrechten in Straatsburg is zo één van die wereldvreemde instellingen, die soms met een bizarre nijd inhakken op de nationale soevereiniteit en op het oordeel van onafhankelijke rechters in deze of gene Europese staat.
Het Europese gerechtshof heeft onlangs bijvoorbeeld kritiek geleverd op de Britse justitie, omdat die daders van moorden, die tot levenslange gevangenisstraf waren veroordeeld, ten vroegste pas na 40 jaar detentie wilde vrijlaten. Onmenselijk, oordeelde het Europese gerechtshof, dat eiste dat het Britse gerecht de mogelijkheid zou voorzien na 25 jaar, onafhankelijk van de zwaarte van de straf. In Groot-Brittannië ontstond hierover vrij veel commotie, onder andere omdat juist nu het proces is gestart tegen de islamitische moordenaars van soldaat Lee Rigby. Het Britse Court of Appeal heeft de eis van het Europese gerechtshof verworpen, en heeft de levenslange gevangenisstraf wel degelijk “in overeenstemming” verklaard met de Europese mensenrechten.

In België plooien àlle traditionele politieke partijen steeds zéér nederig het hoofd als de Europese Unie of een van haar instellingen in beeld komen. Alle partijen, ook àlle Vlaamse partijen. Slechts één durft het aan tegen deze misplaatste Europese druk in te gaan, u weet intussen al dewelke! 

vrijdag 21 maart 2014

4 bommeldingen per week in België

Het aantal door de politiediensten geregistreerde bommeldingen blijft ook in 2013 hoog, zo blijkt uit cijfers die ik van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), mocht ontvangen. In 2009 registreerde men bijvoorbeeld 133 bommeldingen per jaar, gemiddeld 2,5 per week, terwijl dat aantal in 2011 opgelopen was tot 240 – of bijna 5 per week. In 2012 waren er 217 en ook in 2013 bleef het aantal vrij hoog: 103 voor het eerste semester. Het aandeel van de bommeldingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt langzaam ten opzichte van het aantal in de andere gewesten: in 2009 werden 24% van alle bommeldingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd, in 2012 was dat aandeel gestegen tot 26%. Het aandeel van de bommeldingen in het Vlaams Gewest ten opzichte van het totaal bedraagt onveranderd 44%.
Ook wat het aantal bedreigingen betreft, noteerde de minister een duidelijke stijging. In 2009 waren er 49 gevallen, in 2010 reeds 75 bedreigingen, en het aantal liep verder op tot 104 in 2012, en 58 voor het eerste semester in 2013 – 116 op jaarbasis.

Wat de plaatsbestemming betreft, merk ik een forse toename op van bommeldingen die gericht zijn op privéwoningen (van 5 in 2009 tot 42 in 2012) en van de openbare weg (van 19 naar 31). Ook bij politiebureaus (van 4 gevallen naar 10 in 2012), bij ziekenhuizen (van 2 naar 11) en bij bestuurlijke gebouwen (van 2 naar 18) is er sprake van een duidelijke stijging in de loop van de jaren. 

donderdag 20 maart 2014

Minder laattijdige of niet ingediende aangiften belasting

Uit cijfers die ik van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, bleek dat de som van de niet ingediende belastingaangiftes en de laattijdige belastingaangiftes bij particulieren tussen einde 2010 (aanslagjaar 2009) en einde 2013 (aanslagjaar 2012) met ongeveer 8% is gedaald.
Er zijn nochtans opmerkelijke verschillen. Zo daalde het aantal niet-ingediende belastingaangiften over de betrokken periode met ongeveer 30%, van 325.080 niet ingediende aangiftes in 2010 tot 229.859 in 2012. Opmerkelijk is dat de toestand in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgen blijft baren. Waren in het Vlaams Gewest in 2009 bijvoorbeeld 33 mensen op 1.000 belastingplichtigen in de fout, dan bleek dat in het Waals Gewest 62 op 1.000 te zijn, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs 108. Die cijfers daalden, maar nog steeds blijven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest koplopers met 74 respectievelijk 45 zondaars op 1.000 belastingplichtigen. In het Vlaams Gewest is dat aantal geslonken tot 26,5.
Het aantal laattijdig ingediende aangifte steeg tussen 2010 en 2013 dan wel weer fors: een stijging van 30% (van 176.723 in 2010 naar 230.454). Het aandeel van Vlaanderen hierin bedraagt in 2013 54%, het Waals Gewest komt op 33% van het totaal laattijdig ingediende aangiftes en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekent voor 12,5%.

Het aantal opgelegde boetes voor niet ingediende aangiftes in de personenbelasting verzesvoudigde op 4 jaar tijd: in 2009 werden er  1.224 boetes in België opgelegd, in 2012 niet minder dan 7.792 boete0s. Vlaanderen was in 2010 goed voor 50% van de boetes, en 37% van de overtredingen.  In 2013 tekende het Vlaams Gewest voor 40% van de niet ingediende aangiftes en betaalde het 45% van de opgelegde boetes. Het Waals Gewest is bezig aan een inhaalbeweging, maar het gaat langzaam. 

woensdag 19 maart 2014

253 criminele organisaties in België bekend

Ondanks een absolute piek in 1999 van 336 geïdentificeerde criminele organisaties in België, blijkt het aantal de jongste jaren opnieuw fors te stijgen. Dat blijkt uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), in antwoord op mijn schriftelijke vraag bekend maakte.
In 2009 bijvoorbeeld werden in België 209 criminele organisaties geïdentificeerd, in 2011 waren dat er al 222 en in 2012 werden er 253 organisaties geïdentificeerd – een stijging dus van 21%. Voor hoeveel misdrijven en misdaden die bendes verantwoordelijk waren, kon de minister niet zeggen, maar “recente analyses op  zowel nationaal als internationaal niveau tonen aan dat vele criminele organisaties steeds vaker polycriminele dadergroepen zijn”.

Het aantal leden van die criminele organisaties nam in de loop van dezelfde betrokken jaren nog meer toe. In 2009 werden er 1.816 leden gelinkt aan criminele organisaties, in 2012 werden er niet minder dan 2.627 personen gelinkt, een stijging dus van 44,7%. Volgens de minister zou de stijging alles te maken hebben met de stijging van het aantal onderzoeken (van 118 naar 182 met naam), volgens mij heeft het eerder te maken met een toename van en een betere uitbouw van die criminele organisaties. Er zijn er steeds meer actief en zij zijn ook “polycrimineel” actief. 

dinsdag 18 maart 2014

Faillissementenrecord in horeca blijft duren

Uit een bericht van Horeca Vlaanderen, dat voor zichzelf spreekt: “Tijdens de maand januari 2014 zijn in België 1.075 bedrijven over de kop gegaan, zo blijkt uit cijfers van het handelsinformatiekantoor Graydon. Het januarirecord werd gebroken in de horeca, waar 200 ondernemingen failliet werden verklaard. Het steeds groter aandeel van snackbars en aanverwanten en eetgelegenheden met volledige bediening valt op, aldus Graydon”.
De oorzaken? Het is duidelijk dat de zware arbeidskost, gepaard gaande met het vroegtijdig invoeren van het veralgemeend rookverbod voor een tsunami aan faillissementen hebben gezorgd, zoals de Vlaams Belang-fractie tijdens de betoging van jàààren geleden in Brussel reeds voorspelde. “De guillotine hangt klaar. Zonder een ingrijpende verlaging van de arbeidskosten zal de invoering van de geregistreerde kassa een verlies van meer dan 20.000 banen kosten”, waarschuwt Horeca Vlaanderen verder.

Vlaams Belang heeft de horecasector steeds bijgestaan, ook hebben we steeds correcte, consequente en overdachte voorstellen geformuleerd. Daarom is het des te spijtiger dat wij moeten vaststellen dat we als partij zelfs niet aan bod mogen komen in het tijdschrift van Horeca Vlaanderen, àlle andere partijen – ook die welke de horeca nièt in het hart dragen – wel. Het is niet door een cordon sanitaire te hanteren dat de horeca in Vlaanderen zal overleven…

maandag 17 maart 2014

Méér heroïne onderschept in onze havens

De gerechtelijke politie heeft in de eerste negen maanden van 2013 in de lucht- en zeehavens in ons land 1.150 kilo heroïne in beslag genomen, waarvan het grootste deel in de haven van Antwerpen (1.094 kilo) en Brussels Airport (29 kilo). Dat is veel meer dan in 2010 (386 kilo), 2011 (126 kilo) en 2012 (112 kilo). De cijfers blijken uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van het Vlaams Belang.

                   In vergelijking met het volledige jaar 2012 werden in de eerste drie kwartalen van 2013 ook meer amfetamines (139 kilo en 300 liter versus 54 kilo), hasj (3.719 versus 1.338 kilo) en XTC-pillen (38.958 versus 26.874) in beslag genomen. Er was tegelijk een daling voor de hoeveelheden cocaïne (5.250 versus 19.178 kilo), khat (499 versus 1.298 kilo) en marihuana (2.862 versus 5.635 kilo).

vrijdag 14 maart 2014

Appartement in Vlaams Gewest voor het eerst duurder dan gemiddelde woning

Uit cijfers die ik van de minister van Economie en Consumentenzaken, Johan Vande Lanotte (sp.a), als antwoord op een schriftelijke vraag ontving, blijkt dat de gemiddelde prijs voor een appartement in het Vlaams Gewest voor het eerst hoger ging dan de gemiddelde prijs voor een gewoon woonhuis. Voor een appartement betaalde men in het Vlaams Gewest in 2013 een gemiddelde prijs van 211.742 euro, terwijl men een gewoon woonhuis al tegen een gemiddelde prijs van 209.909 euro kon aankopen. In 2009 betaalde men voor een woonhuis in het Vlaams Gewest gemiddeld 183.991, terwijl men een appartement had voor gemiddeld 182.962 euro.
Ook in het Waals Gewest ligt de gemiddelde prijs voor een appartement gemiddeld hoger dan die voor een woonhuis: het woonhuis kostte er in 2013 gemiddeld 145.839 euro, het appartement 164.415. Alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gingen gewone woonhuizen tegen gemiddelde hogere prijzen van de hand dan appartementen. Appartementen kostten in 2013 gemiddeld 224.411 euro, woonhuizen voor 368.941 euro  (meer dan het dubbele dan in het Waals Gewest…).
De gemiddelde kostprijs voor een woonhuis steeg in het Vlaams Gewest tussen 2009 en 2013 met 14%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 18,3% en in het Waals Gewest met 8,5%. De gemiddelde prijs voor appartementen steeg dan weer in alle gewesten nagenoeg met hetzelfde percentage: met 15,7% in het Vlaams Gewest, met 14,5% in het Waals Gewest en met bijna 20% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De verkoop van gewone woonhuizen steeg tussen 2009 en 2011 met ongeveer 10%, van 61.674 naar 68.016. In 2012 daalde de verkoop met ongeveer 7%, tot ongeveer 63.500 woonhuizen. Het aandeel van verkopen in het Vlaams Gewest steeg van 58,5% naar 59,4% in de totaliteit van verkopen van woonhuizen in België.

De verkoop van appartementen geeft een minder eenduidig beeld: in 2009 werden er 37.251 verkocht, in 2010 ruim 44.500, en in 2012 43.317. Opvallend daar is het groter aandeel van de verkoop van appartementen in het Vlaams Gewest: van 63% in 2013 tot ruim 65% in 2009. 

donderdag 13 maart 2014

Invoer nepmedicijnen piekt

Uit cijfers die ik van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, blijkt dat de inbeslagnames van hormonale , adrenergische, anabole en andere zogenaamd geneeskundige producten de jongste jaren enorm piekt. De cijfers geven het aantal in beslag genomen nepgeneesmiddelen of producten waarvan het FAGG (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) vermoedt dat het nepgeneesmiddelen zijn. Het gaat om cijfers die slaan op de luchthavens van Zaventem en Bierset.
Het aantal door het FAGG in beslag genomen goederen bedroeg in 2009 ongeveer 32.400 eenheden, in 2012 was er al sprake van een verdrievoudiging en werden er 92.421 verdachte geneesmiddelen in beslag genomen. In 2009 werden  door de politie zelf 14.608 eenheden in beslag genomen, in 2012 registreerde men het tienvoudige, met naam 128.045 verdachte en inbeslag genomen geneeskundige producten. Grondstoffen om die producten aan te maken, werden voor 2011 niet in beslag genomen. In 2011 ging het om 1,7 kg onderschepte grondstoffen, in 2012 reeds om 3,9 kg.
Ik dring al jaren aan op meer gerichte controles op invoer van allerlei namaakgoederen, drugs, nepgeneesmiddelen, en stelde de minister ook de vraag naar het aantal controles op Zaventem en Bierset. In 2009 waren er slechts 736 controles op Zaventem, een cijfer dat – met uitzondering van het ‘topjaar 2010’ toen er 3.600 controles werden georganiseerd – in de jaren gestegen is tot een totaal van 2.050 in 2013.

Op Bierset werden in 2010 165 controles uitgevoerd, een cijfer dat in 2013 steeg tot 256 gevallen. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: hoe meer men controleert, hoe meer men zal vinden en zal kunnen vernietigen. Dit is een gevecht waarbij geen enkele Europese staat de handdoek in de ring mag werpen en waarbij vooral geografische goed gelegen invoerstaten – zoals België er een is – bijzonder kwetsbaar zijn. Daar moeten dus heel wat meer middelen worden ingezet. 

woensdag 12 maart 2014

Wekelijks 26 ontvoeringen in België

De jaren 2011 en 2012 waren recordjaren op het vlak van ontvoeringen in België, dat blijkt in elk geval uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), bekendmaakte in antwoord op mijn vraag.
In 2009 werden er 1.205 ontvoeringen (of 23 per week) geregistreerd, ontvoeringen van minderjarige personen én vrijheidsberoving van meerderjarige personen, in 2012 werden er al 1.378 gevallen aangegeven (26 per week), een stijging van 14,4%. Het aantal in 2012 ligt lichtjes lager dan in 2011, toen de diensten 1.394 gevallen registreerden.

Vooral de stijging van het aantal ontvoeringen van minderjarigen baart zorgen: in 2009 waren er 451, in 2012 tekende men 523 ontvoeringen aan. Ontvoeringen door één van de ouders maken nog steeds de helft uit van alle ontvoeringen van minderjarigen, 259 gevallen in 2012. Opmerkelijk is verder de vaststelling dat bij ouderlijke ontvoeringen vaders zowel als moeders daders zijn (elk ongeveer in 50% van de gevallen), terwijl bij alle andere ontvoeringen vooral mannen daders blijken te zijn – tot 90% van de gevallen waar de ontvoering meerderjarigen betreft. 

dinsdag 11 maart 2014

Veroordeelde criminelen doen asielaanvraag

Dit kan toch alleen maar in België? Uit een bericht van Belga: De afgelopen jaren dienden zo'n 15 gedetineerde vreemdelingen een asielaanvraag in. Vorige maand bleken 3.515 gedetineerden, of zo'n derde van het totaal, zonder recht op verblijf in België te verblijven. Zo blijkt uit cijfers die ik kreeg van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.
                         In 2010 dienden 15 vreemdelingen een asielaanvraag in vanuit een strafrechtelijke instelling. In 2011 ging het om 18 vreemdelingen, vorig jaar om 13. Zo verklaarde De Block een tijd geleden in de bevoegde Kamercommissie.    
      De Block merkte nog op dat een asielzoeker uitgesloten kan worden van de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen kan deze status ook intrekken als blijkt dat de vreemdeling had moeten uitgesloten worden of als hij na de erkenning veroordeeld wordt omwille van onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of handelingen strijdig met de VN-beginselen.

      Ik vernam ook in antwoord op een schriftelijke vraag aan staatssecretaris De Block dat er in januari van dit jaar 3.515 gedetineerden door de Dienst Vreemdelingenzaken geïdentificeerd werden als zonder recht op verblijf in België. Volgens Vlaams Belang betekent dit dat 70 procent van de gedetineerden die over een vreemde nationaliteit beschikken, illegaal in het land verblijft. Uit cijfers die senator Filip Dewinter een klein jaar geleden ontving, bleek immers 44 procent van de gevangenispopulatie niet over de Belgische nationaliteit te beschikken. "Wetende dat de kostprijs per gedetineerde gemiddeld 127 euro per dag bedraagt, komt dat neer op een kostprijs voor de belastingbetaler van 162 miljoen euro. In totaal kost de vreemdelingenpopulatie in onze gevangenissen de schatkist jaarlijks 230 miljoen euro", becijferde de partij.

maandag 10 maart 2014

Jaarlijks 80.000 bestuurders zonder rijbewijs betrapt

Uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), vrijgaf in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat sinds 2009 jaarlijks minstens 80.000 bestuurders door de politie worden onderschept, die zonder rijbewijs rondtoeren.
In 2008 waren dat er nog maar 68.376 of 187 per dag. In 2009 werden er dagelijks 225 onderschept, of in totaal 81.966. Ook de volgende jaren waren dat er minstens 80.000, een stijging dus van 17,5%. Opmerkelijk verder is de verdubbeling van het aantal geregistreerde inbreuken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar men in 2008 ongeveer 7.000 inbreuken vaststelde, een aantal dat verdubbelde tot 14.515 in 2011. Een cijfer dat in 2012 stijgt tot boven de 16.000.
Terwijl het aandeel van de inbreuken in het Vlaams Gewest daalde van 51% (in 2008) naar 48%, en in het Waals Gewest in dezelfde periode van 34% naar 30%, steeg het aandeel van bestuurders zonder rijbewijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar 20%.

Het Vlaams Belang heeft al die jaren aangedrongen op meer doorgedreven controles, omdat ongevallen veroorzaakt door bestuurders zonder rijbewijs vergoed worden door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, een fonds dat door iedereen (de bestuurders mét rijbewijs met andere woorden) wordt gespijsd. De bestuurders zonder rijbewijs moeten onverwijld uit het verkeer worden gehaald. 

vrijdag 7 maart 2014

Minder laattijdige of niet ingediende aangiften belasting

Uit cijfers die ik van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, bleek dat de som van de niet ingediende belastingaangiftes en de laattijdige belastingaangiftes bij particulieren tussen einde 2010 (aanslagjaar 2009) en einde 2013 (aanslagjaar 2012) met ongeveer 8% is gedaald.
Er zijn nochtans opmerkelijke verschillen. Zo daalde het aantal niet-ingediende belastingaangiften over de betrokken periode met ongeveer 30%, van 325.080 niet ingediende aangiftes in 2010 tot 229.859 in 2012. Opmerkelijk is dat de toestand in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgen blijft baren. Waren in het Vlaams Gewest in 2009 bijvoorbeeld 33 mensen op 1.000 belastingplichtigen in de fout, dan bleek dat in het Waals Gewest 62 op 1.000 te zijn, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs 108. Die cijfers daalden, maar nog steeds blijven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest koplopers met 74 respectievelijk 45 zondaars op 1.000 belastingplichtigen. In het Vlaams Gewest is dat aantal geslonken tot 26,5.
Het aantal laattijdig ingediende aangifte steeg tussen 2010 en 2013 dan wel weer fors: een stijging van 30% (van 176.723 in 2010 naar 230.454). Het aandeel van Vlaanderen hierin bedraagt in 2013 54%, het Waals Gewest komt op 33% van het totaal laattijdig ingediende aangiftes en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekent voor 12,5%.

Het aantal opgelegde boetes voor niet ingediende aangiftes in de personenbelasting verzesvoudigde op 4 jaar tijd: in 2009 werden er  1.224 boetes in België opgelegd, in 2012 niet minder dan 7.792 boete0s. Vlaanderen was in 2010 goed voor 50% van de boetes, en 37% van de overtredingen.  In 2013 tekende het Vlaams Gewest voor 40% van de niet ingediende aangiftes en betaalde het 45% van de opgelegde boetes. Het Waals Gewest is bezig aan een inhaalbeweging, maar het gaat langzaam. 

donderdag 6 maart 2014

253 criminele organisaties in België bekend

Ondanks een absolute piek in 1999 van 336 geïdentificeerde criminele organisaties in België, blijkt het aantal de jongste jaren opnieuw fors te stijgen. Dat blijkt uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), in antwoord op mijn vraag bekend maakte.
In 2009 bijvoorbeeld werden in België 209 criminele organisaties geïdentificeerd, in 2011 waren dat er al 222 en in 2012 werden er 253 organisaties geïdentificeerd – een stijging dus van 21%. Voor hoeveel misdrijven en misdaden die bendes verantwoordelijk waren, kon de minister niet zeggen, maar “recente analyses op  zowel nationaal als internationaal niveau tonen aan dat vele criminele organisaties steeds vaker polycriminele dadergroepen zijn”.

Het aantal leden van die criminele organisaties nam in de loop van dezelfde betrokken jaren nog meer toe. In 2009 werden er 1.816 leden gelinkt aan criminele organisaties, in 2012 werden er niet minder dan 2.627 personen gelinkt, een stijging dus van 44,7%. Volgens de minister zou de stijging alles te maken hebben met de stijging van het aantal onderzoeken (van 118 naar 182 met naam), volgens mij heeft het eerder te maken met een toename van en een betere uitbouw van die criminele organisaties. Er zijn er steeds meer actief en zij zijn ook “polycrimineel” actief. 

woensdag 5 maart 2014

Dankzij Di Rupo betalen zelfstandigen 11.000 euro meer belastingen

Uit berekeningen van de Unie van zelfstandige ondernemers (UNIZO) blijkt dat het beschikbaar inkomen per jaar voor een werknemer tussen 2008 en 2009 gemiddeld met 0,9%, voor wie voor de overheid werkt met 1,8%, terwijl het reële inkomen van zelfstandige gemiddeld met 0,6% per jaar daalde. Een gevolg van de stijging van de belastingdruk, waarmee vooral zelfstandige ondernemers werden bezwaard.
De zelstandigenorganisatie onderzocht twee situaties.
1.       Een zelfstandige met 2 werknemers in dienst, die van zijn vennootschap een auto (BMW 5) en een woning (met een kadastraal inkomen van 1500 euro) betaald krijgt, en jaarlijks een dividend ontvangt van 25.000 euro; zijn vennootschap reserveert 150.000 euro van de belaste winst voor de opbouw van zijn pensioen en jaarlijks 10.000 euro belaste winst als zijn spaarpot. De belastingen stegen voor hem met meer dan 10.000 euro per jaar, onder meer door de verhoging voordeel van alle aard  voor de bedrijfswagen (+ 970 euro), door de verhoging voordeel van alle aard voor de bewoning van de woonst van de vennootschap  (+ 2386 euro), door de verhoging roerende voorheffing op dividend van 15 naar 25% op een dividendwaarde van 25.000 euro (+ 2500 euro), door de eenmalige taks op een interne pensioenvoorziening van 150.000 euro (1,75%) (+ 2625 euro), en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.
2.       Men onderzocht ook de situatie van een bedrijfsleider van een kmo met 20 werknemers, die van zijn vennootschap een duurdere auto (BMW 7) en een ruimere woning (met een kadastraal inkomen van 3158 euro) betaald krijgt, jaarlijks een dividend ontvangt van 50.000 euro en voor wie de vennootschap jaarlijks 25.000 euro van de belaste winst reserveert voor de opbouw van zijn pensioen. Voor hem stegen de belastingen bijna 21.000 euro per jaar, aldus het verslag van UNIZO.
Anderzijds blijven de ministers – als wij parlementsleden hen vragen onder de neus duwen – het belang van “KMO’s en zelfstandigen als ruggengraat van het economisch weefsel onderstrepen”. Zeggende woorden, NIET gevolgd door acties. Stilaan wordt het economisch weefsel in dit land kapot gemaakt. Het ene faillissementenrecord na het andere sneuvelt. 


dinsdag 4 maart 2014

Faillissementenrecord in horeca blijft duren

Uit een bericht van Horeca Vlaanderen, dat voor zichzelf spreekt: “Tijdens de maand januari 2014 zijn in België 1.075 bedrijven over de kop gegaan, zo blijkt uit cijfers van het handelsinformatiekantoor Graydon. Het januarirecord werd gebroken in de horeca, waar 200 ondernemingen failliet werden verklaard. Het steeds groter aandeel van snackbars en aanverwanten en eetgelegenheden met volledige bediening valt op, aldus Graydon”.
De oorzaken? Het is duidelijk dat de zware arbeidskost, gepaard gaande met het vroegtijdig invoeren van het veralgemeend rookverbod voor een tsunami aan faillissementen hebben gezorgd, zoals de Vlaams Belang-fractie tijdens de betoging van jàààren geleden in Brussel reeds voorspelde. “De guillotine hangt klaar. Zonder een ingrijpende verlaging van de arbeidskosten zal de invoering van de geregistreerde kassa een verlies van meer dan 20.000 banen kosten”, waarschuwt Horeca Vlaanderen verder.

Vlaams Belang heeft de horecasector steeds bijgestaan, ook hebben we steeds correcte, consequente en overdachte voorstellen geformuleerd. Daarom is het des te spijtiger dat wij moeten vaststellen dat we als partij zelfs niet aan bod mogen komen in het tijdschrift van Horeca Vlaanderen, àlle andere partijen – ook die welke de horeca nièt in het hart dragen – wel. Het is niet door een cordon sanitaire te hanteren dat de horeca in Vlaanderen zal overleven…

maandag 3 maart 2014

Minder startende bedrijven, meer faillissementen

Uit cijfers die ik van de minister van zelfstandigen en kmo’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR) ontving, blijkt dat het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in 2013 met 5% is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor: 74.000 ondernemingen ten opzichte van 78.000 in 2012 en 79.000 in 2011.
De terugval is het grootste in het Vlaams Gewest, waar in 2013 slechts 37.138 nieuwe ondernemingen werden opgericht, een aandeel van 53% in het totaal, het laagste niveau sinds jaren. In het Waals Gewest waren er 19.893 nieuwe ondernemingen (ruim 28%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 15% van het totaal.
Het aantal faillissementen tussen 2009 en 2013 steeg met 31%, van 9.382 in 2009 naar 12.306 in 2013. In 2012 was de toename van het aantal faillissementen bijna uitsluitend te zoeken in het Vlaams Gewest. In 2013 is dat anders en worden de drie gewesten getroffen. Toch blijven de communautaire verschillen groot, aldus de ministers: in het Vlaams Gewest moest één onderneming op 98 de boeken neerleggen, in het Waals Gewest één op 80 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs één op 45.
Minister Laruelle heeft het in haar antwoord ook over “de financiële problemen” van ondernemingen, waarbij zij, met Graydon en Unizo, een bepaalde multiscore hanteert, die een aantal financieel-economische parameters samenvoegt die de gezondheid van een onderneming weergeeft. “Het groot aantal Brusselse ondernemingen in moeilijkheden valt op”. Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) had de minister in het verleden nochtans al geconfronteerd met de tegenvallende cijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de samenhang die er zou kunnen bestaan met de vele starter-bvba’s die men er vindt.

De jongste jaren is de gemiddelde financiële buffer in België gestegen, de liquiditeit, of de financiële ruimte die ondernemingen hebben om de schulden op korte termijn af te lossen. In 2012 had de Belgische mediaan-kmo een liquiditeit van 1,30. In het Vlaams Gewest ligt die liquiditeit op 1,35, in de andere gewesten slechts op 1,25. 

vrijdag 28 februari 2014

Over een peiling die de pers niet of amper haalde…

Na de brede volksbevraging in Zwitserland en vooral na het bekend geraken van de resultaten ervan ging een schokgolf door Europa. Blijkbaar denkt de bevolking fundamenteel anders dan de zichzelf goed beschermende en goed afgeschermde beleidsmakers. En de woorden van politici als Verhofstadt kunnen we nu al raden: “bekrompendheid”, “eng nationalisme”, “de reactionaire bevolking kiest voor gesloten maatschappij in plaats van open en verdraagzame maatschappij”.
Feit is natuurlijk dat mensen, dat gemeenschappen enorm onder druk komen te staan door een ongebreidelde migratie en dat de beleidsmakers liever de eigen gemeenschap onder druk laten staan dan te raken aan de heilige drievuldigheid van het liberaal-democratisch politiek denken: de vrijheid van personen, van goederen en diensten, en van kapitalen.  Of zoals een van de Europese beleidsmakers liet verstaan: “Een van de fundamenten van de Europese constructie is het vrije verkeer van personen”.

In een Franse opiniepeiling, georganiseerd en uitgevoerd door Ifod, blijkt dat ongeveer 6 op de 10 Fransen een beperking wenst van de voorwaarden van het vrij verkeer van Europese burgers.  

donderdag 27 februari 2014

47% van Brusselse vennootschappen legde in 2012 géén jaarrekening neer

Vennootschappen moeten ten laatste 6 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voorleggen. Steeds meer vennootschappen blijken tegen deze wettelijke verplichting te zondigen, zo blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang te pakken kreeg. Uit de gegevens die de Minister van Financiën, de heer Koen Geen (CD&V) bezorgde, blijkt namelijk een stijging van het aantal vennootschappen die meer dan 7 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar hun jaarrekening nog niet hebben neergelegd, op 4 jaar tijd met 25% is gestegen,  van 144.504 naar 181.226 vennootschappen. In 2007 bedroeg het aantal vennootschappen dat pas na 7 maanden de jaarrekening neerlegde ‘amper’ 120.750 eenheden.
De stijging is het grootst in het Vlaams Gewest (+30%), waardoor 22,5% van de vennootschappen op het Vlaams grondgebied hun jaarrekening niet op tijd neerleggen. Maar het aandeel vennootschappen in de fout is het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: niet minder dan 38% van de vennootschappen legt de jaarrekening veel te laat neer.
Het aantal bedrijven dat zelfs helemaal géén jaarrekening heeft neergelegd, is nog sterker gestegen in diezelfde periode, van 2009 tot en met 2012, en wel met 28%: van 101.136 naar 129.920.  Ter vergelijking: in 2007 legden slechts 46.753 vennootschappen geen jaarrekening neer!
De stijging is fors in het Vlaams Gewest (+ 27%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+26%), maar is heel fors in het Waals Gewest, met een stijging van 34%. In het Vlaams Gewest legden in 2012 59.923 vennootschappen géén jaarrekening neer, 13% van alle vennootschappen in dit gewest. Voor het Waals Gewest bedraagt het percentage zondaars tegen de wettelijke verplichting 15,6%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leggen 47% van alle daar gevestigde vennootschappen géén jaarrekening neer.


woensdag 26 februari 2014

Aantal dossiers mensenhandel blijft in 2013 hoog

Hoewel het aantal dossiers van mensenhandel en mensensmokkel dat in 2012 in België werd ontdekt, niet geëvenaard werd,  gaf de staatssecretaris voor Migratie en Asiel, mevrouw Maggie De Block (Open VLD) op mijn schriftelijke vraag toe dat er ook in 2013 véél dossiers werden opgestart bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): 129 in totaal, of een gemiddelde van 2,5 dossiers per week. In 2012 bedroeg het aantal 157, met vooral veel dossiers rond seksuele uitbuiting.
In 2012 was er een afname van het aantal dossiers over economische uitbuiting (65 dossiers of 41%), maar ik merk toch graag op dat het in 2013 opnieuw heel sterk gaat over economische uitbuiting: 79 gevallen of 61%. Het aantal gevallen van seksuele uitbuiting neemt dan weer sterk af (van 52 gevallen in 2012 naar 37 in 2013).

Opmerkelijk is verder dat ondanks het verminderd aantal dossiers mensenhandel en mensensmokkel in dit land ten opzichte van 2012 – hoewel de cijfers alarmerend hoog blijven – dat het aantal afgeleverde verblijfsstatuten voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel de jongste jaren maar blijft stijgen. In 2011 werden er 812 verblijfsstatuten afgeleverd, in 2012 waren dat er 835 en in 2013 niet minder dan 839. De staatssecretaris kon geen cijfers geven van slachtoffers van mensenhandel die na afloop van de procedure alsnog of terug in de prostitutie terecht gekomen zijn. 

dinsdag 25 februari 2014

Minder startende bedrijven, meer faillissementen

Uit cijfers die ik van de minister van zelfstandigen en kmo’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR) ontving, blijkt dat het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in 2013 met 5% is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor: 74.000 ondernemingen ten opzichte van 78.000 in 2012 en 79.000 in 2011. De terugval is het grootste in het Vlaams Gewest, waar in 2013 slechts 37.138 nieuwe ondernemingen werden opgericht, een aandeel van 53% in het totaal, het laagste niveau sinds jaren. In het Waals Gewest waren er 19.893 nieuwe ondernemingen (ruim 28%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 15% van het totaal.
Het aantal faillissementen tussen 2009 en 2013 steeg met 31%, van 9.382 in 2009 naar 12.306 in 2013. In 2012 was de toename van het aantal faillissementen bijna uitsluitend te zoeken in het Vlaams Gewest. In 2013 is dat anders en worden de drie gewesten getroffen. Toch blijven de communautaire verschillen groot, aldus de ministers: in het Vlaams Gewest moest één onderneming op 98 de boeken neerleggen, in het Waals Gewest één op 80 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs één op 45.
Minister Laruelle heeft het in haar antwoord ook over “de financiële problemen” van ondernemingen, waarbij zij, met Graydon en Unizo, een bepaalde multiscore hanteert, die een aantal financieel-economische parameters samenvoegt die de gezondheid van een onderneming weergeeft. “Het groot aantal Brusselse ondernemingen in moeilijkheden valt op”. Ik had de minister in het verleden nochtans al geconfronteerd met de tegenvallende cijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de samenhang die er zou kunnen bestaan met de vele starter-bvba’s die men er vindt.

De jongste jaren is de gemiddelde financiële buffer in België gestegen, de liquiditeit, of de financiële ruimte die ondernemingen hebben om de schulden op korte termijn af te lossen. In 2012 had de Belgische mediaan-kmo een liquiditeit van 1,30. In het Vlaams Gewest ligt die liquiditeit op 1,35, in de andere gewesten slechts op 1,25. 

maandag 24 februari 2014

Seksueel misbruik van eigen kinderen op recordhoogte

Men leest het niet vaak, maar soms komen er schrijnende gevallen van het seksueel misbruik van al dan niet gehandicapte kinderen door de eigen ouders aan het licht. Ik stelde de Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), vragen naar de evolutie van dit verschijnsel in België.
Uit de cijfers die ik kreeg, valt af te leiden dat het aantal veroordelingen in 2011 een recordhoogte bereikte: nooit werden meer ouders veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun eigen kinderen, met naam 303 inbreuken. In 2008 bedroeg het aantal 294, in 2009 245, er waren 285 inbreuken in 2010. Vooral de verkrachting van kinderen tussen 10 en 14 jaar steeg vrij fors: van 107 gevallen in 2008 naar 118 in 2011. Maar er werden ook 89 gevallen geregistreerd van verkrachtingen van kinderen jonger dan 10 jaar.

Van het aantal veroordeelden was 99% van het mannelijk geslacht. De minister kon niet antwoorden op de vragen naar het aantal verkrachtingen en seksuele misbruiken die met foltering gepaard gaan, en naar het aantal verkrachtingen en seksueel misbruik dat gebeurde onder de invloed van drugs en/of alcohol. 

vrijdag 21 februari 2014

Steeds meer collectieve schuldenregelingen

Particulieren die hun schuld niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op een collectieve schuldenregeling of op een minnelijke aanzuiveringsregeling voor de rechtbanken.  Ik wou van de minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD) weten of het aantal burgers dat op deze regelingen beroept heeft gedaan, gestegen dan wel gedaald is.
Uit de cijfers die ik voor de jaren 2013 en 2013 heb ontvangen – voor die datum zijn er geen betrouwbare cijfers, aldus de Minister – blijkt dat het aantal dossiers met 13% is gestegen: van 9.894 in 2012 naar 11.171 in 2013. In het Vlaams Gewest is het aantal aanzuiveringsregelingen gedaald, terwijl het aantal minnelijke aanzuiveringsregelingen met 10% steeg. Al bij al blijft de stijging in het Vlaams Gewest beperkt: 5%.
De stijging van het aantal gerechtelijke en van het aantal minnelijke aanzuiveringsregelingen is vooral in het Waalse Gewest (+27%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+29%) gestegen.

De minister kon niet antwoorden op de vraag binnen welke termijnen de procedures worden afgesloten: momenteel wordt binnen Justitie nieuwe applicaties ontwikkeld die hierop een antwoord zouden moeten kunnen geven. 

Het einde van de crisis in zicht? Dit zal het pas zijn, als het aantal collectieve schuldenregelingen daalt, en daar zijn we nog lang niet. 

donderdag 20 februari 2014

Steeds minder West-Vlamingen starten een eigen zaak op

West-Vlaanderen had als Vlaamse provincie steeds een zeer gezonde economische structuur: véél familiebedrijven, veel jonge mensen met bijzonder veel ‘goesting’ om een eigen zaak op te starten, met andere woorden: veel bedrijvigheid, wat leidde tot veel werkgelegenheid en dus weinig werkloosheid.
Uit cijfers van het onderzoeksbureau Graydon blijkt echter dat in 2013 op het ganse Belgische grondgebied nog slechts 69.000 startende ondernemingen zullen zijn, een daling van ruim 5% ten opzichte van 2012. In Vlaanderen is de afname nog veel sterker, want slechts 37.000 starters, een afname van bijna 7%. En in West-Vlaanderen bedraagt de daling zelfs 15%.

De regering – àlle regeringen eigenlijk – moet zich vooral niet te hard op de borst kloppen dat ze een goed parcours heeft afgelegd. Als deze lage startcijfers worden bevestigd in de loop van dit jaar, dan ziet het er voor de werkgelegenheid in het algemeen absoluut niet goed uit. Niet in België, maar ook niet meer in Vlaanderen, West-Vlaanderen. 

woensdag 19 februari 2014

Stijging vennootschappen die geen belastingaangifte indienen

Uit cijfers die ik van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), ontving, blijkt dat het aantal vennootschappen dat voor het aanslagjaar 2012 geen belastingaangifte heeft ingediend, ten opzichte van 2009 met 35% is gestegen: van 17.135 naar 23.195. Ten opzichte van het aanslagjaar is er een stijging van 30%.
De stijging doet zich vooral voor in het Vlaams Gewest, waar voor het aanslagjaar 2009 6.897 vennootschappen geen aangifte deden, en voor het aj 2012 10.438, een stijging dus van 51%. De stijging bedroeg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 44%, en in het Waals Gewest 8%. Het aandeel van de Vlaamse vennootschappen in het geheel van de vennootschappen die geen aangifte hebben gedaan, bedraagt 45%, die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 29%, en die in het Waalse Gewest 26%.

Opvallend is de graad van ‘aangiftebereidheid’ in de gewesten. In het Vlaams Gewest bijvoorbeeld deed slechts 2,3% van de vennootschappen geen aangifte van de vennootschapsbelasting, terwijl dat percentage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 8,4% ligt. Voor het Waals Gewest bedraagt het percentage ongeveer 3%. 

dinsdag 18 februari 2014

Vlaanderen telt 25.000 meer werklozen

In tegenstelling tot de hoeraberichten, die we zowel uit de Vlaamse regering opvangen, als op het federale niveau vernemen – u weet wel, “we hebben de crisis onder controle”, “het einde van de tunnel is in zicht”, “vanaf nu kan het alleen nog maar beter gaan” – wordt vandaag in de gratis krant Metro gemeld dat het aantal werklozen in Vlaanderen op één maand tijd met 25.000 is gestegen, tot een totaal van 240.000 eenheden. Een stijging van 11% ten opzichte van januari vorig jaar.
Daarmee komt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen op 8,1% te liggen, een maand geleden was dat nog maar 7,7%, en opvallend is dat vooral bij vrouwen de werkloosheid toeneemt. De sociale sectoren werven veel selectiever aan, en een pak werkgelegenheid zou teloor gaan bij besparingen in ziekenhuizen, gemeentebesturen, provincies, en dergelijke.

Het einde is dus – wat men ook moge beweren – nog lang niet in zicht!

maandag 17 februari 2014

Wij willen ons varkensvlees niet verbieden omdat islamieten in Noorwegen zijn komen wonen…

De officiële leer is dat nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de zeden, gebruiken, wetten en normen van het land waar ze zich vestigen. De officiële leer, want er is blijkbaar – niet alleen in België, zo blijkt – een héél grote afstand tussen droom en daad. Tussen het openbaar beleid en de werkelijkheid.
Zo is er in Noorwegen een controverse ontstaan naar aanleiding van uitspraken van de Noorse minister van Landbouw, Sylvi Listhaug. Zij riep publieke instellingen, scholen, gevangenissen, ziekenhuizen op om meer varkensvlees te voorzien. “Het kan toch niet dat ons goed varkensvlees van de menukaarten wordt gehaald om de islamitische minderheid in ons land niet te beledigen”.  De directeur-generaal van de Noorse vereniging van vleesindustrieën, Björn-Ole Juul-Hansen, had in een interview erop gewezen dat varkensvlees steeds minder wordt geserveerd. Hoewel cijfergegevens niet officieel waren, bleek toch dat allerlei instellingen minder varkensvlees aanbieden.
De aanpassing aan allerlei nieuwkomers gaat dus sluipend, bijna onzichtbaar. Er wordt weinig of niet over gecommuniceerd, om geen “slapende honden wakker te maken”. In Noorwegen, in Vlaanderen, in België, in gans West-Europa. Tot het wellicht te laat is, en er geen weg terug is?


vrijdag 14 februari 2014

De klassejustitie komt op volle kracht, met dank aan de liberalen

Liberalen, vooral dan van de donkerblauwe soort, willen een einde aan de straffeloosheid van criminele daden. Tot daar kunnen wij, nationalisten, hen zeker volgen, want straffeloosheid trekt nieuwe, en meer criminaliteit aan. Veiligheid is voor ons een mensenrecht, en de angst moet zich steeds aan de gindse kant van de criminaliteit bevinden, niet dus in het kamp van de burgers.
Maar het is evenzeer een vergissing geweest om het afkopen van vervolgingen mogelijk te maken. Toch wat mij betreft. Onze partij heeft zich in het parlement geweerd als een duivel in het wijwatervat: het afkopen van vervolging komt neer op het herinvoeren van klassejustitie. Wie het kan betalen, met andere woorden, gaat – na het betalen van een bepaalde som – vrijuit. Wie het niet kan betalen, wordt vervolgd…

Intussen publiceerde de financiële krant De Tijd (14 januari 2014) de eerste cijfergegevens: 12.045 verdachten hebben in 2012 hun strafproces afgekocht. 36% meer dan in 2011. En volgens berekeningen steven we ook in 2014 op een record af, want in 2013 waren er voor de eerste helft van het jaar al ongeveer 7.000. De deals met de verdachten brachten in de voorbije 5 jaar 19 miljoen euro op…Ik laat de lezer zelf de conclusies trekken.  

donderdag 13 februari 2014

Er komt geen Griekse schuldkwijtschelding

Zijn Euro en Europese Unie voor iedereen goed? Als men de EU-fanatici als Guy Verhofstadt en andere ‘nationale identiteiten’-negationisten mag geloven: zeker! En er moet nog meer van dat komen.
Los van het feit dat de begrotingen in Zuid-Europa en dat de economie in deze zuiderse landen al van oudsher een bepaalde hang naar “zwakker presteren” vertoonde, kan men niet om het feit heen dat de laksheid van het EU-beleid in dezelfde Zuid-Europese staten – Portugal, Spanje, Italië en Griekenland (Malta mogen we gerust mee in het rijtje zetten) – de burgers in die landen nog méér in de miserie heeft gestoken. En men kan onmogelijk àlle inwoners van die staten over dezelfde kam scheren, en verantwoordelijk houden voor de dramatische financiële toestand. Maar ze draaien er wel allemaal voor op…
In De Tijd lazen we onlangs – en merkwaardig genoeg, bijna nergens anders – dat het bestuur van het Europese Noodfonds elke Griekse hoop op een nieuwe schuldherschikking de grond heeft ingeboord. De regering in Athene (bestaande uit centrum-rechts en centrum-links) zal allicht over de weigering vallen. Komen er met andere woorden nieuwe verkiezingen in Griekenland? Komen er verkiezingen nog voor de Europese verkiezingen? Quid – en die kans wordt bijzonder groot geacht – als de EU-kritische partijen daar als grootste uit de stembus komen?

Er is met andere woorden weinig reden voor een Verhofstadt-euforie! 

woensdag 12 februari 2014

Helft nieuwe seropositieven buitenlandse nationaliteit

Het aantal nieuwe seropositieven in België blijft stijgen. Het aantal mensen waar een nieuwe HIV-diagnose wordt vastgesteld steeg tussen 2009 en 2012 met 9%: in 2009 waren er 1130 nieuwe gevallen, in 2012 waren dat er al 1227, zo bleek uit cijfers van minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) op mijn schriftelijke vraag.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aantal nagenoeg stabiel op 220 (met uitschieters in 2010 en 2011). In het Vlaams Gewest was er een forse stijging met 16%, een totaal van 487 nieuwe HIV-diagnoses. Het Vlaams aandeel in het totaal bedraagt daarmee 40% in het Belgisch totaal. In het Waals gewest was er op 4 jaar tijd een stijging van 39%.
En heel opmerkelijk: bij 322 (26,2% van het totaal) nieuwe HIV-diagnosen kon niet worden vastgesteld uit welke regio de patiënt kwam, wat voor mij op een belangrijk aandeel van mensen met een buitenlandse nationaliteit wijst.
Maar ook in de 905 nieuwe HIV-gevallen die men in 2012 aan de gewesten kon toewijzen, blijkt een enorm hoog aantal buitenlanders. In 2012 waren van de 218 nieuwe HIV-gevallen in het Brussels Gewest niet minder dan 139 met een niet-Belgische nationaliteit (64%). In het Vlaams Gewest bedroeg het aantal buitenlanders in de nieuwe HIV-gevallen 39%, en in het Waalse Gewest waren mensen met een vreemde nationaliteit goed voor 55%.

Opmerkelijk blijft, aldus de minister, het aantal nieuwe HIV-patiënten met ‘de Afrikaanse nationaliteit’: in 2012 waren dat er 277, in 2009 266 en in de daartussen liggende jaren steeds ongeveer 300. Ook opmerkelijk, maar dan in de jaarrapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) waarnaar de minister verwijst, is het stijgende aandeel van mannen dat met andere mannen seksueel contact heeft gehad. Enkele jaren geleden bedroeg dat aandeel 70%, het aandeel steeg de jongste jaren nog tot 79% in 2012. 

dinsdag 11 februari 2014

Is de crisis onder controle? Betalingsachterstanden nemen toe

Sommige onverbeterlijke optimisten – die steevast leden van de Belgische of Vlaamse regering blijken te zijn – beweren dat België en Vlaanderen de economische en financiële crisis stilaan achter zich hebben gelaten. Ze baseren zich op allerlei groeicijfers, maar hoe wij ook zoeken en vragen, dezelfde positieve conclusies kunnen wij in elk geval niet trekken, wel integendeel.
Neem nu bijvoorbeeld het respecteren van de betalingstermijnen in de zogenaamde B2B-handel, de betrekkingen dus tussen ondernemingen en de betalingstermijnen van facturen tussen ondernemingen onderling. Uit Europese cijfers die ik kon lospeuteren bij de minister van Economie, Johan Vande Lanotte (sp.a), blijkt dat het percentage niet invorderbare schuldvorderingen gemiddeld groter is geworden in België, tot 2,8% in 2013, terwijl dat in 2012 2,7% was, 2,6 in 2011 en 2,5% in 2010.
Het onderzoeksbureau Graydon publiceerde cijfers over het betalingsgedrag per gewest, en ook – en steeds weer opnieuw – blijkt dat het Waals Gewest achterop loopt bij het Vlaams Gewest. In 2013 werden bijvoorbeeld 35,3% van de facturen te laat betaald, terwijl dat in het Waals Gewest ruim 40% was. Een laatste indicatie is de gemiddelde betalingstermijn. De Atrodius Betalingsbarometer geeft aan dat bedrijven in België in 2013 gemiddeld een invorderingstermijn van 58,2 dagen hebben. In 2012 was dat nog maar 50,5 dagen.

Neen, uit deze en andere officiële cijfers besluit het Vlaams Belang dat de economische en financiële crisis zeker niet voorbij is. 

maandag 10 februari 2014

Apotheken vervrouwelijken in snel tempo

Uit cijfers die ik van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, blijkt dat het beroep van apotheek in snel tempo vervrouwelijkt. Gemiddeld zijn in België 69% van de gevestigde apothekers vrouwelijk, en in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat zelfs ruim 70%. In het Vlaams Gewest bedraagt het vrouwelijk aandeel 68%.
Bij de apothekers jonger dan 30 jaar bedraagt het aandeel vrouwen zelfs ruim 80%, terwijl dat bij de 60-plussers slechts 56% is, en bij de 65-plussers 56% bedraagt – in het Vlaams Gewest. Het aandeel van de vrouwelijke assistenten bedraagt ruim 90%.
Het totaal aantal actieve apothekers bedroeg in2010 16.368 eenheden, in 2012 17.524, een stijging van 7%. Het aantal geregistreerde apothekers per 1.000 inwoners haalde daarmee in 2011 een percentage van 1,53, in 2012 steeg dat tot 1,58. In het Brussels Hoofdstedelijk steeg het percentage van 1,33 apotheken per 1. 000 inwoners in 2011 naar 1,38. In het Vlaams Gewest van 1,53 naar 1,60, en in het Waals gewest van 1,56 naar 1,61.
Sinds kort zijn daar de farmaceutisch-technische assistenten bijgekomen, die geneesmiddelen mogen afleveren, patiënten mogen inlichten betreffende het veilig gebruik van geneesmiddelen, bepaalde magistrale bereidingen mogen toedienen. In 2011 waren dat er 4.202, in 2012 al 9.053. Vooral in het Waals Gewest was er een toeloop van die assistenten (43% van het totaal aantal), zodat het percentage apotheken én assistenten per 1.000 inwoners er uiteindelijk op een cijfer van 2,70 uitkwam in 2012. Voor het Vlaams Gewest kwam het percentage apothekers en assistenten neer op 2,30, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1,97.
Op de vraag tot slot hoeveel 60-plussers actief en geregistreerd zijn als apotheker bevestigt de Minister dat dit aandeel vrij hoog ligt: ongeveer 1 op 4 van het actieve apothekerskader bestaat uit mensen boven de 60 jaar. Maar “op basis van deze gegevens is het niet mogelijk om betrouwbare ramingen te maken over de vervanging van de apothekers door nieuwkomers”.


donderdag 6 februari 2014

Meer Belgische ondernemingen overgenomen dan Belgische bedrijven die overnemen

Uit cijfergegevens die ik van de Minister van Economie, de heer Johan Vande Lanotte (sp.a), mocht ontvangen, blijkt dat over de jongste 3 jaren (2010 – 2012) meer Belgische ondernemingen door andere ondernemingen werden overgenomen, dan Belgische ondernemingen die andere ondernemingen overnamen.
In 2012 werden 1.288 bedrijven in België overgenomen, terwijl Belgische ondernemingen slechts 1.097 bedrijven overnamen. Het aantal overnames bedroeg op 5 jaar tijd 6.418 eenheden.  In 2012 namen 701 Vlaamse ondernemingen andere bedrijven over, een aandeel van 64%. Het aandeel van overnemende Waalse bedrijven daalde van 20% naar 17,8% op twee jaar tijd. Evenveel als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het aandeel van de overgenomen Vlaamse bedrijven in het geheel van de overgenomen bedrijven bleef nagenoeg constant op 65%, het aandeel van de overgenomen Waalse bedrijven bedraagt ongeveer 18 à 19%.  

woensdag 5 februari 2014

Algerije wil geen illegale criminelen uit België terugnemen

Vorig jaar stelde ik u een vraag betreffende het terugnemen van criminele illegalen door landen als Algerije. In de Belgische gevangenissen zitten momenteel ongeveer 900 Algerijnen. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie startte in 2013 gesprekken op met Algerije om de identificatieproblemen op te lossen die het Noord-Afrikaans land als ‘hinderpaal’ opwierp om toch maar geen criminele in België opgesloten Algerijnen te moeten terugnemen. Omdat het zeer stil bleef, wou ik van mevrouw De Block in hoeverre de gesprekken vlotten en of er tenminste al resultaten waren.

In haar antwoord merkte de Staatssecretaris op dat er voldoende aanvragen aan Algerije werden gestuurd: “In 2012 heeft de DVZ 359 identificatieaanvragen ingediend bij het Algerijnse consulaat-generaal. In 58 gevallen was er een erkenning als Algerijn, 9 laissez passers werden afgegeven. In 2013 waren er 310 aanvragen, 104 erkenningen en 38 laissez passers”. Wegens het “ontbreken van een nieuwe ambassadeur” is er nog geen enkele criminele Algerijn teruggekeerd. Het probleem blijft moeilijk liggen, aldus de Staatssecretaris, zeker als de betrokken Algerije ook nog in een ander Europees land heeft verbleven.

Tot slot kondigde de Staatssecretaris aan dat het nieuwe Visa Information System (VIS) de

Identificatie in de toekomst zal vergemakkelijken. DVZ neemt ook deel aan EURINT, waarin 17 landen en Frontex streven naar een gemeenschappelijke aanpak van landen waarvan de identificatie als onvoldoende wordt beschouwd.  In een reactie uitte ik mijn verontwaardigdiging. Ondanks de gesprekken, ondanks de beloften werd door Algerije nog geen enkele veroordeelde Algerijnse crimineel door Algerije teruggenomen – maar de staatssecretaris corrigeerde zichzelf enkele dagen later via een Belgabericht: Algerije zou 40 staatsburgers terug hebben genomen. Alles bij elkaar blijft de samenwerking zeer moeilijk verlopen en blijft ze minimaal. “Moeten wij ons soepel tonen in het afleveren van visa voor Algerijnse burgers als Algerije zich weinig bereid toont tot samenwerking?”, vraag ik mij dan af.

dinsdag 4 februari 2014

Steeds meer cannabisplantages ontdekt – bijna miljard euro omzet in België

Cannabisteelt wordt ‘big business’ in België, zo blijkt uit cijfers die Volksvertegenwoordiger Bercy Slegers (CD&V) en ikzelf kregen als antwoorden op verschillende schriftelijke vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Milquet (Cdh).  Het aantal ontdekte en ontmantelde cannabisplantages verdubbelde bijna in aantal, van 666 in 2008 tot 1111 in 2012. Ook de teeltcapaciteit verdubbelde bijna op 5 jaar tijd, van 177.190 planten tot 330.675 in 2012. Opvallend hierbij is dat het aantal industriële cannabisplantages, waar meer dan 1.000 planten worden geteeld, hoog blijft: 88 in 2011, en 83 in 2012. Het probleem krijgt men in dit land dus niet onder controle, is al heel lang mijn mening.
Vooral in het Vlaams Gewest worden veel cannabisplantages aangetroffen: meest in Antwerpen, met 226 plantages, 185 in Limburg en 142 in Oost-Vlaanderen. Het aandeel van cannabisplantages in het Vlaams Gewest daalde van 74% in 2008 naar 68% in 2012. Het aantal neemt snel toe in het Waalse Gewest (van 154 in 2008 naar 280 in 2012), maar de stijging is vooral onrustwekkend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: van 17 in 2008 naar 73 in 2012 – een verviervoudiging.

In haar antwoord geeft de Minister ook een raming van de geschatte commerciële waarde van de bruikbare cannabis: 555.534.000 euro, meer dan een half miljard euro, gelet op het feit dat een teler jaarlijks ongeveer 5 oogsten kan verwezenlijken. Het Vlaams Belang blijft aandringen op meer middelen en meer personeel om deze veiligheidsprioriteit aan te pakken. 

maandag 3 februari 2014

Helft nieuwe seropositieven buitenlandse nationaliteit

Alleen al binnen de (psychiatrische en gewone) ziekenhuizen sterven jaarlijks minstens 100 mensen, waarvan de doodsoorzaak psychosen zijn van drugsafhankelijkheid, drugsmisbruik en/of vergiftiging. Op 6 jaar tijd, tussen 2004 en 2010, vielen 641 slachtoffers, aldus de Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), in haar antwoord  op mijn schriftelijke vraag. Vooral de jongste jaren is er forse stijging van het aantal drugsdoden merkbaar: 114 in 2007, 142 in 2008 en 132 in 2009.
De Minister waarschuwt ervoor dat het aantal drugsdoden waarschijnlijk een stuk hoger ligt, omdat in de databank van het Nationaal Mortaliteitsregister, waarvan de cijfers afkomstig zijn, niet alle druggerelateerde overlijdens zijn aangeduid (soms is de drugsafhankelijkheid een van de doodsoorzaken).Voorts zijn er natuurlijk ook drugsdoden te betreuren die nooit het ziekenhuis bereiken.
Opmerkelijk is verder dat het aantal drugsdoden, die in 2009 en 2010 werden geregistreerd in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen, voor de helft uit het Waalse Gewest afkomstig waren, en voor 10% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In haar antwoord betreurde de Minister verder dat er nog geen concrete cijfers bekend waren voor 2010, 2011, 2012 en 2013. Ze beloofde beterschap. 

vrijdag 31 januari 2014

Over het afschaffen van het fiscaal voordeel van het pensioensparen

Probeer even de chronologie van de feiten te volgen, en trekt u dan zelf uw conclusies: België is het land met de – in verhouding – laagste pensioenen van de EU. In verhouding worden in België de hoogste afhoudingen op de lonen toegepast, en worden pensioenen uitgekeerd die tot de laagste in Europa behoren.
De burgers hebben dit al heel lang door, en bouwen dus tijdens hun leven een apart spaarpotje op, voor de oude dag, inderdaad. Toen de overheid dat door had, en die lage pensioenen niet kon of wou verhogen – allicht wegens de financiële impact van een en ander – liet zij de burgers toe aan pensioensparen te doen, en daar fiscaal voordeel van te plukken. De premies voor het pensioensparen kon men fiscaal inbrengen, en genoot men van het voordeel van de hoogste marginale belastingtarief.
Een eerste inbreuk bestond er al in, dat de overheid na een aantal jaren, éénzijdig – zo kennen we België natuurlijk wel – het fiscale regime wijzigde, in haar voordeel wel te verstaan. Voortaan konden burgers de premies nog fiscaal in mindering brengen, tegen een gemiddelde marginale belastingvoet.

En nu wil de socialistische vakbond het fiscaal voordeel gewoonweg afschaffen? Misschien omdat haar voorzitter de leeftijd heeft bereikt, waarop het fiscale voordeel van het pensioensparen voor hem binnen is? Soms lijkt het wel alsof socialisten maar op één ding uit zijn: massale, collectieve diefstal. Want stel dat het fiscaal voordeel van het pensioensparen wordt afgeschaft, zijn onze wettelijke pensioenen dan opeens zoveel hoger? Geen eurocent, ik hoor het u al roepen. 

donderdag 30 januari 2014

Steeds meer Vlamingen ondergaan alcoholtest tijdens BOB-campagnes

Op mijn vragen gaf de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) cijfers vrij van de alcoholcontroles tijdens de BOB-campagnes en dit gedurende de laatste 6 jaar. Er zijn een aantal opvallende vaststellingen te maken, vind ik. Vooreerst steeg het aantal controles op 6 jaar tijd met 73%: van 155.869 tijdens de winter van 2007/2008 naar 270.192 in de winter van 2012/2013.
Tweede opmerkelijke feit is dat het aantal controles in het Waals Gewest maar met 23%, terwijl het in het Vlaams Gewest om een verdubbeling van het aantal controles gaat: van 91.545 in 2007/2008 naar 181.901 in 2012/2013. Met andere woorden: het aandeel van alcoholcontroles in het Vlaams Gewest steeg van 58,7% naar 67,3%.

Even opmerkelijk is dat het aantal positieven in het Vlaams Gewest in dezelfde periode daalde van 5% naar 2,70%, terwijl het in het Waals Gewest slechts gaat om een daling van 4,3 naar 3,3 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9% (!) naar 5,60. Het lijkt er met andere woorden sterk op dat men efficiënter zou werken, mochten de alcoholcontroles tijdens de BOB-campagnes fors worden opgedreven in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en niet verder worden opgedreven in het Vlaams Gewest. 

woensdag 29 januari 2014

Steeds meer opnames voor drugs- of alcoholproblemen

Uit cijfers die ik van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) ontving, blijkt het aantal diagnoses voor problemen met drugs, alcohol of psychofarmaca, als het aantal opnames van personen in ziekenhuizen met dergelijke drugsproblematiek in stijgende lijn gaat. De minister beklemtoont dat zij slechts cijfers tot en met 2011 ter beschikking heeft, het Vlaams Belang dringt al langer dan vandaag aan op geïntegreerde en actuele cijfers.
Wat de opnames in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen betreft van mensen met een zwaar afhankelijkheidsprobleem, blijkt de toename vrij beperkt: op 2 jaar tijd van 23.196 naar 23.495 personen, een stijging van 1,2%. Ziekenhuizen en psychiatrische klinieken op het Vlaams grondgebied zijn goed van 64,3% van alle opnames, en ten opzichte van 2009 steeg het aantal in 2011 nog met 3,5%, terwijl het aandeel in het Waals Gewest daalde met 4,5% tot 8,1% van de opnames.
Het beeld van de opnames van personen in niet-psychiatrische afdelingen, in de gewone ziekenhuisafdelingen, is verschillend, omdat er in ziekenhuizen in het Waals Gewest niet minder dan 42.830 werden opgenomen met afhankelijkheidsproblemen, tegenover 35.288 in het Vlaams Gewest. De stijgende tendens is ook hier het grootst in het Vlaams Gewest – een stijging van 10%. De stijging in het Waals Gewest (+3,4%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+2,3%) is beperkter.

Alles bijeen werden in 2010 in het Vlaams Gewest 49.931 opgenomen voor drugs- of alcoholproblemen, in het Waalse Gewest 49.055 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19.156. Opmerkelijk tot slot is de stijging van het aantal opnames in psychiatrische klinieken: een stijging van 26% op een jaar tijd, 2010 ten opzichte van 2009. Het Vlaams Belang zal aandringen op het sneller ter beschikking stellen van meer recente cijfers.  

dinsdag 28 januari 2014

Uittreksels uit toespraken in Blankenberge en Oostende

Goede mensen, ik wil uw appetijt niet helemaal bederven. Maar ik moet u helaas wel confronteren met de vrij dramatische veiligheidstoestand in België. U weet dat het Vlaams Belang zich in de verschillende parlementen weert als een duiveltje in een wijwatervat. Wij proberen met z’n allen zoveel als mogelijk cijfers te ontfutselen, al is dit niet altijd even gemakkelijk. Zo erkende de Minister dat er wekelijks 5 groepsverkrachtingen in dit land plaatsgrijpen, groepsverkrachtingen die omzeggens niet worden vervolgd. Het gaat – vooral dan in het Brusselse – vooral om een praktijk van de zogenaamde zwarte bendes. Zwart heeft in dit geval niets met politiek of Tweede Wereldoorlog te maken, maar alles met de huidskleur van de daders. Op de vraag van het Vlaams Belang of een etnisch gerichte aanpak van de criminaliteit zich dan niet opdringt om het fenomeen efficiënt aan te pakken, weigerde ze te antwoorden. In het buitenland gaat men gaandeweg over tot een meer etnisch gericht vervolgingsbeleid, in België weigert men dat, en de reden is natuurlijk duidelijk.
Nog zo’n cijfer dat het Vlaams Belang kon ontfutselen, cijfers over steekpartijen. Incidenten dus waarbij steekwapens worden gebruikt, niet onmiddellijk zaken die in het verleden veel voorkwamen bij Vlamingen. Welnu: Het aantal feiten van moord, doodslag en verwondingen met een steekwapen is tussen 2000 en 2009 verviervoudigd. In 2000 waren er 219 steekpartijen. In 2009 was dat aantal opgelopen tot 849, of maal 3,8. De evolutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bijzonder verontrustend. Waar de andere gewesten, en vooral het Vlaams Gewest, sinds 2008 een lichte daling kennen,  in het Vlaamse Gewest bijvoorbeeld van 378 in 2008 naar 286 in 2012, is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest integendeel sprake van een forse stijging: van 117 in 2008 naar 149 in 2012 en zelfs 166 in 2013. Het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het aantal steekpartijen steeg van 14% naar 21%.
Ook verontrustend zijn de cijfers van de nationaliteit van de dader. In 2008 bijvoorbeeld hadden 513 van de 736 daders van steekpartijen de Belgische nationaliteit – daar kunnen dus een aantal nieuwe Belgen bij zitten – een aandeel van meer dan 70% dus. In 2012 is dat aantal gedaald tot 397 op een totaal van 583, ongeveer 68%. De Minister geeft toe dat in verhouding steeds meer vreemdelingen (zowel van de Europese Unie, als buiten de Europese Unie) betrokken zijn in steekpartijen – in 2012 al meer dan 32% en dat is een verontrustende, maar geen onverwachtse stijging als men het lakse vreemdelingenbeleid van de opeenvolgende Belgische regeringen beschouwt.
Ook wat inbraken, inbraken met geweld, winkeldiefstallen, diefstallen bij particulieren betreft, blijven de cijfers stijgen. Zo antwoordde minister Milquet op een schriftelijke vraag van het Vlaams Belang dat het aantal inbraken op 5 jaar tijd met meer dan 20% is gestegen.  Rondtrekkende daderbendes zijn volgens minister Milquet verantwoordelijk voor “20 à 40 procent van bepaalde criminele fenomenen”. En sinds vorige week weten we van Milquet dat 70% van die rondtrekkende daderbendes vreemdelingen zijn. Terwijl de criminaliteit stijgt, worden politiemensen ingezet in totaal overbodige taken. Neem nu de illegalen die blijven komen en die een verblijfsvergunning vragen, en velen van hen zonder dat ze daar aanspraak kunnen op maken. Sommigen gaan zelfs verder, ik verwijs graag naar de groep van ongeveer 150 Afghanen die nu al maanden door Brussel trekken, en die gewoon een permanente verblijfsvergunning EISEN. Dat circus kost handenvol geld. Ik vroeg minister Milquet hoeveel het begeleiden van deze groep de politie had gekost: ruim 4.300 manuren werden al gepresteerd alleen al voor de opvolging van deze groep, een som van 200.000 euro, terwijl men eigenlijk gewoonweg de wet moet toepassen en moet overgaan tot repatriëring. België moet zowat het enige land ter wereld zijn waar uitgeprocedeerde illegalen straffeloos kruispunten kunnen blokkeren.
Ik hoop dat het voor u duidelijk is, dames en heren, dat het Vlaams Belang een meer dan belangrijke rol in het politiek bestel van dit onzalige land te spelen heeft, de rol van ambetante luis in de pels. Wij moeten steeds weer de kat de bel aanbinden, we moeten madame Non en haar opvolger alle kanten van de kamer laten zien, en haar blijven confronteren met het falend Belgisch veiligheidsbeleid. Ze kan het niet, en haar weigering om de cijfers van 2013 bekend te maken, wijst er volgens het Vlaams Belang op dat de resultaten voor het afgelopen jaar niet goed zijn. Hoe kunnen ze ook goed zijn trouwens? Er zijn geen grenzen meer, en onze politiemensen kunnen nog zo goed hun best doen, het vervolgingsbeleid geeft keer op keer niet thuis. Zo moest u net als ik in de krant lezen dat  een jonge Kameroener – een man van 18 jaar nota bene – die twee weken geleden een bejaarde dame van 87 jaar heeft verkracht, eigenlijk al had moeten veroordeeld zijn voor gelijkaardige feiten. In maart of april van dit jaar was hij al opgepakt voor verkrachting, maar werd dus onmiddellijk op vrije voeten geplaatst, een tweede verkrachting op één jaar tijd.

Maar wij, dames en heren, wij, de burgers van dit land, mogen geen doktersbriefje in een openbare vuilnisbak deponeren, of we riskeren een GAS-boete van 50 euro tot meer. Dames en heren, de weegschaal van vrouwe Justitia hangt in dit onzalige land duidelijk uit balans. En ik ben ervan overtuigd dat alleen het Vlaams Belang er voor kan zorgen dat de balans terugkeert. Met uw steun moet dat ook lukken! Het Vlaams Belang dankt u en rekent op u! Ik dank u voor uw aandacht. 

maandag 27 januari 2014

Is de volgende bankcrisis op komst?

In La Libre Belgique (03.01.2014) komt de Franse econoom en professor Roland Gillet aan het woord, die een nieuwe banken- en financiële crisis aankondigt, dit keer in Spanje. “De economische degradatie van Spanje en het extreem strenge beleid dat werd gevoerd, met het enorme verlies aan werkgelegenheid als gevolg, hebben de bankensector in Spanje nog kwetsbaarder dan vroeger gemaakt”.
Nochtans gaat het economisch een stuk beter met Spanje, de jongste maanden. Er is geen jeugdwerkloosheid van 56% zoals in Griekenland. Maar net als in Griekenland hoort men, aldus Gillet, steeds vaker de opmerking in Spanje: “Alles kunnen we aanvaarden, met uitzondering van hulp vanuit Europa…”.
Het financiële gat, door het failliet van vele bedrijven en door de achterstallen van betalingen door  particulieren werd veroorzaakt, bedraagt volgens de econoom ongeveer 100 miljard euro. Veel jongeren hebben absoluut geen geloof meer dat het goed komt. Het risico op bijkomende financiële druk op de banken wordt veel groter. Voeg daar massale ontslagen aan toe, en je hebt een explosieve cocktail die kan leiden tot belangrijke sociale onrust. Spanje is een land om in het oog te blijven houden…donderdag 23 januari 2014

Vervolging van andersgelovigen…toestand is vrij dramatisch

In Syrië werden in 2013 ruim 1.200 christenen gedood, omwille van hun geloof. Het is misschien overbodig om eraan toe te voegen dat ze werden gedood door de jihadistische oppositie, maar als niet-christen heb ik het bijzonder moeilijk met dit soort ‘totalitaire’ aanpak van concurrerende religies.
De Standaard (08.01.2014) maakte een lijstje bekend van de top 10 van de meest vervolgende landen op het vlak van andersgelovigen. Het enige niet-moslimland dat in het lijstje figureert, Noord-Korea, is bekend als de laatste communistische dictatuur ter wereld. Voor de rest gaat het in het lijstje om islamitische landen, of landen waar de moorden het werk zijn van radicaal-islamitische gewapenden bendes: Syrië, Irak, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Iran, Somalië, Malediven, Pakistan, en Jemen.

De islam, een wervende godsdienst? Bepaalde strekkingen nemen dit wel héél letterlijk…

woensdag 22 januari 2014

Vier maal zoveel valse eurobiljetten in beslag genomen

Uit het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het aantal in beslaggenomen valse, nagemaakte eurobiljetten de jongste jaren exponentieel aan het groeien is. In 2008 bijvoorbeeld werden slechts 336 valse eurobiljetten in België in beslag genomen, in 2012 was dat aantal gestegen tot 4.568, een vertienvoudiging dus op amper 5 jaar.

De minister gaf ook cijfers vrij van het eerste semester van 2013. Tijdens de eerste zes maanden werd een verviervoudiging vastgesteld van het aantal in beslaggenomen valse eurobiljetten: bijna 17.000. De federale politie beschikt spijtig genoeg niet over gecentraliseerde gegevens betreffende de exacte herkomst van de nagemaakte biljetten, maar de Minister kon wel meedelen dat volgens haar informatie 80 à 85% van de valse biljetten uit het buitenland komt. Hoofdzakelijk kan de productie hiervan worden toegeschreven aan criminele organisaties die in Frankrijk, Italië (ongeveer 70%), Bulgarije, Colombia en Peru zijn gevestigd. “Wat de twee laatste landen betreft, is de productie van vals geld waarschijnlijk nauw verbonden met drugstrafiek”.  

dinsdag 21 januari 2014

Euro doet ons de das om

Uit de actuele berichten van de webstek van het Vlaams Belang: “België zal verder wegzakken in de economische ranglijst. Dat voorspelt het Britse onderzoeksinstituut Centre for Economics and Business Research (CEBR). Waar we vandaag de 24ste plaats bezetten zal België tegen 2028 niet meer te bespeuren zijn in de top 30 van best presterende landen. Naast ons ongunstig fiscaal regime is het opvallend dat de verplichting om zwakke eurolanden te redden wordt aangehaald als een van de voornaamste oorzaken van de sterke terugval. Eerder maakte het Vlaams Belang reeds een analyse van de Europese transfers waaruit bleek dat Vlaanderen de grootste nettobetaler is van de hele EU.
Duitse mark
Het CEBR voorspelt ook dat de Britse economie de Duitse tegen 2030 van zijn Europese troon zal stoten. Volgens het CEBR wordt eeuwige numero uno Duitsland meegesleurd in de reddingsoperaties van de euro en zou enkel een terugkeer naar de Duitse mark dit kunnen voorkomen. ''Een Duitse economie op basis van de mark zou vele jaren, wellicht nooit, worden ingehaald door het Verenigd Koninkrijk,” aldus het rapport.
Maar ook Nederland blijkt beter af te zijn zonder de heilige euro. Zo stelt het rapport dat “de groei van Nederland wordt beknot door de zwakke prestaties in andere eurolanden.” Lees: Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje.

Opdeling muntunie

Het Vlaams Belang voelt zich gesterkt door dit rapport aangezien wij steeds van oordeel zijn geweest dat de muntunie een stap te ver was die op termijn een molensteen om onze gezamenlijke welvaart en ons welzijn zou betekenen. De euro moet daarom in zijn huidige vorm ophouden te bestaan en vervangen worden door een opdeling in verschillende muntunies die beter aansluiten bij de interne Europese verschillen in economische organisatie, productiviteit en bedrijvigheid. Enkel zo kunnen we ons welvaartsmodel op peil houden”.