POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 15 juli 2011

Journalistieke leugens

Bart Brinckman, journalist binnenlandse zaken van De Standaard – niet toevallig De Standaard – schoot de jongste weken weer aardig in onze richting. Goede vrienden als Frank Vanhecke en Francis Van den Eynde moesten het ontgelden. Leugens, insinuaties, en de gekste complottheorieën: Brinckman weet ze vlotjes uit de pen te schudden.
Hij vond het waarschijnlijk ook zeer plezant dat hij – gelekt door wie? – een nieuw complottheorietje de wereld kon in sturen. Zo kwam hij in de editie van maandag 11 juli 2011 op de proppen met een zogenaamde Zuid-Tirol-connectie. De harde kern van dissidenten gaat – jawel, u leest het goed – SAMEN op reis naar Zuid-Tirol. SAMEN! Daar worden – daar is Brinckman zeker van – de complotten van de komende weken gesmeed! Hij wist – nog eens: getipt door wie? – zelfs de namen van de deelnemende parlementairen juist te spellen en betrok er zelfs de mindere goden in de partij bij – in mijn nietige persoon dan.
Nu vergeet “journalist” Brinckman er wel bij te vermelden dat die groep van vrienden al ongeveer 30 jaar de vakantie doorbrengt op steeds dezelfde plaats en dat we voor twee jaar zelfs een ereteken kregen opgespeld – door de burgemeester van het Tiroolse dorp nota bene (die dus waarschijnlijk ook in het complot zit, mijnheer Brinckman?).
En “journalist” Brinckman liegt er ook gewoon op los. Zo schrijft hij letterlijk: “In die zin kan Valkeniers het ook maar matig waarderen dat enkele mandatarissen uitgerekend met Van den Eynde hun jaarlijkse reis naar Zuid-Tirol hebben geboekt”. Ik heb de voorzitter hierover aangesproken. Hij heeft zich op geen enkel moment in die zin tegen onze geplande reis uitgesproken. Hij denkt er zelfs aan om zich "matig waarderend" op te stellen of één woord kritiek hierop te uiten. Waaruit ik maar één conclusie kan trekken: “journalist” Brinckman liegt erop los als het hem uitkomt. Zonder zijn bron te controleren. Of zonder de betrokkenen ook maar eens te contacteren...
Spijtig voor een “kwaliteitskrant” als De Standaard. Maar niet erg verwonderlijk als men het zeer bochtige én een kwaliteitskrant onwaardige parcours van Bart Brinckman al een tijdje volgt. Wij hebben ons abonnement op De Standaard niet hernieuwd.

donderdag 14 juli 2011

Immigratie levert economisch gezien niets op - zegt Nederlandse professor

Ja, er is wel degelijk iets veranderd in Nederland. Vroeger kon je er zowat alle heilige huisjes neerhalen, als het maar allemaal braaf (links-burgerlijk) politiek correct bleef. Waar is de tijd dat de politicus Janmaat bijna gevierendeeld werd omwille van zijn migratiekritische houding. Er kwam (bijna) geen woord van protest toen linkse amokmakers het hotel in Kedichem waar Janmaat zijn congres hield, in brand staken. Er kwam geen woord van protest toen zijn secretaresse in de brand haar been verloor.
Sindsdien is er inderdaad veel veranderd. Zo zei een Nederlandse professor tijdens zijn afscheidscollege economie van de Universiteit van Amsterdam dat Nederland vol is, en immigratie een slecht idee is. “De politici hebben jarenlang gelogen over de immigratie, en de economen hebben laf gezwegen”. Vergeleken met de VS, een typisch migratieland, nam Nederland de afgelopen jaren veel meer migranten op, aldus professor Hartog: “In 2010 kregen in de VS 1 miljoen immigranten een permanente verblijfsvergunning, 3/10de procent van de bevolkingsomvang. In Nederland ontvingen we in 2009 146.000 immigranten, 9/10de procent van de bevolkingsomvang, drie keer zoveel als een traditioneel bolwerk van immigratie”.
De professor heeft het niet tegen individuen, en hij begrijpt heel goed dat sommige mensen echt wel weg moeten. Maar “de immigratie levert economisch – en op andere terreinen is het niet beter – zo weinig op dat de ellende die we danken aan de overbevolking er niet door wordt opgeheven”. Professor Hartog gaf er zijn collega’s economen van langs: zij wisten het namelijk allemaal wel. De politici zijn – in zijn ogen – nog een stukje erger: “Zo los je dus in de politiek een inconsistentie op: decennia lang glashard liegen”.
Een van de professoren die als gastspreker optrad, was professor Teulings, die zich in een eerder gepubliceerd essay ook al zorgen had gemaakt over de problematische relatie tussen de verzorgingsstaat en de immigratie. Professor Teulings is sterk gelieerd aan de sociaal-democratische PvdA, waar je – net als bij de SP.A bij ons natuurlijk – nochtans heel weinig protest hoort tegen het ondergraven door de migratie van onze verzorgingsstaat. Volgens Nederlandse politieke commentatoren is het onbegrijpelijk dat er bij linkse mensen zo weinig verzet bestaat tegen ongebreidelde immigratie, want die ondergraaft het sociaal-democratisch welvaartsmodel. Kapitalistische werkgevers worden door migratie alleen rijker, en de arbeiders alleen maar armer.
Ja, er is inderdaad héél wat veranderd. Niet alleen in Nederland trouwens!

woensdag 13 juli 2011

Extreem-rechts en "toch" voor een proper milieu?

U kent de ongeschreven clichés die in onze gemediatiseerde wereld opgeld maken: hoe linkser, hoe milieuvriendelijker men is, hoe rechtser, hoe meer de vervuiling toeneemt. Conservatieve politieke krachten worden in se gelijk geschakeld met vervuilers, terwijl – zoals een publicist als Mark Grammens al enkele keren terecht opmerkte – het juist in een conservatieve denktrend past om zeer zorgzaam om te springen met het milieu, want het is in een gezond en proper leefmilieu dat de mens op een veilige en gezonde manier leeft en zich ontwikkelt.
Neen, de door links geïnfiltreerde media zien het anders, en dus proberen ze langs alle mogelijke kanten ons hiervan te overtuigen. Aan ons, Vlaams Belangers, om de mensen van het tegendeel te bewijzen! Gelukkig staan we hierin niet alleen. In een interview ontwikkelde de vice-voorzitter van de Oostenrijkse Vrijheidspartij, Norbert Hofer, een aantal uitgesproken ecologische programmapunten, waar ik mij eigenlijk volledig kan in vinden. En u?
Op de vraag hoe Hofer, gelet op de kernramp in Fukushima, als sociale volkspartij gereageerd heeft, antwoordde de jonge ondervoorzitter: “Reeds lang voor de groenen zichzelf ontdekt hebben, en sinds die dag tegen alles ten strijde trekken, wat onze maatschappij heeft opgebouwd, was de FPOe (Freiheitliche Partei Oesterreichs) altijd al de partij van de “hernieuwbare energie” (…) Sinds enkele decennia is Oostenrijk op het vlak van energie zeer afhankelijk geworden van buitenlandse machten. Olie, gas en uranium zijn in Oostenrijk niet voorhanden, en dus geen geëigende energiedragers voor dit land”.
Hoe moet het dan wel, heer Hofer?
“Windenergie vraagt een verstandige planning van de ruimte. Windenergieparken zijn in bepaalde gebieden van Oostenrijk – niet veel, maar toch enige – zeker mogelijk. Anders dan de groenen zijn wij voor het gebruik van waterkrachtcentrales. Zonder die kan Oostenrijk onmogelijk energie-onafhankelijk worden. Door een verstandige mix van waterkracht, windenergie, biomassa, geothermie, zonne-energie en fotovoltaïsche energie en een thermisch tegenoffensief kan en moet Oostenrijk op energievlak onafhankelijk worden”.
Wat de FPOe kan, kan het Vlaams Belang ook. Wat Oostenrijk kan, kan Vlaanderen, kunnen Nederland en Vlaanderen ook.

dinsdag 12 juli 2011

Denemarken oefent zijn soevereiniteit weer iets meer uit...

Het Deense parlement, toch het hoogste soevereine orgaan van het Deense volk, heeft enkele weken geleden beslist om het plan van de Deense regering, om opnieuw permanente grenscontroles uit te voeren, te steunen. Multicul-lobby’s en de onvoorwaardelijke ‘believers’ in het ongebreidelde vrije-markt-denken trokken onmiddellijk ten strijde tegen deze ‘onmenselijke maatregelen’.
Het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten: het hoge woord is eruit. Eén van de heiligste principes van de moderne, Westerse democratie, de hoeksteen van de moderne, liberale gedachte, en het axioma waarop de Europese Unie gebouwd is. Op het eerste gezicht een mooi en menselijk principe, maar dat tezelfdertijd aan alle kanten mangelt.
Zoals elk liberaal principe natuurlijk aan alle kanten mangelt. Hoe kan je de werkelijkheid vatten, als je alleen rekening houdt met “mensen”, met “individuen”. Het klassieke liberale denken gaat uit van individuen en daarboven de mensenmaatschappij. Liberalen gaan ervan uit dat gemeenschappen, volksgemeenschappen, etnische groepen, enzovoort, eigenlijk niet bestaan, want dat de plaats waar individuen terecht komen, louter toeval is.
Wat natuurlijk complete nonsens is. Net het eigenlijk compleet absurd is dat het juist door het vrij verkeer van personen, goederen en diensten is dat bijvoorbeeld massa’s zigeuners België binnenkomen, terwijl ze door toepassing van het vrij verkeer van personen, goederen en diensten NIET kunnen worden uitgezet, bijvoorbeeld na criminele activiteiten. Denemarken heeft heel goed de absurde tegenspraken ervaren en reageert er als een gezonde huisvader op: bescherm het eigen huis!
Net zoals het vrij verkeer de bouwsteen is van de moderne, liberale Westerse maatschappij, zou ze evengoed wel eens de grafsteen van diezelfde Westerse maatschappij kunnen zijn, als we niet oppassen.

maandag 11 juli 2011

vrijdag 8 juli 2011

Waarom wij ons onthielden bij de stemming over wetsvoorstel technologische ramp

Zopas las ik op de webstek van de krant Het Laatste Nieuws dat het wetsvoorstel technologische ramp (van collega Marghem MR) door de voltallige Kamer is goedgekeurd, met uitzondering van het Vlaams Belang dat zich als enige onthield.
Waarom ons onthouden bij een wetsvoorstel waar overduidelijk iedereen baat heeft? Een woordje uitleg is hier wel op zijn plaats. In mijn tussenkomst heb ik onder andere het volgende gezegd: “Ten gronde kan onze partij de bekommernissen van de indieners van het voorstel en de uitwerking in het wetsvoorstel alleen maar goedkeuren. U zult zich de eerste commissievergadering herinneren, waarop uw voorstel werd toegelicht. De bedoeling hebben wij toegejuicht: slachtoffers van zware technologische rampen binnen een korte termijn vergoeden, en die vergoeding los koppelen van het vastleggen van de aansprakelijkheid voor het ongeval. Want dit vastleggen van de juiste aansprakelijkheid neemt meestal jaren in beslag en in het verleden werden de slachtoffers al te gemakkelijk een tweede keer slachtoffer en bleven zij in de kou staan.
Neen, onze fractie kon zich vinden in uw voorstel en heeft daarom constructief meegewerkt in de commissievergadering. We hebben amendementen ingediend, waarin wij bijvoorbeeld geprobeerd hebben de definities te verfijnen en de voorgestelde werking van het comité dat zich met de schaderegeling zou moeten bezighouden, te verbeteren. Naar onze stem werd geluisterd.
Dit technisch wetsvoorstel, mevrouw Marghem, had de unanieme goedkeuring van alle politieke fracties kunnen krijgen, als tenminste bepaalde politieke fracties het niet nodig hadden gevonden het Vlaams Belang te weigeren bij de ondertekenaars van het voorstel. Omdat bepaalde politieke fracties het nodig vonden in dit puur technisch wetsvoorstel – dat op geen enkele manier een ideologische keuze inhield – de cordon sanitaire te hanteren tegen onze partij, vinden wij dat we niet anders kunnen dat een duidelijk signaal te geven. Wij staan volledig achter de inhoud van uw wetsvoorstel, collega Marghem. Maar de manier waarop onze fractie uit het ondertekenen van het voorstel werd gehouden, kunnen we niet aanvaarden.”
Geen enkele journalist is achteraf uitleg komen vragen…

donderdag 7 juli 2011

Is dit alles? Is dit de communautaire omwenteling waarvoor zovele Vlamingen hebben gestemd?

De Morgen, niet onmiddellijk de krant die overloopt van ‘Vlaamse ambities’, noteert volgende pronostiek inzake het antwoord van de politieke partijen op de nota-Di Rupo: PS 100% voor, MR 100% ja, maar. CdH: 100% ja, maar. Ecolo 99% ja, maar. Groen: 99%, ja, maar. SP.A: 95% ja, maar. Open VLD 75% ja, maar. CD&V: 65% ja, maar. N-VA: 50% ja, maar, of neen, tenzij.
Als men bij de krant kan tellen, zal men toch onmiddellijk met ons de optelsom hebben gemaakt. Dit is een nota die door àlle Franstalige partijen wordt gedragen, dit is met andere woorden een nota die de Franstaligen zeer goed uitkomt. Het Vlaams Belang heeft dan ook onmiddellijk, en na grondige lezing van de nota, op een gepaste wijze gereageerd. De persmededeling, die bij ons weten ongeveer nergens werd afgedrukt, vindt u hieronder in extenso:
“Onafgezien van een grondiger analyse van de nota van formateur di Rupo, kan het Vlaams Belang nu al volgende reactie geven, zeker inzake de elementen B-H-V/Brussel en de staatshervorming.
° Inzake Brussel-Halle-Vilvoorde wordt de kieskring weliswaar gesplitst, maar ten koste van onaanvaardbare toegevingen van Vlaamse kant:
- de Zes worden nu meer dan ooit Brusselse gemeenten, vermits ze deel zullen uitmaken van de Brusselse kieskring. Bovendien wordt de apparentering tussen Vlaams-Brabantse en Vlaams-Brusselse lijsten onmogelijk gemaakt, waardoor de Brusselse Vlamingen afgesneden worden van hun hinterland.
- de omzendbrief-Peeters over de toepassing van de faciliteiten, die door de Raad van State na een jarenlange procedure werd gevalideerd, wordt voorgoed in de vuilbak gekieperd.
- de bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake de benoeming van de burgemeesters wordt uitgehold. De uitbreiding van de bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof, is in deze alweer een bijkomende garantie voor de Franstaligen.
- als klap op de vuurpijl krijgen de Franstaligen bovendien hun “grootstedelijke gemeenschap” waartoe alle gemeenten van de Rand vrij kunnen toetreden. Daarmee is een Groot-Brussel een feit.
° Inzake Brussel:
- tweetalige lijsten betekenen het einde van de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen.
- er wordt een blanco-cheque aan Brussel uitgedeeld met een jaarlijkse dotatie van 461miljoen euro tegen 2015.
- de taalwetgeving voor lokale besturen, die nooit werd toegepast, wordt als beloning daarvan totaal onderuit gehaald.

Kortom, de Vlamingen in de Rand en Brussel zijn het kind van de rekening, terwijl het hele Vlaams Parlement in talloze resoluties gesteld heeft dat voor de splitsing van B-H-V geen enkele prijs diende betaald te worden.
° Inzake de staatshervorming en de financiering stelt het Vlaams Belang vast dat de voorstellen van di Rupo nog steeds mijlenver af liggen van de resoluties van het Vlaams parlement. De fiscale autonomie blijft beperkt tot een verruiming van het stelsel van de opcentiemen, terwijl de gemeenschappen worden gefinancierd “volgens de behoeften”. Dit heeft niets meer te maken met de volledige overheveling van de personenbelasting. Het vermaledijde consumptiefederalisme blijft dus nog steeds overeind. Ook de bevoegdheidsverdeling blijft versnipperd.
Eveneens onverteerbaar is de creatie van een federale kieskring en van samenvallende verkiezingen, waardoor het Vlaamse beleidsniveau volledig ondergeschikt gemaakt wordt aan het Belgische niveau.
Voor het Vlaams Belang is de conclusie duidelijk: als dit de basis moet worden van de onderhandelingen, dan zijn de Vlamingen nu al geschoren. Het blijft een bric-à-brac-verhaal inzake staatshervorming. Er komt geen zicht op echte fiscale autonomie, maar wel op een versterking van het Belgisch bestuursniveau. En als toppunt krijgen we een zware overwinning van het francofone imperialisme in ons kerngebied. Het Vlaams Belang kan zich moeilijk voorstellen dat de Vlaamse partijen dit nog maar overwegen als onderhandelingsbasis.

woensdag 6 juli 2011

Vrijlating zigeunerinnen

Onlangs was er weer zo’n incident waarbij je gaat denken dat Justitie per se de eerste prijs ‘wereldvreemdheid’ wil halen. Twee politieagenten die twee zigeunerinnen met volle boodschappentassen uit een grootwarenhuis zagen komen, volgden de beide dames op de voet. Bleek dat ze nog een ander grootwarenhuis ‘aandeden’, en ook daar met volle tassen naar buiten kwamen. De professionele achterdocht van de beide politiemensen was gewekt, en in de personenwagen ontdekten ze kort daarop allerlei gestolen waren.
“Mag niet”, was de reactie van de Raadkamer van Namen. Waarom? Omdat de politiemensen door hun opzoeking als het ware de vrouwen ‘als zigeunerinnen’ verdacht vonden! De vrouwen werden vrijgelaten en de politiemensen gekapitteld. De Morgen kom in haar editie van 1 juli nog eens terug op dit incident, onder de titel “Turtelboom hekelt vrijlating zigeunerinnnen”. De repliek van de minister: “Van politieagenten wordt verwacht dat ze misdrijven oplossen. Van gerechtelijke instanties mogen we verwachten dat bewezen misdrijven worden bestraft. Dat de raadkamer besliste de twee vrouwen toch vrij te laten, vind ik een slecht signaal ten aanzien van politieagenten, ten aanzien van dievenbendes en zeker ten aanzien van de slachtoffers”.
Alleen spijtig dat De Morgen – niet toevallig De Morgen – vergat te vermelden dat de vraag in plenaire zitting gesteld werd door een volksvertegenwoordiger van het Vlaams Belang. Ik heb er bij de minister trouwens op aangedrongen dat men eindelijk zou beginnen zigeuners die zich niet wensen te houden aan de regels van de rechtstaat en aan onze wetten, en die zich dus niet wensen te integreren, het land uit te zetten. Hierop heeft de minister van Binnenlandse Zaken echter niet gereageerd.

dinsdag 5 juli 2011

Belgische alleenstaande belastingbetaler onbetwiste kampioen in belastingen betalen!

De studie Taxing Wages becijfert jaarlijks de fiscale druk op arbeid en de belastingwig tussen de totale loonkost en het nettoloon voor een werknemer in de 34 OESO-landen. De Studiedienst van het Vlaams Belang publiceert in haar recentste tweemaandelijkse Nieuwsbrief (*) de resultaten van dit onderzoek.
“De Belgische alleenstaande belastingbetaler – het maakt niet uit of hij een laag, gemiddeld of hoog loon heeft – is de onbetwiste kampioen in het betalen van belastingen. Alleenstaanden met een gemiddeld loon – in 2010 was dit bruto 41.407 euro – houden aan het einde van de rit nog geen 45% over van wat ze kosten aan de werkgever. Voor de hoge inkomens is dit nog geen 40%. “
Verder: “Gehuwde tweeverdieners zijn fiscaal eveneens het slechtst af in België. Afhankelijk van de hoogte van de inkomens ligt de belastingdruk voor een gehuwd koppel met 2 kinderen tussen de 41 en 48%. Een koppel met een gemiddeld en laag inkomen zonder kinderen staat 47,7% af aan de staat, eveneens goed voor een eerste plaats in de OESO. Een Belgische alleenstaande met twee kinderen en een laag loon heeft een nettoloon dat goed 65% is van zijn brutobedrag”.
Wil u de concrete cijfers zien? Wil u het verslag van de Studiedienst lezen? Dan vraagt u toch het recentste nummer van Financieel-Economische Commentaren op, het nummer 3 (maand juni) van de 9de jaargang. Helemaal gratis! Bij het Vlaams Belang bent u met andere woorden een stuk beter af dan in het “belastingparadijs België”!
(*) fec@vlaamsbelang.org of Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

maandag 4 juli 2011

België zesde duurste land van Europa

Uit cijfers over 2010 van Eurostat, het Europese Instituut voor de statistiek, blijkt dat de prijzen van consumptiegoederen in België 12% hoger liggen dan het Europese gemiddelde. Waarmee België een van de duurdere staten in Europa blijkt te zijn. Tiens, hoe dat ons niet verbaast?
Het duurste land blijkt Denemarken te zijn, waar de prijzen zo’n 43% hoger liggen dan het gemiddelde. Maar België scoort ook hoog op de lijst van dure landen, vooral inzake voeding en kledij is ons land niet goedkoop. En inzake elektronische toestellen zouden we zelfs het duurste land van Europa zijn, dat blijkt dan weer uit cijfers van Test-Aankoop.
België, het allerbeste land ter wereld? Enige twijfel is op zijn minst op zijn plaats, meen ik.

vrijdag 1 juli 2011

Dagelijks 35 autodiefstallen in België

Dagelijks zijn er ruim 35 diefstallen van auto’s in België (geregistreerde diefstallen en geregistreerde pogingen) en ruim 200 diefstallen in auto’s: dat blijkt uit het antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open VLD), op mijn schriftelijke vraag.
De cijfers betekenen een daling voor het ganse land over een periode van 6 jaar: een daling van 28% voor wat de geregistreerde diefstallen en poging tot diefstal van auto’s betreft, en een daling van 13% voor wat het aantal diefstallen en inbraken in auto’s betreft. Zo waren er in 2005 nog 17.940 geregistreerde autodiefstallen (en pogingen daartoe), in 2010 12.899.
Maar opmerkelijk zijn de verhoudingen tussen de gewesten op het vlak van diefstallen. Eerst wat de diefstallen van voertuigen betreft (en de geregistreerde pogingen): het aandeel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bedroeg in 2006 21%, en in 2010 nog steeds 19%. het aandeel van het Waalse Gewest steeg van 49,5% in 2006 naar juist 50% van alle geregistreerde autodiefstallen. Het Vlaamse Gewest is bijzonder ondervertegenwoordigd met een aandeel van 29,5% in 2006 tot 31% in 2010.
Op het vlak van de diefstallen en inbraken in auto’s doet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het opnieuw zeer slecht: in 2005 was het Brussels aandeel 32% in het totaal, in 2010 steeg het aandeel van de diefstal uit of aan de auto in Brussel naar 34%. Ook het Waalse aandeel ligt vrij hoog: zowel in 2005 als in 2010 rond 36%, terwijl het aandeel van de inbraken of diefstallen in voertuigen in het Vlaamse gewest slechts 30% bedraagt. Het Vlaamse Gewest is met andere woorden sterk ondervertegenwoordigd, waarbij voor het gemak nog eens wordt voorbijgegaan aan het feit dat er in absolute cijfers in het Vlaamse Gewest ook veel meer voertuigen rondrijden.
Opmerkelijk zijn tenslotte ook de verschillen tussen de arrondissementen. Zo telde men in 2010 in het ganse arrondissement Antwerpen (met verschillende politiezones) een totaal van 7.623 diefstallen in of uit de voertuigen, terwijl dat er in hetzelfde jaar, maar dan in het Brusselse arrondissement 26.336 zijn (bijna 4 keer zoveel dus).