POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 30 april 2013

Beschadiging door wiet? Het kan…


Een bekend muzikant, “het ruigste watje van de Belgische muziekscene”, en West-Vlaming, de genaamde F. K. werd onlangs in De Standaard Weekend geïnterviewd. Ik moet niet van zijn muziek – ik begrijp niet steeds wat hij zingt! – maar wat hij zegt, is wel interessant:
“Toen ik achttien was, schreef ik teksten tegen het Vlaams Blok en over hoe graag ik wiet rookte. Achteraf gezien allebei even dwaas. Ik heb er geen behoefte aan propaganda te maken voor softdrugs en ik hoef ook niet per se tegen de slechte te zijn. Het moet niet meer zo zwart-wit”.
En nog over het wietgebruik, waar sommigen blijven over vertellen dat het allemaal zo onschuldig is, wordt hem gevraagd: “Je hebt ooit gezegd dat je te veel hebt geblowd: het klonk alsof je er spijt van hebt?”, waarop hij antwoordt: “Natuurlijk. Dat heeft echt iets kapotgemaakt”.  Waarop de krant reageert dat hij er toch gezond uit ziet, met de volgende reactie van de topartiest: “Behalve mijn psychische problemen dan. Die zijn misschien relatief klein, maar ik sukkel er toch al jaren mee. Ik ga niet zeggen dat alles met wiet is begonnen, maar het heeft er zeker geen goed aan gedaan. Rond mijn 22ste ben ik gediagnosticeerd met een depressie.”
Tja, mensen veranderen. Gelukkig maar.

maandag 29 april 2013

Steeds meer beschadigingen aan voertuigen


De overheid slaagt er duidelijk niet in om de kleine criminaliteit, of wat daarvoor door gaat, in te dammen, dat is de conclusie die ik trek uit cijfergegevens die ik van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), mocht ontvangen. De cijfers hadden betrekking op beschadigingen en vernielingen van personenauto’s,  bussen en vrachtwagens.
Van 144 beschadigingen of vernielingen per  dag in 2008 is men in 20211 gekomen op 151. Van 52.778 geregistreerde feiten in 2008 dus naar 55.154 gevallen in 2011, een stijging van 5%.  Het aantal brandstichtingen en vernieling door ontploffing steeg in de betrokken jaren met 30%, ‘gewone’ daden van vandalisme  of beschadiging stegen met 4%.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekende in 2008 verantwoordelijk voor 15% van de overlast, in 2011 was dit aantal lichtjes gedaald tot 14%. Het Vlaams Gewest is ‘goed’ voor ongeveer 49%, en het Waals Gewest voor 37%. Afgetoetst op de grootte van de bevolking noteren we een graad van 0,43 voor het Vlaams Gewest, 0,57 voor het Waals Gewest, en 0,68 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ik vroeg ook naar de nationaliteit van de daders. Het aantal vreemdelingen dat verantwoordelijk is voor de feiten, steeg in het Vlaams Gewest van 10% naar 11,3, in het Waals Gewest van 10 naar 12,5%, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25% naar 33%.
De top 10 van meest betrokken steden wordt getrokken door Brussel met ongeveer 5.000 feiten op jaarbasis, al is er de jongste jaren wel sprake van een matiging. Opmerkelijk is de stijging van het aantal gevallen in Antwerpen (een stijging van 17% op 4 jaar tijd),  Luik (een stijging van 12%), en Gent (een stijging van 10%). 

vrijdag 26 april 2013

Dagelijks 156 daden van intrafamiliaal geweld


Men leest wel vaker over kinderverwaarlozing, soms met de dood van de kinderen tot gevolg. Er is in dit land ook veel sprake van partnergeweld, zowel van fysieke dan wel van psychische aard. Uit cijfers die ik bij de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) opvroeg, bleek dat in België dagelijks 156 daden van intrafamiliaal geweld worden aangegeven. In 2011 bedroeg het een totaal van 56.879 geregistreerde klachten, die zowel betrekking hebben op slagen en verwondingen, doodslag, of verkrachting, aanrandingen binnen de familie, bedreigingen, oplichting, niet betalen van onderhoudsgeld.
Verder opvallend feit is dat er nauwelijks verbetering merkbaar is in de afgelopen jaren. In 2009 en 2010 waren er telkens ruim 56.000 geregistreerde klachten, in 2008 zelfs meer dan 57.000 daden van intrafamiliaal geweld.
Als we het aantal klachten regionaal bekijken, dan valt het grote aandeel van de klachten in het Waals Gewest op. Het aantal klachten in het Waals Gewest betekent 41,5% van de totaliteit van alle klachten, die in het Vlaams Gewest 49,4% en die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 9%. Als we het aantal daden van intrafamiliaal geweld procentueel analyseren op de gewestelijke bevolkingscijfers, dan hebben het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een index van 0,045 (Brussel) en 0,044 (Vlaams Gewest), terwijl het Waals Gewest op een index van 0,067 zit.
In het Vlaams Gewest worden er in verhouding veel meer fysieke daden van intrafamiliaal geweld geregistreerd, terwijl het aantal psychisch intrafamiliaal geweld in het Waals Gewest hoger ligt dan het aandeel van psychische daden in het Vlaams Gewest. Het aandeel van psychisch geweld stijgt in het Waals Gewest tussen 2008 en 2011 stijgt ook sneller (+5%) dan in het Vlaams Gewest over dezelfde periode (+3%). 

donderdag 25 april 2013

Stijging faillissementen op hoogste peil ooit


Het handelsinformatiekantoor Graydon maakte opnieuw cijfers bekend over faillissementen van ondernemingen, en spijtig genoeg geraakten die wat ondergesneeuwd door het nieuws rond de Belgische jihadistische strijders in Syrië en het overlijden van Margaret Thatcher. Nochtans zijn de cijfers tot en met maart 2013 enorm belangrijk.
Ten eerste gingen16,6% meer failliet dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Op de kop 3.154 ondernemingen. Het is van 2009 geleden dat nog een dergelijke stijging was opgetekend.
Tweede opvallend feit, aldus Graydon: waar de stijging zich tot voor kort alleen in Vlaanderen situeerde, doet de stijging zich nu voor in gans België. De stijging van het aantal faillissementen bedroeg in het eerste kwartaal in Vlaanderen 10%, maar de faillissementsstijging bedraagt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertussen 25% en in Wallonië 19%.
Nog anders uitgedrukt: in Vlaanderen gaat 1 op 436 ondernemingen failliet, in Wallonië 1 op 328 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 op 189 in het eerste kwartaal. Het risico is met andere woorden veel groter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

woensdag 24 april 2013

Steeds meer fysiek geweld tegen politie in ganse land


Uit persberichten zou men kunnen afleiden dat het aantal daden van zwaar fysiek geweld tegen politieagenten, van slagen en verwondingen, vooral een probleem is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit cijfergegevens die ik mocht ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), blijkt nochtans dat de stijging van het geweld in alle gewesten merkbaar is, en dat het aantal slagen en verwondingen tegen politieagenten het meest voorkomt in het Vlaams Gewest.
Uit de cijfers van slagen en verwondingen tegen agenten en officieren en tegen beroepen van algemeen belang blijkt vooreerst dat er tussen 2008 en 2012 opnieuw een gemiddelde stijging van ongeveer 10% wordt waargenomen.  Van 980 daden van slagen en verwondingen tegen politiemensen in 2008 naar 1.040 in  2011 – van 19 daden per week naar 20 per week dus.
 Opmerkelijk is verder dat het aantal politieagenten en officieren in het Vlaams Gewest in verhouding méér het slachtoffer worden van slagen en verwondingen dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 654 daden in 2011, wat een aandeel is van bijna 63%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dreef haar aandeel in de slagen en verwondingen van politiemensen op van 18,8% in 2008 naar bijna 20% in 2011. Een lichte stijging dus.
Volgens mij wordt er veel te weinig ingezet op effectieve bestraffing van de daders en worden politiemensen in hun werkveld veel te weinig ondersteund.  Daardoor worden ze gemakkelijk het slachtoffer van allerlei vormen van agressie. Nochtans is niets zo fataal voor een veiligheidsbeleid als het ondermijnen van de motivatie van de vrouwen en mannen die instaan voor het dagdagelijks veiligheidsbeleid. 

dinsdag 23 april 2013

Criminaliteit van allochtonen in Zwitserland blijft stijgen


Uit cijfergegevens van het Zwiterse Bundesamt für Statistik (BFS) blijkt dat het aantal diefstallen in Zwitserland in het jaar 2012 sterk is gestegen – het zou gaan om een stijging van 11% , een plus van 24.276 strafbare daden.
De stijging komt overeen met de stijging van het aantal verdachten uit “niet vaste woonbevolking”. Vooral het aantal van de verdachten uit asielcentra (een stijging van 38,7%, een verhoging van 1.638 verdachten) en uit de bevolking zonder vaste woonplaats (een verhoging van 13,9%).
Het betreft vooral winkeldiefstallen bij asielzoekers of bewoners van asielcentra. Komen de cijfers u bekend voor? België lijkt helemaal dezelfde weg op te gaan. 

maandag 22 april 2013

De sociale crisis in Europa verergert nog?


Nu en dan leest men toch berichten, waar men – ongewild soms – langer blijft bij stilhouden. Een artikel in De Tijd bijvoorbeeld, in de editie van 27 maart 2013: “De crisis trekt een spoor van sociale vernieling door Europa. Bijna 1 op de 4 jongeren is werkloos. Nooit waren de verschillen tussen het noorden en het zuiden van de eurozone zo groot”.
Cijfers die van de Europese Commissaris voor de Arbeid komen, de Hongaar Laszlo Andor. Nog nooit was het werklozenleger zo groot als vandaag: 26,2 miljoen mensen zitten officieel zonder werk. Meer dan 10,8% van de actieve bevolking met andere woorden. En in de eurozone – toch merkwaardig: men heeft ons steeds om de oren geslagen met het feit dat de euro voor stabiliteit en zekerheid zou zorgen – in die eurozone is het dus nog erger: 11,9%.
En ook belangrijk, en een bevestiging trouwens van andere, gelijkaardige economische en financiële cijfergegevens: Tussen de werkloosheidsgraad in noord en zuid gaapt een kloof van 10 procentpunten. 

vrijdag 19 april 2013

Nederland sluit gevangenissen, in België heeft men al jaren plaats tekort


Het aantal gevangeniscellen in Nederland zal de komende jaren met 13% afnemen. De Nederlandse regering, aldus een bijdrage in De Morgen (26.03.2013) wil liefst 30 gevangenislocaties sluiten in de komende 5 jaar. Het zou een besparing moeten opleveren van 340 miljoen euro.
We vernemen verder dat in Nederland momenteel 12.595 plaatsen zijn, die in de komende vijf jaar dus zullen worden teruggebracht tot 10.917. Maar leest u vooral verder mee: “De Nederlandse regering wil ook besparen door meer gedetineerden samen in een cel te stoppen en de detentieomstandigheden te versoberen. Zo zal voor een groot aantal gevangenen het avond- en weekendprogramma verdwijnen”.  Ook een uitbreiding van de enkelbanden wordt overwogen en wordt er aan gewerkt.
Toch wel vreemd – en men zou denken: een zorgzame overheid zal het allemaal eens haarfijn uitzoeken: Nederland telt bijna 17 miljoen inwoners, en telt binnenkort minder dan 11.000 plaatsen. België met z’n 11 miljoen inwoners heeft al jaren een plaatsgebrek. Er zijn duizenden plaatsen tekort. We hebben méér dan 11.000 gevangenen. Wat loopt er mis in België? 

donderdag 18 april 2013

België loonkost- en belastingkampioenUiteindelijk begint zelfs de pers ermee te lachen – wat moet je anders? Het Nieuwsblad bijvoorbeeld: “Mochten de federale ministers aan nieuwe of hogere belastingen denken: het jongste OESO-rapport stelt opnieuw dat België belastingkampioen bij uitstek is”.
België kent een globale belastingdruk van maar liefst 56% en dit voor een alleenstaande werknemer zonder kinderen. België loopt ruim voorop op Frankrijk, dat een belastingdruk kent van ongeveer 50%, gevolgd door Duitsland met een druk van 49,7. Het gemiddelde van alle OESO-landen bedraagt 35,6% (Het Nieuwsblad van 27.03.2013).
Ook in de bevolkingscategorieën mét kinderen scoren we ver boven het OESO-gemiddelde.
En wat de loonkost betreft: alleen in Zweden ligt de loonkost nog hoger dan in België.  En volgens het Duits statistisch instituut stijgt de uurloonkost in België ook sneller dan in de rest van de Europese Unie.   

woensdag 17 april 2013

Verliezen buitenlandse investeerders vertrouwen in België?


Aanleiding tot dit kleine artikel is de alarmkreet van 4 belangrijke elektriciteitsafnemers (Bayer, ArcelorMittal, Nyrstar en Solvay) over de wel zéér hoge elektriciteitskost in dit land. De toekomst van de bedrijven wordt erdoor bedreigd.
Ook de plannen van buitenlandse investeerders is een indicatie van de economische gezondheid van dit land. En al blijft Vlaanderen goede troeven behouden zoals uitstekend geschoolde werknemers, een sterk vertakte transportinfrastructuur en de beschikbaarheid van financiële middelen voor onderzoek en ontwikkeling (De Morgen, 28.03.2013), toch lijkt vertrouwen van buitenlandse investeerders ook in Vlaanderen dalend. Ook en nog meer in Wallonië trouwens.
Het rapport van Ernst & Young maakte in haar rapport ook bekend dat voor het eerst het aantal buitenlandse bedrijven dat de voorgaande 3 jaar investeerde in België lager ligt dan het aantal bedrijven dat niet investeerde. In 2012 investeerde ongeveer 20% van de buitenlandse bedrijven in België, in 2010 was dat nog 30%. Ernst & Young ondervroeg 205 internationale bedrijfsleiders.

dinsdag 16 april 2013

SP.A nu plots toch voor de hoofddoek – uit electorale redenen?


Geruime tijd geleden werd in het federaal parlement een wetsvoorstel bijna kamerbreed goedgekeurd: het ging om het hoofddoekenverbod. Alle partijen, van links tot rechts, konden zich vinden in het verbod, waardoor de (religieuze) neutraliteit van de openbare ruimte kon worden gewaarborgd, en de scheiding tussen godsdienst en overheid nog eens werd benadrukt. Alleen Groen! vond het nodig om zich te onthouden.
SP.A kon zich heel goed vinden in de scheiding van kerk en staat – ze stond trouwens aan de oorsprong, aan de wieg van deze scheiding, samen met de liberalen. Het katholieke België van de 19de eeuw werd mede onder politieke druk van die twee politieke families geseculariseerd.  Zo liet Patrick Janssens zich als volgt uit: “Ondanks mijn begrip lijkt het me niet gepast om hoofddoeken (of andere religieuze of politieke symbolen) te laten dragen bij de uitoefening van publieke functies, die de neutraliteit van de overheid moeten uitstralen (politie, loketbedienden)…”.
SP.a heeft het geweer van schouder veranderd en nog geen klein beetje. Een bocht van 180°, die volgens een commentator van De Standaard alles te maken heeft met de verkiezingen van 2014. SP.A heeft ter linkerzijde heel wat concurrentie: er is Groen! Maar bijzonder korzelig is SP.A geworden van de PVDA, “die bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen met succes tegen de allochtone kiezer aanschurkte”.
Doet mij allemaal een beetje denkt aan de befaamde uitlating, dat als het volk de verkeerde politieke keuzes maakt (bijvoorbeeld door niet voor SP.A te kiezen) dat je dan gewoon van volk verandert. Kies je een ander volk en ga door! Dat is wat de SP.A zinnens is te doen. Een verpletterende verantwoordelijkheid, als u het mij vraagt, zeker omdat de gevolgen van hun strategische keuze nog niet te overzien zijn.     

maandag 15 april 2013

Vervijfvoudiging aantal Roemeense artsen


Volgens cijfers uit de medische wereld zou de medische immigratie sinds 2004 verdubbeld. Ik wou van de minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), weten of er ook cijfergegevens bekend zijn voor de jongste 5 jaar.
Uit haar gegevens blijkt dat het aantal artsen met een buitenlandse nationaliteit tussen 2007 en eind 2010 met 50% is gestegen (van 2.401 naar 3.652), en het aantal verpleegkundigen met een buitenlandse nationaliteit met 81% in dezelfde periode (van 1.633 naar 2.959). Het aandeel van de artsen met een vreemde nationaliteit steeg in die periode van 4,7 naar bijna 8% op het totaal aantal ingeschreven artsen.
Opvallend zijn de cijfers vooral als de verschillende nationaliteiten worden geanalyseerd. Zo steeg het aantal artsen in België met de Franse nationaliteit tussen 2007 en 2011 met 42%, die met de Nederlandse nationaliteit met 31%. Maar vooral de stijging van het aantal Roemeense artsen valt sterk op: een vervijfvoudiging op 5 jaar tijd. Van 120 in 2007 naar 665 in 2011. Ook valt de sterke stijging op van het aantal Griekse artsen: van 95 in 2007 naar 204 in 2011 (maal 2,14).
Een min of meer identiek beeld bij de verpleegkundigen met een vreemde nationaliteit. Het aantal Franse verpleegkundigen steeg met 40%, het aantal verpleegkundigen met een Nederlands paspoort steeg met 26%. Het aantal verpleegkundigen met de Roemeense nationaliteit steeg van 111 naar 497 (bijna een vervijfvoudiging). Opvallend bij de verpleegkundigen zijn de relatieve nieuwkomers: in 2007 waren er 17 Congolese verpleegkundigen, einde 2011 waren dat er al 85. In 2007 waren er 6 Libanese verpleegkundigen, nu al 108, en het aantal verpleegkundigen met een Poolse identiteitskaart steeg in 2007 van 11 naar 127 in 2011 (méér dan een vertienvoudiging).