POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 30 september 2013

Steeds meer Vlamingen ondergaan alcoholtest tijdens BOB-campagnes

Op mijn vragen gaf de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) cijfers vrij van de alcoholcontroles tijdens de BOB-campagnes en dit gedurende de laatste 6 jaar. Er zijn een aantal opvallende vaststellingen te maken, vind ik. Vooreerst steeg het aantal controles op 6 jaar tijd met 73%: van 155.869 tijdens de winter van 2007/2008 naar 270.192 in de winter van 2012/2013.
Tweede opmerkelijke feit is dat het aantal controles in het Waals Gewest maar met 23%, terwijl het in het Vlaams Gewest om een verdubbeling van het aantal controles gaat: van 91.545 in 2007/2008 naar 181.901 in 2012/2013. Met andere woorden: het aandeel van alcoholcontroles in het Vlaams Gewest steeg van 58,7% naar 67,3%.

Even opmerkelijk is dat het aantal positieven in het Vlaams Gewest in dezelfde periode daalde van 5% naar 2,70%, terwijl het in het Waals Gewest slechts gaat om een daling van 4,3 naar 3,3 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9% (!) naar 5,60. Het lijkt er met andere woorden sterk op dat men efficiënter zou werken, mochten de alcoholcontroles tijdens de BOB-campagnes fors worden opgedreven in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en niet verder worden opgedreven in het Vlaams Gewest. 

vrijdag 27 september 2013

Turkije komt nooit bij de EU

Op Powned, een Nederlandse weblog, kan men kennis nemen van de verklaringen van een hoog Turks gezagsdrager, die het heeft over de verwoede pogingen van bepaalde EU-fielen om Turkije toch maar op te nemen in de EU. Volgens Egeman Bagis, de Turkse minister van Europese Zaken denkt Turkije er gewoon niet aan om toe te treden tot de EU.
Vooroordelen spelen hierin een belangrijke rol – vooroordelen van de Europeanen tegenover Turkije natuurlijk, wat had u gedacht? – en de negatieve houding van steeds meer Europeanen. Turkije zou, volgens de minister, genoegen kunnen nemen met een rechtstreekse toegang tot de Europese markten, maar zou geen volwaardig lid willen worden.
Herinneren we er nog even aan, dat Turkije sinds 1999 kandidaat is om lid te worden van de EU, en dat de onderhandelingen intussen aanslepen sinds 2005. Er is de Turkse houding tegenover Griekenland en Cyprus, er is de groeiende islamisering van Turkije, en er zijn een pak andere kwesties.
Het Vlaams Belang is altijd een resoluut tegenstander geweest van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Deze onderhandelingen waren een overbodige stap, want Turkije is gewoonweg geen Europees land. We stelden toen al voor – ongeveer 15 jaar geleden – om de positie van meest begunstigde partner aan Turkije te verlenen. Maar de verlichte geesten (zoals Verhofstadt bijvoorbeeld) lachten die idee weg.

Ondertussen loopt de Turkse bevolking steeds minder warm voor toetreding: in 2004 was nog 73% voorstander, in 2012 nog slechts 44%. En dan hebben we het nog niet eens over de Europeanen zelf. Ongeveer 75% is tegen de toetreding. Intussen zet de Europese elite de onderhandelingen gewoon verder, waaruit nog maar eens duidelijk blijkt hoe fel de elite zich afzet van haar kiezers. Of hoe weinig ze zich eigenlijk aantrekt van wat de kiezers willen. Er bestaat maar één remedie tegen, inderdaad, net wat u zegt! 

donderdag 26 september 2013

Sta op, verworpenen der aarde…!

Socialisten zijn ook niet meer wat ze (misschien) ooit geweest zijn, de partij van de kleine man. Want ze zijn met volle overtuiging in het links-liberaal programma gestapt. Neem nu de groepsaankopen stookolie. Uit Het Laatste Nieuws blijkt dat de sp.a van een bepaalde gemeente behoorlijk wat commissie opstrijkt voor de groepsaankopen die ze zelf bij hun leden en sympathisanten hebben aangekondigd.
Is daar iets verkeerd mee? Op zich niet natuurlijk, als je de voorwaarden en het feit dat je commissie opstrijkt, duidelijk gecommuniceerd hebt. Volgens de sp.a-verantwoordelijke was het “nooit de bedoeling de partijkas te spekken door de organisatie van groepsaankopen”.
De federatie van brandstoffenleveranciers ziet het enigszins anders: “We betreuren dat daar nooit over wordt gecommuniceerd aan de consument. Want hij draait op voor die commissie. De brandstofhandelaars houden er immers rekening mee in hun prijs. Dit ruikt naar consumentenbedrog”.

Sp.a-voorzitter Tobback had het onlangs over “ons fraudegeld” dat hij terug wilde. Socialisten en fraudegeld – het blijft een boeiend verhaal natuurlijk. Wie herinnert zich Frank Vandenbroucke nog en het Agustasmeergeld? 

woensdag 25 september 2013

Verdachte zware agressie vrijgelaten

Er zit een bepaalde logica in de beslissingen van de rechtbanken: er is nu eenmaal plaats te kort in de Belgische gevangenissen, enzovoort. Maar die logica is daarom niet altijd het juiste politieke of gerechtelijke signaal.
Enkele dagen geleden was een politiepatrouille met een drugshond op controle. De politiemensen deden onder andere paspoortcontrole en dat zinde een tweetal blijkbaar niet . Vooral in een horecazaak ging het er zeer hard aan toe. De vier politiemensen kregen het zeer hard te verduren en werden in elkaar getimmerd. Ze liepen kwetsuren op en zijn dagen werkonbekwaam.
De twee werden uiteindelijk ingerekend, maar werden ondertussen onder voorwaarden vrijgelaten. Los van dit concrete dossier – dat ik niet ken natuurlijk – moet mij toch van het hart dat er té gemakkelijk onder voorwaarden wordt vrijgelaten. Zolang Justitie dat niet doorheeft, blijft de perceptie bij de bevolking bestaan dat er in dit land een quasi-straffeloosheid bestaat voor zware misdrijven, terwijl de gewone boetes met véél aandrang uit de portefeuilles van de mensen worden geduwd.dinsdag 24 september 2013

Humor bij de rechtbanken…of is er meer aan de hand?

Een Kirgies ontvoerde onlangs zijn eigen vrouw en sloot haar op. Ontvoering voor het Openbaar Ministerie, die dan ook de gepaste straftoepassing eiste. Als burger doe je dat soort acties niet, vrouwen verdienen respect.
Zo niet de advocaat van de Kirgies. Hij voerde gewoon een gebruik uit Kirgizië uit, zijn land van herkomst. “Bij ‘Bride kidnapping’ wordt een vrouw door de man ontvoerd en tot seks gedwongen, waarna hij haar tot echtgenoot probeert te maken of het huwelijk probeert te redden. Want het huwelijk was op de klippen gelopen, onder meer door het gewelddadig karakter van de man. De advocaat vroeg Justitie letterlijk “open te staan voor het culturele gebruik van zijn thuisland”.
Plezant, humoristisch en vooral: niet zonder gevaar, dit rechtsrelativisme. Stel je even voor dat het gerecht daarop ingaat! Hoe moeten we dan nog diefstallen door buitenlandse daderbendes bestraffen? Net wat u zegt: culturele gebruiken uit het thuisland! Of zelfs eremoorden tegengaan? Opnieuw culturele gebruiken uit het thuisland!

Dit is een doodlopend straatje natuurlijk. Tenzij men ‘integratie’ en ‘multiculturele maatschappij’ zo begrijpt dat iedereen hier zijn culturele gebruiken kan behouden en dat de rechtsstaat die ook nog eens zou moeten honoreren…Dit is echt van de pot gerukt!  

maandag 23 september 2013

Minder slachtofferdossiers, maar wel hogere tussenkomsten

In 2012 werden bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van gewelddaden 1.234 dossiers ingediend met aanvraag tot steun. Dat is minder dan het jaar voordien (1.373). Het uitgekeerde bedrag steeg desondanks van 8,8 tot 9,4 miljoen euro. Dat  blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom  op mijn schriftelijke vraag.
De Commissie keert een vergoeding uit als de daders niet gekend zijn of niet kapitaalkrachtig genoeg om het leed te vergoeden. In 2012 woonde de helft (49 procent) van de steunaanvragers in Vlaanderen, 34,7 procent in Wallonië, 14,6 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1,7 procent in het buitenland. Een kwart was het slachtoffer van slagen, 14,9 procent van zedenfeiten, 12,4 procent van diefstal of overval, 11,4 procent van een arbeidsongeval, 4,9 procent van feiten tussen familieleden en 1,1 procent van verkeersproblemen. In de periode 2008-2012 was er de eerste jaren sprake van een toename van het aantal steunaanvragen (+212 tot 1.449 in 2010), om nadien weer af te nemen tot 1.234 in 2012. De uitgekeerde steun kende in die periode een meer grillig verloop en schommelde tussen 10,3 miljoen in 2008 en 8,8 miljoen euro in 2011.
In de eerste zes maanden van dit jaar liepen 612 aanvragen binnen en werd er 4,2 miljoen euro uitbetaald.


vrijdag 20 september 2013

Drugscontrole in gevangenissen komt maar zéér traag op gang

Onderzoek toonde in het verleden al aan dat twee op drie Belgische gedetineerden ooit al een illegale drug heeft gebruikt. In de gevangenis zelf is dat een op drie gedetineerden. Daarom drongen collega Bert Schoofs en ikzelf al lang aan op meer gerichte en proactieve controle op het drugsgebruik in de Belgische gevangenissen.
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat Justitie nog heel wat werk voor de boeg heeft. Eind 2012 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen Justitie en Binnenlandse Zaken, aldus minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD), waardoor Justitie over eigen drugshonden beschikt. Cijfers over drugscontroles sinds maar beschikbaar vanaf begin 2013. De minister kon geen inlichtingen verstrekken over het aantal overtreders dat door de rechtbanken voor drugsbezit of drugshandel in de gevangenis werd vervolgd.

De eerste resultaten zijn in elk geval vrij bedroevend te noemen. In januari 2013 werden er 9 controles georganiseerd, 5 in februari, 3 in maart en nog 1 in april. Daarbij werden 1.000 mensen gecontroleerd – bezoekers en gedetineerden samen. 142 mensen werden aangewezen, en na controle werd in 17 gevallen drugsgebruik of drugsbezit bevestigd. De Minister beklemtoont in haar antwoord dat we nog maar in een opstartfase zitten en dat er nog maar weinig gegevens beschikbaar zijn. Voor het Vlaams Belang is een tandje bijsteken in deze zeker géén overbodige luxe. 

donderdag 19 september 2013

Vlaams Belang eist hoorzittingen naar aanleiding van de zogenaamde topbenoemingen

Collega Barbara Pas, naast bezige Vlaams Belang-bij en moeder, ook fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de Kamer, heeft vorige een verzoek ingediend bij Kamervoorzitter André Flahaut om hoorzittingen te houden met de zo net benoemde overheidsfunctionarissen.
Uit het persbericht citeer ik graag: “Gezien het akkoord inzake de topbenoemingen louter gebaseerd is op de politieke evenwichten en minder op de competenties, lijkt een parlementaire controle aangewezen. De Vlaams Belang-fractie vraagt daarom dat de aangestelde overheidsmanagers hun beleidsvisie komen toelichten in het parlement bij wijze van publieke hoorzittingen. Gezien hun loonmassa, de te besteden overheidsmiddelen en de grote maatschappelijke impact van hun beslissingen, is dit een minimale democratische vereiste”.
Barbara Pas: “De benoemingscarrousel toont aan dat zelfs de meest incompetente overheidsmanagers opnieuw aangesteld kunnen worden voor topjobs. Indien men naast de afwezigheid van een objectieve selectie, ook geen democratische controle doorvoert, wordt het parlement en dus het volk de facto buiten spel gezet.”

Gezien de recente ‘ethische verklaringen’ van minister van overheidsbedrijven Labille, heeft het Vlaams Belang er goede hoop op dat het verzoek tot hoorzittingen van het Vlaams Belang probleemloos zal worden ingewilligd.

woensdag 18 september 2013

Clanleden verantwoordelijk voor véél strafbare feiten

Dit fenomeen stelt men ook in België vast: dat in het land verblijvende burgers van allochtone afkomst in verhouding méér bijdragen tot allerlei criminele daden dan de autochtone bevolking. Is dit het effect van de ontworteling, van het ingepland worden in een vreemde cultuur, met vreemde gewoonten, wie zal het zeggen?

De overheden in Bremen hebben met naam vastgesteld dat op een termijn van twee jaar 1.734 strafbare feiten werden gepleegd door leden van enkele Arabische familieclans. Dat valt in elk geval te lezen in het antwoord op een schriftelijke vraag van het gemeenteraadslid Jan Timke (van de partij “Bürger in Wut”). Van de 2.600 in Bremen verblijvende “leden van etnische clans” zijn er dus 1.300 als strafdaders geregistreerd. Timke staat een harder beleid voor en wil dat de criminele elementen worden uitgewezen, en soortgelijke maatregelen. Herkent u het beeld?  

dinsdag 17 september 2013

Welk hypocriet spel spelen de VS?

De officiële reden waarom de VS een militaire actie tegen Syrië willen opzetten en uitvoeren, is er een van humanitaire aard. Zeggen ze toch! Pakken ze officieel mee uit! Het gaat erom een dictator te stoppen om chemische wapens tegen de eigen bevolking in te zetten. Het gaat dus om bescherming van de mensen ter plaatse.
Obama zegt over bewijzen te beschikken dat de gasaanval door Syrië, door het Syrische bewind van Assad werd uitgevoerd. Maar waar blijven de bewijzen, als Obama toch zo zeker van zijn stuk is? Waarom krijgen we die bewijzen niet te zien, als ze toch zo duidelijk zijn? Het zou de coalitie alleen maar kunnen versterken, terwijl bij veel mensen nu de perceptie overeind blijft dat we in een tweede Irak-scenario aan het sukkelen zijn.
En dan de zogenaamde humanitaire redenen! In naam van diezelfde humanitaire redenen gaan de VS dus scheep met Al Qaida, niet direct gekend als tolerante moslims, die de zon ook voor anders-religieuze minderheden laten schijnen. In naam van de menselijkheid en de democratie gaan de VS scheep met landen als Saoedi-Arabië en Qatar, twee niet democratische landen, waar de rechten van de vrouwen bijvoorbeeld op een zeer laag pitje staan…We kunnen nog een tijdje doorgaan….

Het is duidelijk dat het in de oorlog tegen Syrië alleen gaat om wereldmacht, om macht op het geopolitieke schaakbord, om energiebronnen en toevoerlijnen van de (fossiele) energie en om het innemen van dominante posities in het Midden-Oosten. 

maandag 16 september 2013

Het zogenaamde einde van de grenscriminaliteit…

Een tijd geleden kwam een enthousiaste minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet, in de commissie van Binnenlandse Zaken met fierheid en trots verklaren dat de grenscriminaliteit in West-Vlaanderen door het krachtdadig optreden van de Belgische overheid drastisch aan het dalen was. Dat haar acties – het plaatsen van camera’s, het inzetten van slimme camera’s, méér federale politie – vruchten afwierpen.
Ik heb hierop met enige scepsis gereageerd en haar geantwoord dat het nog véél te vroeg was om victorie te kraaien. En dat het hoofdprobleem – de Franse grondwet die nog steeds niet toelaat dat onze politiemensen in actie de Franse grens passeren en de Franse criminelen op Frans grondgebied arresteren en Vlaanderen binnenbrengen – nog lang niet opgelost is. Het door haar zo geprezen Verdrag van Doornik is trouwens door de Franse overheid nog steeds niet geratificeerd.
Vandaag lees ik in De Standaard, op de regionale pagina (06.09.2013) twee berichten die het zogenaamd succes van minister Milquet onmiddellijk zwaar relativeren: In Kortrijk greep een mislukte overval plaats op een krantenwinkel, waarbij Franse boeven met zwaar geweld tekeer gingen. En op de snelwegparking in Jabbeke werden mensensmokkelaars onderschept – opnieuw. Ze stoven hierop weg richting Frankrijk, en veroorzaakten een zwaar verkeersongeval. De mensensmokkelaars die mensen Frankrijk binnensmokkelen, worden steeds roekelozer en gebruiken grof geweld. En eens Frankrijk binnen kunnen ze niet meer worden gearresteerd, tenzij onze politie intussen geassisteerd worden door Franse politiemensen.

Tot zover het ‘succes van Milquet’. 

woensdag 11 september 2013

Ook Britten zien meer nadelen bij immigratie dan voordelen

Tot hier toe ging Groot-Brittannië door als hét Europees immigratieland bij uitstek. Al is het maar omdat dit centrum, dit kernland van de Britse Gemenebest – de Commonwealth, herinnert u zich dat nog? – het burgers van andere Gemenebestland zeer gemakkelijk maakte om naar Groot-Brittannië te komen (ik meen dat er een veralgemeende dubbele nationaliteit bestond). Met àlle gevolgen van dien natuurlijk.
In een grootschalig opinieonderzoek werd de mening van de Britten over immigratie gevraagd. Ook hier bleef niet veel over van de “multiculturele utopie”! Ruim 60% van de ondervraagden meent dat migranten meer nadeel dan voordeel hebben gebracht. De immigratie heeft het land geschaad, aldus de Britse burgers. Slechts 1 op 6 gelooft dat immigratie een goede zaak was voor Groot-Brittannië. Cijfers die – meen ik toch – aardig in de buurt komen van het algemeen gevoel bij ons, in Vlaanderen.
Ook de voornaamste bezwaren tegen de massale immigratie zullen u bekend in de oren klinken, dames en heren. Migranten zetten het sociaal zekerheidssysteem enorm onder druk, en dragen aan de andere kant veel te weinig bij. Ze nemen de jobs weg van die Britten die het sowieso al moeilijk hadden om aan de bak te komen. Ze veranderen de culturele herkenbaarheid van ganse wijken en steden.
Een kwart van alle ondervraagden stelde in de ondervraging dat ze de toegang tot betaalbare overheidswoonsten en andere publieke diensten waren ontzegd omdat voorrang moest worden gegeven aan buitenlanders – ook dat klinkt bijzonder vertrouwd in de oren, nietwaar?

Wat vooral is bijgebleven, zijn de verwijten die de ondervraagden in de richting van de politici sturen: “De politici hebben het probleem slecht aangepakt, ofwel omdat ze incompetent waren, omdat ze weigerden naar de mensen te luisteren, omdat ze bang waren voor racisten te worden uitgemaakt, ofwel gewoonweg omdat ze te zwak waren, te soft om gevolgen te trekken uit de vaststelling dat het multiculturele feit zich als een nachtmerrie aan het ontwikkelen was”. De gegevens zijn te lezen op de weblog van The Independant van 2 september 2013.

dinsdag 10 september 2013

Waar is men mee bezig?

Ik heb het ook op Facebook gemeld: niemand, ook ik niet, kan iets hebben tegen vrouwen in deze of gene functie. Maar een bepaalde ideologische verblinding, ook in deze regering Di Rupo, zorgt er opnieuw voor dat beleidsprioriteiten uit het oog worden verloren, en dat de prijs, die de bevolking hiervoor zal moeten betalen, ongemeen hoog zal zijn.
De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) wil méér vrouwen bij de politie. En al was er een inhaalbeweging, het ging en het gaat veel te traag volgens haar. “Milquet wil in de eerste plaats werk maken van een vrouwvriendelijkere loopbaan en een betere vertegenwoordiging op de niveaus waar belangrijke beslissingen worden genomen” (Het Laatste Nieuws, 1 september 2013). De gendergelijkheid, weet je wel, en ook als de werkelijkheid niet met het gecreëerde gelijkheidsbeeld overeenstemt: nou, dan passen we toch mooi de realiteit wat aan, zeker?
De werkelijkheid dan! De werkelijkheid is bijvoorbeeld dat de criminaliteit steeds harder wordt. Zo kon men bijvoorbeeld in een bericht op WTV – het ging over de achtervolging van een mensensmokkelaar in West-Vlaanderen – dat mensensmokkelaars steeds vaker naar het grof geweld grijpen om hun activiteiten te ‘ondersteunen’: steeds meer met wapens, zoals stroomstootwapens, messen, knuppels, enzovoort.

De politie “vriendelijker” maken, “meer aanspreekbaar”, “sociaal intelligent”, dat is allemaal mooi, maar de grauwe werkelijkheid staat hier haaks op. Dan maar liever de werkelijkheid weggommen, mevrouw de Minister?  

maandag 9 september 2013

Steeds meer zelfstandigen werken na hun 65ste gewoon door…

Er is toch iets héél erg verkeerd aan het lopen. Ongeveer 75.488 zelfstandigen zijn ouder dan 65 jaar. Een kwart meer dan 5 jaar geleden. Een woordvoersters van een zelfstandigenorganisatie windt er geen doekjes om: “Ze hebben zo’n laag pensioen dat ze wel moeten doorwerken”.
Bij gewone werknemers is minder dan 1% ouder dan 65 jaar, maar bij zelfstandigen is dat cijfer intussen 7,6%. En dan kan men vanuit het ministerie van kmo’s en zelfstandigen natuurlijk wel stellen dat de minimumpensioenen de voorbije jaren regelmatig gestegen zijn, feit is dat dit voor de betrokkenen weinig of geen soelaas heeft gebracht. In de commissie Bedrijfsleven ben ik hierover ook enkele keren tussengekomen – zéér tot ongenoegen van minister Laruelle, die het ook duidelijk liet horen – en heb ik de Minister gewezen op een eigenaardige paradox in dit land: nergens betalen de burgers méér belastingen, en tezelfdertijd is er ook geen land waar ze zo weinig terugkrijgen. Waar gaat ons zuurverdiende geld naartoe? Is het dan zo verkeerd om te denken dat nieuwkomers wél in de watten kunnen worden gelegd, terwijl er voor onze eigen mensen met moeite 780 euro in de maand overblijft. Na een heel leven werken!

België modelstaat? Maakt dat een ander wijs…

vrijdag 6 september 2013

Ergernis over aanstormende Bulgaarse en Roemeense migratie

Nederland stond lange tijd alleen in Europa en in de Europese Unie als het erom ging Roemenen en Bulgaren de toegang tot het eigen land te ontzeggen. In 2004 werd namelijk bij de uitbreiding van de Europese Unie met een aantal Oost-Europese landen – wie herinnert het zich nog? – geruststellend gesteld dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen en dat het hooguit om 4.000 tot 8.000 Oost-Europeanen zou gaan die tijdelijk in Nederland gingen komen werken. Het werden er uiteindelijk tussen de 200.000 en 300.000, en andere Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Ierland bijvoorbeeld, werden nog harder getroffen. Ook in Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld grote problemen in de bouwnijverheid, in de transportsector: de ontregeling van onze industrie – wat er nog van overblijft – is zeer groot.
Nederland stond met haar verzet lange tijd alleen en werd door de rest van de EU hiervoor uitgespuwd. Pas vorig jaar werd duidelijk dat Nederland “gelijk had in haar verzet tegen het opheffen van de grenscontroles”, aldus een rapport in Doorbraak.

Stond Nederland alléén met haar verzet? Ik dacht het niet. Bij het Vlaams Belang hebben wij nooit in heilige adoratie gelegen voor de gouden kalveren van het economisch liberalisme, als daar zijn: het vrij verkeer van goederen en diensten, het vrij verkeer van kapitaal en het vrij verkeer van personen. En het doet deugd dat ook een sociaaleconomisch liberale partij als N-VA bepaalde kritieken begint te formuleren tegen de onbeperkte toegang van vreemdelingen tot onze arbeidsmarkt…Maar we zijn er nog lang niet, en enige ideologische onderbouw van de kritiek en het verder uitwerken en consequent doortrekken van de kritiek zou nu wel mogen. We zijn benieuwd. 

donderdag 5 september 2013

Wat men onder “het integreren van vreemde culturen in onze cultuur” verstaat…

Het is bijna een algemene regel op deze aardkloot dat nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de omgeving, aan de cultuur, aan het volk waar ze zich komen vestigen. Terwijl tezelfdertijd toch meer en meer de perceptie groeit dat het in België – en bij uitbreiding in gans Europa – steeds meer het omgekeerde zich voordoet: de autochtone cultuur met naam die zich aanpast of moet aanpassen aan de nieuwkomers.
Zo publiceerde een vzw Interculturele Dialoog in 2010 een eindrapport, waarin ze naging  – en ik citeer letterlijk uit het persbericht – “hoe de verschillende culturen in onze samenleving kunnen worden geïntegreerd”. En dan komt het: uitgangspunt is dat de meerderheid in de samenleving “zich binnen redelijke grenzen moet aanpassen aan de verzuchtingen van minderheden om hun integratie te bevorderen”.  Hallo? Zo bevordert men niet de integratie, maar maakt ze op termijn gewoon onmogelijk. Zo atomiseert men nog verder de maatschappij – wat misschien wel de bedoeling is van allerlei ‘wereldhervormers’, wie weet.
Uit het rapport volgende voorstellen – hoe je vast, dit is géén aprilgrap – algemene erkenning van het dragen van de hoofddoek, verplichte quota voor overheid en privé wat de allochtonen betreft, verplichte feestdagen aanpassen aan de multiculturele samenleving, het onverdoofd slachten van offerdieren moet kunnen (want anders wordt de godsdienstvrijheid geschonden), enzovoort.
Laat misschien ook iedereen vrij om al dan niet belastingen te betalen? Misschien ook iedereen voortaan vrijlaten in zijn of haar criminele activiteiten? Wil je niet werken (omdat dat bijvoorbeeld minder gebruikelijk is in je cultuur)? Géén probleem, dan schrijven we toch een nieuw mensenrecht in, het recht op luiheid bijvoorbeeld….

Wie subsidieert dit soort verenigingen, dat gewoonweg de fundamenten onder maatschappijen, die eeuwen hebben nodig gehad om te groeien tot wat ze nu zijn, onderuit te halen? En vooral: Hebt u ook de indruk dat het Belgisch beleid niet onmiddellijk voor een resoluut ander beleid kiest? 

woensdag 4 september 2013

Steeds meer criminele activiteiten afgekocht…Belgische rechtspraak

Vorig jaar kwam de liberale minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, met de idee om de wet om minnelijke schikkingen ook in strafzaken mogelijk te maken, serieus uit te breiden. Criminelen zouden hun vervolging dus kunnen afkopen en – niet onbelangrijk – een blanco strafblad behouden. De verschillende regeringspartijen hadden voor deze uitbreiding een resem argumenten klaar: de uitbreiding zou het vooral mogelijk maken om belastingfraudeurs en witteboordencriminaliteit te bestraffen. De gevangenissen zouden voor een deel worden ontlast. En last but not least: dit was een bijna natuurlijke evolutie, een evolutie die je bijvoorbeeld ook in het buitenland (de VS) merkt.
Nu heb ik altijd geleerd dat het geniale van het Europese rechtssysteem (het Romeins Recht, wie herinnert zich die cursussen nog?) hierin zit dat het eigenlijk een sublimering is van de oude weerwraak. Voor bepaalde zware misdrijven is het met andere woorden de rechter die de plaats inneemt van het slachtoffer en die de weerwraak sublimeert in vrijheidsberovende straffen.
Dit is een vulgair tijdperk. Alles moet in geld worden uitgedrukt, ook de strafbaarheid en de vervolging van criminele activiteiten worden in geld omgezet. Zodat vermogende criminelen zich met dit instrument nog eens gemakkelijk kunnen vrijkopen. Als alles in geld wordt omgezet, heeft niets nog een waarde, zei ooit een Frans filosoof. Hoe terecht!
Vorig jaar hebben de parketten in 6.677 zaken minnelijke schikkingen gesloten met criminelen. Slechts in 11 zuiver financiële zaken, en slechts 6 over fiscale fraude (wat toch de bedoeling was van de uitbreiding). Maar bijvoorbeeld wel in 182 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen. Of in 2.283 gevallen van verstoringen van de openbare orde. Bij meer dan 1.300 gevallen van diefstal.

Als het maar inkomsten voor de staatskas genereert, zullen de dames en heren hebben gedacht. Of niet, denkt u? 

dinsdag 3 september 2013

On compte sur vous…et pour les flamands la même chose

Zijn we weer helemaal bij af, of is het gewoon – Vlaamse, welke andere? – muggenzifterij? Oordeelt u zelf aan de hand van de volgende tekst:
“Eerder deze week maakten de Rode Duivels 'Duiveluitdaging zes' bekend. De slogan van die zesde 'weddenschap' met de supporters schoot evenwel in het verkeerde keelgat bij overtuigde Flaminganten. In “Duiveluitdaging zes” moeten de supporters supporteren voor de supporters in Schotland. 'Make us proud! On compte sur vous!' luidt de slogan. En daar waren sommigen het niet eens mee. Ontbreekt er geen Nederlandstalige slogan? 'Wij rekenen op jullie!' of 'Maak ons trots!' bijvoorbeeld?

"Nee, er ontbreekt niks," zegt Stefan Van Loock, woordvoerder van de Voetbalbond. "Er is bewust gekozen om slechts twee talen te gebruiken. Het Engels, omdat de slogan ook veelvuldig mee naar Schotland zal gaan en het leuk is dat de Schotse supporters die ook kunnen lezen. Daarom wilden we aanvankelijk enkel die Engelse slogan gebruiken. Maar uit onderzoek blijkt toch dat Franstaligen het moeilijker hebben met dat Engels, dat niet iedereen de boodschap begrijpt. Daarom hebben we ook de Franse vertaling toegevoegd. De Nederlandse vonden we niet nodig, omdat eigenlijk alle Vlamingen 'Make us proud!' verstaan."

Volgens de Vlaamse taalwetgeving mag iedereen, privé, de taal gebruiken die hij of zij verkiest. Een bedrijf, zoals bijvoorbeeld de Voetbalbond, mag zelf kiezen in welke taal het reclame maakt. Die taalvrijheid wordt enkel ingeperkt bij contacten tussen overheidsdiensten en burgers of ondernemingen, bij contacten met het gerecht, in het onderwijs en bij contacten tussen werkgevers en hun personeel. In die geval moet men rekening houden met de bestuurstaal van die regio (of gemeente).


Zo... weg muggenzifterij en allen achter de Rode Duivels nu?”

maandag 2 september 2013

Heeft het depositogarantiefonds voldoende middelen?

Enkele jaren geleden, eind 2008, ging de Kaupthingbank over de kop en moest het depositogarantiefonds tussenkomen. Dit fonds moest spaarbedragen tot 100.000 euro per rekeninghouder en per bankinstelling beschermen tegen bankfaillissementen. Ik ondervroeg jaren geleden de minister van Financiën over de kapitaalsbasis van het depositogarantiefonds en deed recent dezelfde vraag.
Uit het antwoord van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V) verneemt men dat het beschikbare kapitaal voor de spaarbedragen bij banken 1,8 miljard euro bedraagt, 364 miljoen voor verzekeringsinstellingen en 4,3 miljoen euro voor coöperatieve vennootschappen. Er is een verbetering merkbaar ten opzichte van enkele jaren geleden, aldus de Volksvertegenwoordiger. Met het beschikbare 1,8 miljard euro kan men in het meest extreme geval 18.030 spaarders tot 100.000 euro garanderen. Maar het blijft een druppel op een hete plaat.

Ik vroeg ook naar het aantal uitbetalingen door dit fonds. Tot 31 maart 2013, aldus de Minister van Financiën, werden 2011 burgers vergoed voor een totaal bedrag van bijna 17 miljoen euro. Gemiddeld per tussenkomst: 8407 euro. Als men het momenteel beschikbare kapitaal van 1,8 miljard euro deelt door het gemiddeld bedrag van de tussenkomst, dan is er voor 214.464 rekeningen geld beschikbaar. Maar een middelgrote tot kleine bank als Argenta bijvoorbeeld heeft 719.000 gezinnen als klant. De toestand van het fonds is dus verbeterd maar verre van rooskleurig.