POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 29 mei 2014

Vaart wel en levet scone!

Jarenlang heb ik op mijn webstek, later op mijn blog en ook op facebook berichtjes gepost, commentaren, bitterzoetjes, cijfermateriaal uit de Kamer. 1.525 stukjes verder, en spijtig genoeg door de voor het Vlaams Belang vrij dramatische verkiezingen komt aan deze weblog nu een einde. En ik zou de partij van de overwinnaars met een citaat als dit kunnen feliciteren: ‘Een partij die de eer opeist voor de regen, moet niet verbaasd zijn als haar tegenstanders haar de schuld geven voor de droogte”.  Want dat is een optie natuurlijk: de optie van de verbittering.
Er is – gelukkig maar – ook een andere optie: die van de aanvaarding, het doorspoelen van de ontgoocheling en het draaien van de pagina. Zonder verbittering. “Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen, tot statig als een eik voor u ons volk her bloeit”, zoals we zo vaak én geëmotioneerd meezongen. Het politieke werk verder zetten dus, zij het op een ander niveau, vanuit een ander perspectief ook. Maar vooral: het werk verder zetten!
Daarom zeg ik u: Vaart wel en levet scone! Dank, beste lezer, voor uw aandacht, dank voor uw bemoedigende woorden, dank voor de vele raadgevingen, dank voor de steun vooral! Doe vooral verder en laat u door niets afleiden van de hoofdzaak. 

maandag 12 mei 2014

12,8% Belgen betaalt geen personenbelasting

Uit cijfers die de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V) publiceerde in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat in België in 2011 ruim 1,6 miljoen burgers geen personenbelasting betalen, omdat hun netto belastbaar inkomen onder het belastbaar minimum lag. Een cijfer dat ten opzichte van 2008 vrij constant is gebleven, zij het dat er toch opmerkelijke regionale verschillen zijn.
Zo daalde het aantal personen dat geen personenbelasting betaalde in 2011 ten opzichte van 2008 in het Waals Gewest met 2,5%, in het Vlaams Gewest met 3%, en werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stijging genoteerd van liefst 19,5% ten opzichte van 2008.
Dezelfde tendens is merkbaar in 2012, zij het dat het hier gaat om voorlopige cijfers. Algemeen is er ten opzichte van 2008 een daling van 11%, wat het aantal personen zonder personenbelasting betreft. De daling is het grootst in het Vlaams Gewest – een daling van 15% - terwijl de daling in het Waals Gewest 12% bedraagt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een stijging van bijna 10%.

Ten opzichte van het aantal inwoners worden de regionale verschillen tussen 2008 en 2012 (als de voorlopige cijfers worden bevestigd) duidelijker. Ten opzichte van het aantal inwoners telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 16,4% personen die geen personenbelasting betaalden, een cijfer dat in 2012 al opliep naar 18,7%. In het Waals Gewest daalde het aantal burgers dat geen personenbelasting betaalde, tussen 2008 en 2012 terug van 17,1% naar 14,7%. In het Vlaams Gewest daalde het percentage van 13% naar 10,7%. 

donderdag 24 april 2014

Bijna verdrievoudiging fiscale uitstellen

Op 5 jaar tijd is het aantal onbeperkte fiscale uitstellen bij fiscale invorderingen in België bijna verdrievoudigd, in 2009 waren dat er 192, in 2013 gaat het om 491 gevallen. Zo blijkt uit het antwoord dat de Minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), op mijn schriftelijke vraag. Middels het fiscale uitstel kan de gewestelijk Directeur Invordering onder bepaalde voorwaarden onbeperkt uitstel toestaan van de invordering van inkomstenbelastingen.
Merkwaardig, maar niet toevallig is de communautaire scheeftrekking, die ook bij andere fiscale fenomenen overduidelijk aanwezig is. En blijft. Het aantal toegestane onbeperkte fiscale uitstellen in het Vlaams Gewest bedraagt in 2013 142 gevallen – of 29% van het totaal toegestane uitstellen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 15% van het totaal aantal uitstellen toegestaan. Het Waals Gewest neemt niet minder dan 56% van het totaal aantal onbeperkte fiscale uitstellen voor zijn rekening.

Intussen zijn ook de bedragen van de fiscale uitstellen op 5 jaar tijd verdrievoudigd. In 2009 bedroegen de fiscale uitstellen iets meer dan 1 miljoen euro, in 2013 registreert men voor een totaal van 3,6 miljoen euro aan onbeperkte fiscale uitstellen van fiscale invorderingen. Vooral de stijging van het bedrag aan uitstellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van 73.000 euro in 2009 naar 450.000 euro) is verontrusten, maar ook in het Vlaams Gewest is er sprake van een forse stijging van de absolute bedragen. 

woensdag 23 april 2014

Afnemende loonkloof tussen mannen en vrouwen

Uit cijfers van de Minister van Werk, mevrouw Monica De Coninck (sp.a), in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat de gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen geleidelijk aan afneemt. In 2009 bedroeg het gemiddeld bruto maandloon 3.027 euro, verdiende de man gemiddeld 3.105 euro en de vrouw 2.785. Voor de mannen bedroeg het loon dus gemiddeld 2,5% hoger dan het bruto maandloon, voor de vrouwen gemiddeld 9% lager. In 2011 bedroeg de spanning tussen het gemiddeld bruto maandloon voor mannen ten opzichte van het algemeen gemiddelde nog 2%, voor de vrouwen gemiddeld 6%.
Als we de jaarlonen analyseren, valt de hoge loonspanning tussen mannen en vrouwen vooral in de privésector op: in 2010 een spanning tot 36%, ongeacht of het nu gaat om arbeiders dan wel om bedienden. In de publieke sector bedraagt de spanning 19% bij de contractuelen (vooral te maken met het feit dat veel vrouwen er deeltijds werken) en daalt ze tot 10% voor wat betreft de statutairen.
Vooral wat betreft de uurlonen stelt de Minister vast dat de loonspanning fors afneemt, vooral op het niveau van de publieke sector. Contractuele mannen hebben gemiddeld 3% meer loon dan vrouwen, maar vrouwelijke statutairen verdienen gemiddeld 4% meer dan hun mannelijke collega’s.  

Terwijl vrouwen in het Vlaams Gewest en het Waals Gewest nagenoeg hetzelfde gemiddeld bruto maandloon hebben, is er wat betreft mannen een veel duidelijker verschil, en is er dus een hogere loonkloof zichtbaar in het Vlaams Gewest (een loonkloof die is gedaald van 12 naar 10% in 2011). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de gemiddelde bruto maandlonen veel hoger liggen dan in de rest van België, bedraagt de loonkloof nog steeds 12%, in het Waals Gewest is dat slechts 5%. 

dinsdag 22 april 2014

Méér belastingboetes kwijtgescholden in Franstalig België

Gewestelijke Directeur Invordering kunnen mensen die hun belastingen ofwel niet betalen ofwel niet tijdig betalen, en die hierdoor nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn, van de betaling van die interesten vrijstellen.  Ik wou van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V) weten hoe het aantal evolueerde.
Uit de cijfers die de minister verstrekte, blijkt in elk geval dat het aantal vrijstellingen van nalatigheidsvereisten op 5 jaar tijd drastisch is gedaald: van 1.868 gevallen in 2009 tot 1.244 in 2013, een daling van liefst 32%! En merkwaardig: terwijl de daling van het aantal vrijstellingen van die nalatigheidsinterest in het Vlaams Gewest ongeveer 24% bedroeg (in het Brussels Gewest slechts 15%), halveerde het aantal door de gewestelijke Directeur Invordering toegestane vrijstellingen van nalatigheidsinterest in het Waals Gewest: van 927 toegestane vrijstellingen in 2009 naar (nog steeds) 490 in 2013.

De gelijkheid van alle burgers mag dan al ingeschreven zijn in de grondwet, het blijft toch zo dat de ene burger net “iets gelijker” is dan de andere, aldus het Vlaams Belang. Zo bedraagt het aandeel belastingplichtigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10,6 van de totale bevolking uit, maar bedraagt het aandeel van de Brusselse vrijstellingen van de belastingboetes in het totaal van de vrijstellingen 26,4%. Idem voor het Waals Gewest: het aandeel van de belastingplichtigen bedraagt er 31,7 terwijl het goed is voor ongeveer 40% van het aantal vrijstellingen van nalatigheidsinterest. Het Vlaams Gewest is dan weer goed voor 57% van alle belastingplichtigen, maar in het totaal aantal vrijstellingen van boete-interesten is het Vlaams Gewest ‘slechts’ goed voor 34%.  Gelijkheid? Vergeet het maar, dit is België!

vrijdag 4 april 2014

‘Drugs in verkeer: zwaar onderschat probleem in Belgische statistieken’

Uit cijfers die ik van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet (cdH), ontving, blijkt dat het aantal ongevallen van bestuurders die onder invloed van geneesmiddelen en/of drugs zijn, jaar na jaar toeneemt. 546 in 2009, 507 in 2010, 563 in 2011 en 592 in 2012.
Maar de Staatssecretaris geeft in hetzelfde antwoord ook toe dat het er in de praktijk véél meer zijn. Op de ongevallenformulieren is eerst en vooral géén plaats voorzien voor drugsinformatie naar aanleiding van het ongeval. Ten tweede wordt de variabele “onder invloed van geneesmiddelen en/of drugs” niet altijd goed ingevuld door de overheden die de vaststellingen doen. Zo werd bijvoorbeeld in 2012 slechts bij 0,13% van de autobestuurders, betrokken in letselongevallen, aangekruist dat ze al dan niet onder invloed waren van geneesmiddelen en/of drugs.
Het project DRUID (DRiving under the influence of Drugs, Alcohol and Medecines) nam in ziekenhuizen bloedstalen van in totaal 325 zwaargewonde Belgische bestuurders. Uit die resultaten, aldus de Staatssecretaris, bleek dat 7,6% van de bestuurders onder invloed van cannabis reed, en 3,8% onder invloed van cocaïne. 38% had de wettelijke alcohollimiet overschreden. “Rekening houdend met de hierboven vermelde resultaten van het DRUID-project wijst dit op een zware onderschatting in de Belgische stastieken”, zo besluit de Staatssecretaris.

Het Vlaams Belang dringt al langer aan op betere en meer correcte statistieken, meer betrouwbare gegevensbanken. De Staatssecretaris laat weten dat een werkgroep statistiek is opgericht in de schoot van de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid en dat die tot doel heeft een betere ongevallenregistratie te ontwikkelen.   

donderdag 3 april 2014

Slechts 1% van alle btw-controles nieuwbouw en renovatie in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Uit cijfers die de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), bekendmaakte in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het aantal uitgevoerde btw-controles op nieuwbouw en renovatie in 2012 scherp is gedaald ten opzichte van de voorbije jaren. In 2009 werden er bijvoorbeeld 14.710 controles uitgevoerd, in 2010 en 2011 ging men vlot boven de 15.000, maar in 2012 daalde dat aantal tot 9.460, een daling met 36%.
In het Vlaams Gewest daalde het aantal controles met 42%, in het Waals Gewest met 25,5%, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aandeel nagenoeg stabiel. Ondanks de daling bedraagt het aandeel van de btw-controles in het Vlaams Gewest  nog steeds 62% van het geheel, in het Waals Gewest telt men 37% van de controles en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest amper…1% van de controles.
Ook het aantal productieve controles – die dus geld in het laatje brachten voor de overheid – daalde in absolute cijfers, maar minder scherp dan het aantal uitgevoerde controles. In 2009 waren er 2.254 productieve controles, in 2012 nog maar 1.747, een daling van 23%. Het aandeel van de productieve controles in het Vlaams Gewest ligt een stuk hoger: 73% van àlle productieve controles worden in het Vlaams Gewest uitgevoerd, 24,8% in het Waals Gewest en 1,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minister Geens geeft de tendens in zijn antwoord toe. De administratie onderzoekt daarom of dergelijke dossiers op een meer doeltreffende manier kunnen worden geïntegreerd in gerichte controles.