POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 31 maart 2014

Krimconflict wordt steeds internationaler – geopolitiek bepalend…

Het leek er in het begin op alsof het conflict in Oekraïne alleen ging tussen de twee erfvijanden Oekraïne en Rusland. Rusland heeft het altijd moeilijk gehad met een onafhankelijk Oekraïne, omdat het bijvoorbeeld claimde dat de Russische natie eigenlijk zijn oorsprong, zijn ontstaan heeft gekend in Kiev en de streek errond – nu dus grondgebied Oekraïne. Oekraïne dan weer beroept zich – terecht, meen ik – op het zelfbeschikkingsrecht om de soevereiniteit op het ganse grondgebied op  te eisen. Als randbemerking weze nog gesteld dat de massale russificatie een onderdeel van de problematiek uitmaakt, een problematiek die zowel tsaristische als communistische wortels heeft.
Maar in mijn essay “Amerika, het einde van het evidente rijk?” heb ik in het stukje over het kruitvat Krim over de andere spelers op dit strategisch zo belangrijke stukje grond. Want het is duidelijk dat grote geopolitieke en geostrategische belangen de Krim veel belangrijker maken dan de grootte van haar oppervlakte. De Amerikanen doen er natuurlijk alles aan om de voormalige vijand, de Sovjet-Unie, nu Rusland, zoveel mogelijk in een wurggreep te houden. Amerika is – niet toevallig – derde partij in dit conflict. Want als Amerika de Krim van Rusland afhandig kan maken, verliest Rusland een fundamentele toegangspoort tot de zuidelijke wateren.
In mijn essay had ik het over de vierde partij in dit conflict, de Krim-Tataren. En hoewel dit volk door Stalin op transport naar het oosten werd gezet, sloeg de heimwee bij heel wat Tataren toe en kwamen ganse gezinnen van dit Turkischsprekend volk terug naar hun eigen lapje grond. Intussen leefden tot juist voor het conflict uitbrak, ongeveer 300.000 Tataren terug in de Krim. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoglu heeft zich intussen achter de Krimtataren geschaard. Van deze Davutoglu zijn de Groot-Turkse gevoelens bekend, en op de Turkse radio- en televisievereniging TRT heeft hij zich uitgesproken voor “een bescherming van de rechten van alle Turken op de Krim”.  Turkije hecht, aldus de Turkse minister, “bijzonder veel belang aan de territoriale integriteit van Oekraïne”.  Davutoglu heeft een ontmoeting gehad met de president van nationale vereniging van Krimtataren, Mustafa Abdulcemil Kirimhoglu en heeft hem alle steun toegezegd.

Ook het Krimconflict internationaliseert zich, en dit – opnieuw – volgens geopolitieke lijnen. 

vrijdag 28 maart 2014

Op 4 jaar tijd 20% minder werkgelegenheid in textielsector

Eertijds een van de grotere en meer belangrijke industrietakken in België, en zeker in Vlaanderen, de textielsector, verloor op 4 jaar tijd opnieuw ongeveer 20% van de nog bestaande werkgelegenheid. In 2009 werkten nog 25.846 mensen voltijds in deze sector, in 2012 is dat aantal teruggelopen tot 20.047 VTE. Dat althans blijkt uit de cijfers die ik als antwoord kreeg op een schriftelijke vraag aan de Minister van Werk, mevrouw Monica De Coninck (sp.a).
Het aandeel van het Vlaams Gewest in de totale textielsector blijft – ondanks tegenvallende tewerkstellingscijfers – stijgen: zo was de tewerkstelling in de textielsector in het Vlaams Gewest in 2009 goed voor 77% van het totaal aantal tewerkgestelde werknemers in de textielsector op het Belgische grondgebied, in 2012 steeg dat cijfer tot 79%.

Nochtans werd ook het Vlaams Gewest niet gespaard van de collectieve ontslagen op het vlak van de textielsector: op 5 jaar tijd, tussen 2009 en 2013 (de eerste 10 maanden weliswaar), werden er 4.831 collectieve ontslagen in de textielsector genoteerd, waarvan er 59% in het Vlaams Gewest werden geregistreerd, 2.844 in totaal. In het Waals Gewest waren dat er 1.190 VTE, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 797. 

donderdag 27 maart 2014

Ondanks verbod toch 31 polygame huwelijken geregistreerd

Het wetboek van internationaal privaatrecht (16 juli 2004) verbiedt in artikel 28 de registratie van feiten die onverenigbaar zijn met de Belgische openbare orde, en polygame huwelijken vallen daaronder. Ondanks dit formeel verbod gaf de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), in een antwoord op mijn vraag onlangs toe dat in België op 6 jaar tijd 31 polygame huwelijken werden geregistreerd.
Opmerkelijk is dat van die 31 polygame huwelijken er niet minder dan 11 geregistreerd werden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (35,5%), tegenover 14 in het Vlaams Gewest (45%) en 6 in het Waals Gewest (bijna 20%).
De Minister kon niet antwoorden welke gemeenten door haar diensten aangeschreven werden om aan te tonen dat één huwelijk intussen ontbonden was, of hoeveel burgers zich intussen in regel hadden gesteld.  De cijfers van 31 polygame huwelijken lijken trouwens aan de zeer lage kant, want in 2009 gaf de bevoegde schepen Monica De Coninck (sp.a) op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang) nog toe dat tot dit tijdstip in Antwerpen alleen al 45 polygame huwelijken waren geregistreerd.

De Minister gaf wel aan dat op 16 januari 2013 een omzendbrief naar de gemeentebesturen was gestuurd met betrekking tot de registratie van polygame huwelijken, waarin ze duidelijk stelde dat het de Belgische overheden verboden is over te gaan tot registratie. “Vanaf die datum werd elke registratie van een polygaam huwelijk door de gemeenten in het Rijksregister onmogelijk gemaakt”, aldus nog de Minister. In 2013 werden echter nog 2 polygame huwelijken geregistreerd, zo blijkt ui haar eigen cijfers. 

dinsdag 25 maart 2014

Nog steeds 32 auto’s per dag gestolen en 6 vrachtwagens

Ondanks het feit dat het aantal geregistreerde voertuigdiefstallen in België lichtjes teruggelopen is – in 2010 ging het om 17.126 gevallen, in 2012 om 16.251 geregistreerde voertuigdiefstallen – blijft het aantal toch enorm hoog, zo blijkt uit de cijfers van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) op mijn schriftelijke vraag.
 In 2012 werden in België nog steeds 32 personenwagens per dag gestolen (11.775 op jaarbasis, tegenover 34 per dag in 2010 of 12.541). 5,5 moto’s werden van de rechtmatige eigenaars afhandig gemaakt, en 6 vrachtwagens verdwenen of werden gestolen.
De lijst van de top-5 van de gestolen personenwagens wordt nog steeds aangevoerd door Volkswagen (12% van alle gestolen voertuigen in 2012 tegenover 11,69% in 2010), Mercedes, Ford (dat stevig terugvalt van 9,36% in 2010 naar 6,72% in 2012), BMW en Renault.
Verontrustend is het feit dat steeds minder gestolen voertuigen nog worden teruggevonden: in 2010 werden 9.503 voertuigen teruggevonden, een aandeel van bijna 56%, terwijl het aandeel niet teruggevonden voertuigen tussen 2010 en 2012 steeg van 44,5% naar 48%. Tweede verontrustende maar duidelijke tendens is het aantal gestolen voertuigen dat in het buitenland wordt teruggevonden: in 2010 waren dat er 516, in 2012 waren dat er al 782, waarmee het aandeel in het buitenland teruggevonden voertuigen steeg van 6,24% naar 9,13% in het totaal aantal teruggevonden voertuigen.

Als we tot slot naar het gewest kijken waar de gestolen voertuigen worden teruggevonden, dan valt het bijzonder hoge aandeel op van teruggevonden voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 22% in 2010, 21% in 2012). In het Waals Gewest worden ongeveer 46% van alle teruggevonden gestolen voertuigen ontdekt, en in het Vlaams Gewest ongeveer 33%.  

maandag 24 maart 2014

Waar moeit het Europees Gerechtshof voor mensenrechten zich allemaal mee?

Niet alleen hier bij ons, maar ook in andere Europese staten stelt men steeds vaker vast dat Europese instellingen zich met van alles en nog wat bemoeien en dat er van zo geroemde soevereiniteit – toch hét fundament van de rechtsstaat en van de Europese democratie – nog maar weinig overblijft. Het Europees gerechtshof voor mensenrechten in Straatsburg is zo één van die wereldvreemde instellingen, die soms met een bizarre nijd inhakken op de nationale soevereiniteit en op het oordeel van onafhankelijke rechters in deze of gene Europese staat.
Het Europese gerechtshof heeft onlangs bijvoorbeeld kritiek geleverd op de Britse justitie, omdat die daders van moorden, die tot levenslange gevangenisstraf waren veroordeeld, ten vroegste pas na 40 jaar detentie wilde vrijlaten. Onmenselijk, oordeelde het Europese gerechtshof, dat eiste dat het Britse gerecht de mogelijkheid zou voorzien na 25 jaar, onafhankelijk van de zwaarte van de straf. In Groot-Brittannië ontstond hierover vrij veel commotie, onder andere omdat juist nu het proces is gestart tegen de islamitische moordenaars van soldaat Lee Rigby. Het Britse Court of Appeal heeft de eis van het Europese gerechtshof verworpen, en heeft de levenslange gevangenisstraf wel degelijk “in overeenstemming” verklaard met de Europese mensenrechten.

In België plooien àlle traditionele politieke partijen steeds zéér nederig het hoofd als de Europese Unie of een van haar instellingen in beeld komen. Alle partijen, ook àlle Vlaamse partijen. Slechts één durft het aan tegen deze misplaatste Europese druk in te gaan, u weet intussen al dewelke! 

vrijdag 21 maart 2014

4 bommeldingen per week in België

Het aantal door de politiediensten geregistreerde bommeldingen blijft ook in 2013 hoog, zo blijkt uit cijfers die ik van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), mocht ontvangen. In 2009 registreerde men bijvoorbeeld 133 bommeldingen per jaar, gemiddeld 2,5 per week, terwijl dat aantal in 2011 opgelopen was tot 240 – of bijna 5 per week. In 2012 waren er 217 en ook in 2013 bleef het aantal vrij hoog: 103 voor het eerste semester. Het aandeel van de bommeldingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt langzaam ten opzichte van het aantal in de andere gewesten: in 2009 werden 24% van alle bommeldingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd, in 2012 was dat aandeel gestegen tot 26%. Het aandeel van de bommeldingen in het Vlaams Gewest ten opzichte van het totaal bedraagt onveranderd 44%.
Ook wat het aantal bedreigingen betreft, noteerde de minister een duidelijke stijging. In 2009 waren er 49 gevallen, in 2010 reeds 75 bedreigingen, en het aantal liep verder op tot 104 in 2012, en 58 voor het eerste semester in 2013 – 116 op jaarbasis.

Wat de plaatsbestemming betreft, merk ik een forse toename op van bommeldingen die gericht zijn op privéwoningen (van 5 in 2009 tot 42 in 2012) en van de openbare weg (van 19 naar 31). Ook bij politiebureaus (van 4 gevallen naar 10 in 2012), bij ziekenhuizen (van 2 naar 11) en bij bestuurlijke gebouwen (van 2 naar 18) is er sprake van een duidelijke stijging in de loop van de jaren. 

donderdag 20 maart 2014

Minder laattijdige of niet ingediende aangiften belasting

Uit cijfers die ik van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, bleek dat de som van de niet ingediende belastingaangiftes en de laattijdige belastingaangiftes bij particulieren tussen einde 2010 (aanslagjaar 2009) en einde 2013 (aanslagjaar 2012) met ongeveer 8% is gedaald.
Er zijn nochtans opmerkelijke verschillen. Zo daalde het aantal niet-ingediende belastingaangiften over de betrokken periode met ongeveer 30%, van 325.080 niet ingediende aangiftes in 2010 tot 229.859 in 2012. Opmerkelijk is dat de toestand in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgen blijft baren. Waren in het Vlaams Gewest in 2009 bijvoorbeeld 33 mensen op 1.000 belastingplichtigen in de fout, dan bleek dat in het Waals Gewest 62 op 1.000 te zijn, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs 108. Die cijfers daalden, maar nog steeds blijven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest koplopers met 74 respectievelijk 45 zondaars op 1.000 belastingplichtigen. In het Vlaams Gewest is dat aantal geslonken tot 26,5.
Het aantal laattijdig ingediende aangifte steeg tussen 2010 en 2013 dan wel weer fors: een stijging van 30% (van 176.723 in 2010 naar 230.454). Het aandeel van Vlaanderen hierin bedraagt in 2013 54%, het Waals Gewest komt op 33% van het totaal laattijdig ingediende aangiftes en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekent voor 12,5%.

Het aantal opgelegde boetes voor niet ingediende aangiftes in de personenbelasting verzesvoudigde op 4 jaar tijd: in 2009 werden er  1.224 boetes in België opgelegd, in 2012 niet minder dan 7.792 boete0s. Vlaanderen was in 2010 goed voor 50% van de boetes, en 37% van de overtredingen.  In 2013 tekende het Vlaams Gewest voor 40% van de niet ingediende aangiftes en betaalde het 45% van de opgelegde boetes. Het Waals Gewest is bezig aan een inhaalbeweging, maar het gaat langzaam. 

woensdag 19 maart 2014

253 criminele organisaties in België bekend

Ondanks een absolute piek in 1999 van 336 geïdentificeerde criminele organisaties in België, blijkt het aantal de jongste jaren opnieuw fors te stijgen. Dat blijkt uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), in antwoord op mijn schriftelijke vraag bekend maakte.
In 2009 bijvoorbeeld werden in België 209 criminele organisaties geïdentificeerd, in 2011 waren dat er al 222 en in 2012 werden er 253 organisaties geïdentificeerd – een stijging dus van 21%. Voor hoeveel misdrijven en misdaden die bendes verantwoordelijk waren, kon de minister niet zeggen, maar “recente analyses op  zowel nationaal als internationaal niveau tonen aan dat vele criminele organisaties steeds vaker polycriminele dadergroepen zijn”.

Het aantal leden van die criminele organisaties nam in de loop van dezelfde betrokken jaren nog meer toe. In 2009 werden er 1.816 leden gelinkt aan criminele organisaties, in 2012 werden er niet minder dan 2.627 personen gelinkt, een stijging dus van 44,7%. Volgens de minister zou de stijging alles te maken hebben met de stijging van het aantal onderzoeken (van 118 naar 182 met naam), volgens mij heeft het eerder te maken met een toename van en een betere uitbouw van die criminele organisaties. Er zijn er steeds meer actief en zij zijn ook “polycrimineel” actief. 

dinsdag 18 maart 2014

Faillissementenrecord in horeca blijft duren

Uit een bericht van Horeca Vlaanderen, dat voor zichzelf spreekt: “Tijdens de maand januari 2014 zijn in België 1.075 bedrijven over de kop gegaan, zo blijkt uit cijfers van het handelsinformatiekantoor Graydon. Het januarirecord werd gebroken in de horeca, waar 200 ondernemingen failliet werden verklaard. Het steeds groter aandeel van snackbars en aanverwanten en eetgelegenheden met volledige bediening valt op, aldus Graydon”.
De oorzaken? Het is duidelijk dat de zware arbeidskost, gepaard gaande met het vroegtijdig invoeren van het veralgemeend rookverbod voor een tsunami aan faillissementen hebben gezorgd, zoals de Vlaams Belang-fractie tijdens de betoging van jàààren geleden in Brussel reeds voorspelde. “De guillotine hangt klaar. Zonder een ingrijpende verlaging van de arbeidskosten zal de invoering van de geregistreerde kassa een verlies van meer dan 20.000 banen kosten”, waarschuwt Horeca Vlaanderen verder.

Vlaams Belang heeft de horecasector steeds bijgestaan, ook hebben we steeds correcte, consequente en overdachte voorstellen geformuleerd. Daarom is het des te spijtiger dat wij moeten vaststellen dat we als partij zelfs niet aan bod mogen komen in het tijdschrift van Horeca Vlaanderen, àlle andere partijen – ook die welke de horeca nièt in het hart dragen – wel. Het is niet door een cordon sanitaire te hanteren dat de horeca in Vlaanderen zal overleven…

maandag 17 maart 2014

Méér heroïne onderschept in onze havens

De gerechtelijke politie heeft in de eerste negen maanden van 2013 in de lucht- en zeehavens in ons land 1.150 kilo heroïne in beslag genomen, waarvan het grootste deel in de haven van Antwerpen (1.094 kilo) en Brussels Airport (29 kilo). Dat is veel meer dan in 2010 (386 kilo), 2011 (126 kilo) en 2012 (112 kilo). De cijfers blijken uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van het Vlaams Belang.

                   In vergelijking met het volledige jaar 2012 werden in de eerste drie kwartalen van 2013 ook meer amfetamines (139 kilo en 300 liter versus 54 kilo), hasj (3.719 versus 1.338 kilo) en XTC-pillen (38.958 versus 26.874) in beslag genomen. Er was tegelijk een daling voor de hoeveelheden cocaïne (5.250 versus 19.178 kilo), khat (499 versus 1.298 kilo) en marihuana (2.862 versus 5.635 kilo).

vrijdag 14 maart 2014

Appartement in Vlaams Gewest voor het eerst duurder dan gemiddelde woning

Uit cijfers die ik van de minister van Economie en Consumentenzaken, Johan Vande Lanotte (sp.a), als antwoord op een schriftelijke vraag ontving, blijkt dat de gemiddelde prijs voor een appartement in het Vlaams Gewest voor het eerst hoger ging dan de gemiddelde prijs voor een gewoon woonhuis. Voor een appartement betaalde men in het Vlaams Gewest in 2013 een gemiddelde prijs van 211.742 euro, terwijl men een gewoon woonhuis al tegen een gemiddelde prijs van 209.909 euro kon aankopen. In 2009 betaalde men voor een woonhuis in het Vlaams Gewest gemiddeld 183.991, terwijl men een appartement had voor gemiddeld 182.962 euro.
Ook in het Waals Gewest ligt de gemiddelde prijs voor een appartement gemiddeld hoger dan die voor een woonhuis: het woonhuis kostte er in 2013 gemiddeld 145.839 euro, het appartement 164.415. Alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gingen gewone woonhuizen tegen gemiddelde hogere prijzen van de hand dan appartementen. Appartementen kostten in 2013 gemiddeld 224.411 euro, woonhuizen voor 368.941 euro  (meer dan het dubbele dan in het Waals Gewest…).
De gemiddelde kostprijs voor een woonhuis steeg in het Vlaams Gewest tussen 2009 en 2013 met 14%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 18,3% en in het Waals Gewest met 8,5%. De gemiddelde prijs voor appartementen steeg dan weer in alle gewesten nagenoeg met hetzelfde percentage: met 15,7% in het Vlaams Gewest, met 14,5% in het Waals Gewest en met bijna 20% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De verkoop van gewone woonhuizen steeg tussen 2009 en 2011 met ongeveer 10%, van 61.674 naar 68.016. In 2012 daalde de verkoop met ongeveer 7%, tot ongeveer 63.500 woonhuizen. Het aandeel van verkopen in het Vlaams Gewest steeg van 58,5% naar 59,4% in de totaliteit van verkopen van woonhuizen in België.

De verkoop van appartementen geeft een minder eenduidig beeld: in 2009 werden er 37.251 verkocht, in 2010 ruim 44.500, en in 2012 43.317. Opvallend daar is het groter aandeel van de verkoop van appartementen in het Vlaams Gewest: van 63% in 2013 tot ruim 65% in 2009. 

donderdag 13 maart 2014

Invoer nepmedicijnen piekt

Uit cijfers die ik van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, blijkt dat de inbeslagnames van hormonale , adrenergische, anabole en andere zogenaamd geneeskundige producten de jongste jaren enorm piekt. De cijfers geven het aantal in beslag genomen nepgeneesmiddelen of producten waarvan het FAGG (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) vermoedt dat het nepgeneesmiddelen zijn. Het gaat om cijfers die slaan op de luchthavens van Zaventem en Bierset.
Het aantal door het FAGG in beslag genomen goederen bedroeg in 2009 ongeveer 32.400 eenheden, in 2012 was er al sprake van een verdrievoudiging en werden er 92.421 verdachte geneesmiddelen in beslag genomen. In 2009 werden  door de politie zelf 14.608 eenheden in beslag genomen, in 2012 registreerde men het tienvoudige, met naam 128.045 verdachte en inbeslag genomen geneeskundige producten. Grondstoffen om die producten aan te maken, werden voor 2011 niet in beslag genomen. In 2011 ging het om 1,7 kg onderschepte grondstoffen, in 2012 reeds om 3,9 kg.
Ik dring al jaren aan op meer gerichte controles op invoer van allerlei namaakgoederen, drugs, nepgeneesmiddelen, en stelde de minister ook de vraag naar het aantal controles op Zaventem en Bierset. In 2009 waren er slechts 736 controles op Zaventem, een cijfer dat – met uitzondering van het ‘topjaar 2010’ toen er 3.600 controles werden georganiseerd – in de jaren gestegen is tot een totaal van 2.050 in 2013.

Op Bierset werden in 2010 165 controles uitgevoerd, een cijfer dat in 2013 steeg tot 256 gevallen. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: hoe meer men controleert, hoe meer men zal vinden en zal kunnen vernietigen. Dit is een gevecht waarbij geen enkele Europese staat de handdoek in de ring mag werpen en waarbij vooral geografische goed gelegen invoerstaten – zoals België er een is – bijzonder kwetsbaar zijn. Daar moeten dus heel wat meer middelen worden ingezet. 

woensdag 12 maart 2014

Wekelijks 26 ontvoeringen in België

De jaren 2011 en 2012 waren recordjaren op het vlak van ontvoeringen in België, dat blijkt in elk geval uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), bekendmaakte in antwoord op mijn vraag.
In 2009 werden er 1.205 ontvoeringen (of 23 per week) geregistreerd, ontvoeringen van minderjarige personen én vrijheidsberoving van meerderjarige personen, in 2012 werden er al 1.378 gevallen aangegeven (26 per week), een stijging van 14,4%. Het aantal in 2012 ligt lichtjes lager dan in 2011, toen de diensten 1.394 gevallen registreerden.

Vooral de stijging van het aantal ontvoeringen van minderjarigen baart zorgen: in 2009 waren er 451, in 2012 tekende men 523 ontvoeringen aan. Ontvoeringen door één van de ouders maken nog steeds de helft uit van alle ontvoeringen van minderjarigen, 259 gevallen in 2012. Opmerkelijk is verder de vaststelling dat bij ouderlijke ontvoeringen vaders zowel als moeders daders zijn (elk ongeveer in 50% van de gevallen), terwijl bij alle andere ontvoeringen vooral mannen daders blijken te zijn – tot 90% van de gevallen waar de ontvoering meerderjarigen betreft. 

dinsdag 11 maart 2014

Veroordeelde criminelen doen asielaanvraag

Dit kan toch alleen maar in België? Uit een bericht van Belga: De afgelopen jaren dienden zo'n 15 gedetineerde vreemdelingen een asielaanvraag in. Vorige maand bleken 3.515 gedetineerden, of zo'n derde van het totaal, zonder recht op verblijf in België te verblijven. Zo blijkt uit cijfers die ik kreeg van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.
                         In 2010 dienden 15 vreemdelingen een asielaanvraag in vanuit een strafrechtelijke instelling. In 2011 ging het om 18 vreemdelingen, vorig jaar om 13. Zo verklaarde De Block een tijd geleden in de bevoegde Kamercommissie.    
      De Block merkte nog op dat een asielzoeker uitgesloten kan worden van de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen kan deze status ook intrekken als blijkt dat de vreemdeling had moeten uitgesloten worden of als hij na de erkenning veroordeeld wordt omwille van onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of handelingen strijdig met de VN-beginselen.

      Ik vernam ook in antwoord op een schriftelijke vraag aan staatssecretaris De Block dat er in januari van dit jaar 3.515 gedetineerden door de Dienst Vreemdelingenzaken geïdentificeerd werden als zonder recht op verblijf in België. Volgens Vlaams Belang betekent dit dat 70 procent van de gedetineerden die over een vreemde nationaliteit beschikken, illegaal in het land verblijft. Uit cijfers die senator Filip Dewinter een klein jaar geleden ontving, bleek immers 44 procent van de gevangenispopulatie niet over de Belgische nationaliteit te beschikken. "Wetende dat de kostprijs per gedetineerde gemiddeld 127 euro per dag bedraagt, komt dat neer op een kostprijs voor de belastingbetaler van 162 miljoen euro. In totaal kost de vreemdelingenpopulatie in onze gevangenissen de schatkist jaarlijks 230 miljoen euro", becijferde de partij.

maandag 10 maart 2014

Jaarlijks 80.000 bestuurders zonder rijbewijs betrapt

Uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), vrijgaf in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat sinds 2009 jaarlijks minstens 80.000 bestuurders door de politie worden onderschept, die zonder rijbewijs rondtoeren.
In 2008 waren dat er nog maar 68.376 of 187 per dag. In 2009 werden er dagelijks 225 onderschept, of in totaal 81.966. Ook de volgende jaren waren dat er minstens 80.000, een stijging dus van 17,5%. Opmerkelijk verder is de verdubbeling van het aantal geregistreerde inbreuken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar men in 2008 ongeveer 7.000 inbreuken vaststelde, een aantal dat verdubbelde tot 14.515 in 2011. Een cijfer dat in 2012 stijgt tot boven de 16.000.
Terwijl het aandeel van de inbreuken in het Vlaams Gewest daalde van 51% (in 2008) naar 48%, en in het Waals Gewest in dezelfde periode van 34% naar 30%, steeg het aandeel van bestuurders zonder rijbewijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar 20%.

Het Vlaams Belang heeft al die jaren aangedrongen op meer doorgedreven controles, omdat ongevallen veroorzaakt door bestuurders zonder rijbewijs vergoed worden door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, een fonds dat door iedereen (de bestuurders mét rijbewijs met andere woorden) wordt gespijsd. De bestuurders zonder rijbewijs moeten onverwijld uit het verkeer worden gehaald. 

vrijdag 7 maart 2014

Minder laattijdige of niet ingediende aangiften belasting

Uit cijfers die ik van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, bleek dat de som van de niet ingediende belastingaangiftes en de laattijdige belastingaangiftes bij particulieren tussen einde 2010 (aanslagjaar 2009) en einde 2013 (aanslagjaar 2012) met ongeveer 8% is gedaald.
Er zijn nochtans opmerkelijke verschillen. Zo daalde het aantal niet-ingediende belastingaangiften over de betrokken periode met ongeveer 30%, van 325.080 niet ingediende aangiftes in 2010 tot 229.859 in 2012. Opmerkelijk is dat de toestand in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgen blijft baren. Waren in het Vlaams Gewest in 2009 bijvoorbeeld 33 mensen op 1.000 belastingplichtigen in de fout, dan bleek dat in het Waals Gewest 62 op 1.000 te zijn, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs 108. Die cijfers daalden, maar nog steeds blijven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest koplopers met 74 respectievelijk 45 zondaars op 1.000 belastingplichtigen. In het Vlaams Gewest is dat aantal geslonken tot 26,5.
Het aantal laattijdig ingediende aangifte steeg tussen 2010 en 2013 dan wel weer fors: een stijging van 30% (van 176.723 in 2010 naar 230.454). Het aandeel van Vlaanderen hierin bedraagt in 2013 54%, het Waals Gewest komt op 33% van het totaal laattijdig ingediende aangiftes en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekent voor 12,5%.

Het aantal opgelegde boetes voor niet ingediende aangiftes in de personenbelasting verzesvoudigde op 4 jaar tijd: in 2009 werden er  1.224 boetes in België opgelegd, in 2012 niet minder dan 7.792 boete0s. Vlaanderen was in 2010 goed voor 50% van de boetes, en 37% van de overtredingen.  In 2013 tekende het Vlaams Gewest voor 40% van de niet ingediende aangiftes en betaalde het 45% van de opgelegde boetes. Het Waals Gewest is bezig aan een inhaalbeweging, maar het gaat langzaam. 

donderdag 6 maart 2014

253 criminele organisaties in België bekend

Ondanks een absolute piek in 1999 van 336 geïdentificeerde criminele organisaties in België, blijkt het aantal de jongste jaren opnieuw fors te stijgen. Dat blijkt uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), in antwoord op mijn vraag bekend maakte.
In 2009 bijvoorbeeld werden in België 209 criminele organisaties geïdentificeerd, in 2011 waren dat er al 222 en in 2012 werden er 253 organisaties geïdentificeerd – een stijging dus van 21%. Voor hoeveel misdrijven en misdaden die bendes verantwoordelijk waren, kon de minister niet zeggen, maar “recente analyses op  zowel nationaal als internationaal niveau tonen aan dat vele criminele organisaties steeds vaker polycriminele dadergroepen zijn”.

Het aantal leden van die criminele organisaties nam in de loop van dezelfde betrokken jaren nog meer toe. In 2009 werden er 1.816 leden gelinkt aan criminele organisaties, in 2012 werden er niet minder dan 2.627 personen gelinkt, een stijging dus van 44,7%. Volgens de minister zou de stijging alles te maken hebben met de stijging van het aantal onderzoeken (van 118 naar 182 met naam), volgens mij heeft het eerder te maken met een toename van en een betere uitbouw van die criminele organisaties. Er zijn er steeds meer actief en zij zijn ook “polycrimineel” actief. 

woensdag 5 maart 2014

Dankzij Di Rupo betalen zelfstandigen 11.000 euro meer belastingen

Uit berekeningen van de Unie van zelfstandige ondernemers (UNIZO) blijkt dat het beschikbaar inkomen per jaar voor een werknemer tussen 2008 en 2009 gemiddeld met 0,9%, voor wie voor de overheid werkt met 1,8%, terwijl het reële inkomen van zelfstandige gemiddeld met 0,6% per jaar daalde. Een gevolg van de stijging van de belastingdruk, waarmee vooral zelfstandige ondernemers werden bezwaard.
De zelstandigenorganisatie onderzocht twee situaties.
1.       Een zelfstandige met 2 werknemers in dienst, die van zijn vennootschap een auto (BMW 5) en een woning (met een kadastraal inkomen van 1500 euro) betaald krijgt, en jaarlijks een dividend ontvangt van 25.000 euro; zijn vennootschap reserveert 150.000 euro van de belaste winst voor de opbouw van zijn pensioen en jaarlijks 10.000 euro belaste winst als zijn spaarpot. De belastingen stegen voor hem met meer dan 10.000 euro per jaar, onder meer door de verhoging voordeel van alle aard  voor de bedrijfswagen (+ 970 euro), door de verhoging voordeel van alle aard voor de bewoning van de woonst van de vennootschap  (+ 2386 euro), door de verhoging roerende voorheffing op dividend van 15 naar 25% op een dividendwaarde van 25.000 euro (+ 2500 euro), door de eenmalige taks op een interne pensioenvoorziening van 150.000 euro (1,75%) (+ 2625 euro), en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.
2.       Men onderzocht ook de situatie van een bedrijfsleider van een kmo met 20 werknemers, die van zijn vennootschap een duurdere auto (BMW 7) en een ruimere woning (met een kadastraal inkomen van 3158 euro) betaald krijgt, jaarlijks een dividend ontvangt van 50.000 euro en voor wie de vennootschap jaarlijks 25.000 euro van de belaste winst reserveert voor de opbouw van zijn pensioen. Voor hem stegen de belastingen bijna 21.000 euro per jaar, aldus het verslag van UNIZO.
Anderzijds blijven de ministers – als wij parlementsleden hen vragen onder de neus duwen – het belang van “KMO’s en zelfstandigen als ruggengraat van het economisch weefsel onderstrepen”. Zeggende woorden, NIET gevolgd door acties. Stilaan wordt het economisch weefsel in dit land kapot gemaakt. Het ene faillissementenrecord na het andere sneuvelt. 


dinsdag 4 maart 2014

Faillissementenrecord in horeca blijft duren

Uit een bericht van Horeca Vlaanderen, dat voor zichzelf spreekt: “Tijdens de maand januari 2014 zijn in België 1.075 bedrijven over de kop gegaan, zo blijkt uit cijfers van het handelsinformatiekantoor Graydon. Het januarirecord werd gebroken in de horeca, waar 200 ondernemingen failliet werden verklaard. Het steeds groter aandeel van snackbars en aanverwanten en eetgelegenheden met volledige bediening valt op, aldus Graydon”.
De oorzaken? Het is duidelijk dat de zware arbeidskost, gepaard gaande met het vroegtijdig invoeren van het veralgemeend rookverbod voor een tsunami aan faillissementen hebben gezorgd, zoals de Vlaams Belang-fractie tijdens de betoging van jàààren geleden in Brussel reeds voorspelde. “De guillotine hangt klaar. Zonder een ingrijpende verlaging van de arbeidskosten zal de invoering van de geregistreerde kassa een verlies van meer dan 20.000 banen kosten”, waarschuwt Horeca Vlaanderen verder.

Vlaams Belang heeft de horecasector steeds bijgestaan, ook hebben we steeds correcte, consequente en overdachte voorstellen geformuleerd. Daarom is het des te spijtiger dat wij moeten vaststellen dat we als partij zelfs niet aan bod mogen komen in het tijdschrift van Horeca Vlaanderen, àlle andere partijen – ook die welke de horeca nièt in het hart dragen – wel. Het is niet door een cordon sanitaire te hanteren dat de horeca in Vlaanderen zal overleven…

maandag 3 maart 2014

Minder startende bedrijven, meer faillissementen

Uit cijfers die ik van de minister van zelfstandigen en kmo’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR) ontving, blijkt dat het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in 2013 met 5% is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor: 74.000 ondernemingen ten opzichte van 78.000 in 2012 en 79.000 in 2011.
De terugval is het grootste in het Vlaams Gewest, waar in 2013 slechts 37.138 nieuwe ondernemingen werden opgericht, een aandeel van 53% in het totaal, het laagste niveau sinds jaren. In het Waals Gewest waren er 19.893 nieuwe ondernemingen (ruim 28%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 15% van het totaal.
Het aantal faillissementen tussen 2009 en 2013 steeg met 31%, van 9.382 in 2009 naar 12.306 in 2013. In 2012 was de toename van het aantal faillissementen bijna uitsluitend te zoeken in het Vlaams Gewest. In 2013 is dat anders en worden de drie gewesten getroffen. Toch blijven de communautaire verschillen groot, aldus de ministers: in het Vlaams Gewest moest één onderneming op 98 de boeken neerleggen, in het Waals Gewest één op 80 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs één op 45.
Minister Laruelle heeft het in haar antwoord ook over “de financiële problemen” van ondernemingen, waarbij zij, met Graydon en Unizo, een bepaalde multiscore hanteert, die een aantal financieel-economische parameters samenvoegt die de gezondheid van een onderneming weergeeft. “Het groot aantal Brusselse ondernemingen in moeilijkheden valt op”. Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) had de minister in het verleden nochtans al geconfronteerd met de tegenvallende cijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de samenhang die er zou kunnen bestaan met de vele starter-bvba’s die men er vindt.

De jongste jaren is de gemiddelde financiële buffer in België gestegen, de liquiditeit, of de financiële ruimte die ondernemingen hebben om de schulden op korte termijn af te lossen. In 2012 had de Belgische mediaan-kmo een liquiditeit van 1,30. In het Vlaams Gewest ligt die liquiditeit op 1,35, in de andere gewesten slechts op 1,25.