POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 28 februari 2014

Over een peiling die de pers niet of amper haalde…

Na de brede volksbevraging in Zwitserland en vooral na het bekend geraken van de resultaten ervan ging een schokgolf door Europa. Blijkbaar denkt de bevolking fundamenteel anders dan de zichzelf goed beschermende en goed afgeschermde beleidsmakers. En de woorden van politici als Verhofstadt kunnen we nu al raden: “bekrompendheid”, “eng nationalisme”, “de reactionaire bevolking kiest voor gesloten maatschappij in plaats van open en verdraagzame maatschappij”.
Feit is natuurlijk dat mensen, dat gemeenschappen enorm onder druk komen te staan door een ongebreidelde migratie en dat de beleidsmakers liever de eigen gemeenschap onder druk laten staan dan te raken aan de heilige drievuldigheid van het liberaal-democratisch politiek denken: de vrijheid van personen, van goederen en diensten, en van kapitalen.  Of zoals een van de Europese beleidsmakers liet verstaan: “Een van de fundamenten van de Europese constructie is het vrije verkeer van personen”.

In een Franse opiniepeiling, georganiseerd en uitgevoerd door Ifod, blijkt dat ongeveer 6 op de 10 Fransen een beperking wenst van de voorwaarden van het vrij verkeer van Europese burgers.  

donderdag 27 februari 2014

47% van Brusselse vennootschappen legde in 2012 géén jaarrekening neer

Vennootschappen moeten ten laatste 6 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voorleggen. Steeds meer vennootschappen blijken tegen deze wettelijke verplichting te zondigen, zo blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang te pakken kreeg. Uit de gegevens die de Minister van Financiën, de heer Koen Geen (CD&V) bezorgde, blijkt namelijk een stijging van het aantal vennootschappen die meer dan 7 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar hun jaarrekening nog niet hebben neergelegd, op 4 jaar tijd met 25% is gestegen,  van 144.504 naar 181.226 vennootschappen. In 2007 bedroeg het aantal vennootschappen dat pas na 7 maanden de jaarrekening neerlegde ‘amper’ 120.750 eenheden.
De stijging is het grootst in het Vlaams Gewest (+30%), waardoor 22,5% van de vennootschappen op het Vlaams grondgebied hun jaarrekening niet op tijd neerleggen. Maar het aandeel vennootschappen in de fout is het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: niet minder dan 38% van de vennootschappen legt de jaarrekening veel te laat neer.
Het aantal bedrijven dat zelfs helemaal géén jaarrekening heeft neergelegd, is nog sterker gestegen in diezelfde periode, van 2009 tot en met 2012, en wel met 28%: van 101.136 naar 129.920.  Ter vergelijking: in 2007 legden slechts 46.753 vennootschappen geen jaarrekening neer!
De stijging is fors in het Vlaams Gewest (+ 27%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+26%), maar is heel fors in het Waals Gewest, met een stijging van 34%. In het Vlaams Gewest legden in 2012 59.923 vennootschappen géén jaarrekening neer, 13% van alle vennootschappen in dit gewest. Voor het Waals Gewest bedraagt het percentage zondaars tegen de wettelijke verplichting 15,6%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leggen 47% van alle daar gevestigde vennootschappen géén jaarrekening neer.


woensdag 26 februari 2014

Aantal dossiers mensenhandel blijft in 2013 hoog

Hoewel het aantal dossiers van mensenhandel en mensensmokkel dat in 2012 in België werd ontdekt, niet geëvenaard werd,  gaf de staatssecretaris voor Migratie en Asiel, mevrouw Maggie De Block (Open VLD) op mijn schriftelijke vraag toe dat er ook in 2013 véél dossiers werden opgestart bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): 129 in totaal, of een gemiddelde van 2,5 dossiers per week. In 2012 bedroeg het aantal 157, met vooral veel dossiers rond seksuele uitbuiting.
In 2012 was er een afname van het aantal dossiers over economische uitbuiting (65 dossiers of 41%), maar ik merk toch graag op dat het in 2013 opnieuw heel sterk gaat over economische uitbuiting: 79 gevallen of 61%. Het aantal gevallen van seksuele uitbuiting neemt dan weer sterk af (van 52 gevallen in 2012 naar 37 in 2013).

Opmerkelijk is verder dat ondanks het verminderd aantal dossiers mensenhandel en mensensmokkel in dit land ten opzichte van 2012 – hoewel de cijfers alarmerend hoog blijven – dat het aantal afgeleverde verblijfsstatuten voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel de jongste jaren maar blijft stijgen. In 2011 werden er 812 verblijfsstatuten afgeleverd, in 2012 waren dat er 835 en in 2013 niet minder dan 839. De staatssecretaris kon geen cijfers geven van slachtoffers van mensenhandel die na afloop van de procedure alsnog of terug in de prostitutie terecht gekomen zijn. 

dinsdag 25 februari 2014

Minder startende bedrijven, meer faillissementen

Uit cijfers die ik van de minister van zelfstandigen en kmo’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR) ontving, blijkt dat het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in 2013 met 5% is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor: 74.000 ondernemingen ten opzichte van 78.000 in 2012 en 79.000 in 2011. De terugval is het grootste in het Vlaams Gewest, waar in 2013 slechts 37.138 nieuwe ondernemingen werden opgericht, een aandeel van 53% in het totaal, het laagste niveau sinds jaren. In het Waals Gewest waren er 19.893 nieuwe ondernemingen (ruim 28%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 15% van het totaal.
Het aantal faillissementen tussen 2009 en 2013 steeg met 31%, van 9.382 in 2009 naar 12.306 in 2013. In 2012 was de toename van het aantal faillissementen bijna uitsluitend te zoeken in het Vlaams Gewest. In 2013 is dat anders en worden de drie gewesten getroffen. Toch blijven de communautaire verschillen groot, aldus de ministers: in het Vlaams Gewest moest één onderneming op 98 de boeken neerleggen, in het Waals Gewest één op 80 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs één op 45.
Minister Laruelle heeft het in haar antwoord ook over “de financiële problemen” van ondernemingen, waarbij zij, met Graydon en Unizo, een bepaalde multiscore hanteert, die een aantal financieel-economische parameters samenvoegt die de gezondheid van een onderneming weergeeft. “Het groot aantal Brusselse ondernemingen in moeilijkheden valt op”. Ik had de minister in het verleden nochtans al geconfronteerd met de tegenvallende cijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de samenhang die er zou kunnen bestaan met de vele starter-bvba’s die men er vindt.

De jongste jaren is de gemiddelde financiële buffer in België gestegen, de liquiditeit, of de financiële ruimte die ondernemingen hebben om de schulden op korte termijn af te lossen. In 2012 had de Belgische mediaan-kmo een liquiditeit van 1,30. In het Vlaams Gewest ligt die liquiditeit op 1,35, in de andere gewesten slechts op 1,25. 

maandag 24 februari 2014

Seksueel misbruik van eigen kinderen op recordhoogte

Men leest het niet vaak, maar soms komen er schrijnende gevallen van het seksueel misbruik van al dan niet gehandicapte kinderen door de eigen ouders aan het licht. Ik stelde de Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), vragen naar de evolutie van dit verschijnsel in België.
Uit de cijfers die ik kreeg, valt af te leiden dat het aantal veroordelingen in 2011 een recordhoogte bereikte: nooit werden meer ouders veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun eigen kinderen, met naam 303 inbreuken. In 2008 bedroeg het aantal 294, in 2009 245, er waren 285 inbreuken in 2010. Vooral de verkrachting van kinderen tussen 10 en 14 jaar steeg vrij fors: van 107 gevallen in 2008 naar 118 in 2011. Maar er werden ook 89 gevallen geregistreerd van verkrachtingen van kinderen jonger dan 10 jaar.

Van het aantal veroordeelden was 99% van het mannelijk geslacht. De minister kon niet antwoorden op de vragen naar het aantal verkrachtingen en seksuele misbruiken die met foltering gepaard gaan, en naar het aantal verkrachtingen en seksueel misbruik dat gebeurde onder de invloed van drugs en/of alcohol. 

vrijdag 21 februari 2014

Steeds meer collectieve schuldenregelingen

Particulieren die hun schuld niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op een collectieve schuldenregeling of op een minnelijke aanzuiveringsregeling voor de rechtbanken.  Ik wou van de minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD) weten of het aantal burgers dat op deze regelingen beroept heeft gedaan, gestegen dan wel gedaald is.
Uit de cijfers die ik voor de jaren 2013 en 2013 heb ontvangen – voor die datum zijn er geen betrouwbare cijfers, aldus de Minister – blijkt dat het aantal dossiers met 13% is gestegen: van 9.894 in 2012 naar 11.171 in 2013. In het Vlaams Gewest is het aantal aanzuiveringsregelingen gedaald, terwijl het aantal minnelijke aanzuiveringsregelingen met 10% steeg. Al bij al blijft de stijging in het Vlaams Gewest beperkt: 5%.
De stijging van het aantal gerechtelijke en van het aantal minnelijke aanzuiveringsregelingen is vooral in het Waalse Gewest (+27%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+29%) gestegen.

De minister kon niet antwoorden op de vraag binnen welke termijnen de procedures worden afgesloten: momenteel wordt binnen Justitie nieuwe applicaties ontwikkeld die hierop een antwoord zouden moeten kunnen geven. 

Het einde van de crisis in zicht? Dit zal het pas zijn, als het aantal collectieve schuldenregelingen daalt, en daar zijn we nog lang niet. 

donderdag 20 februari 2014

Steeds minder West-Vlamingen starten een eigen zaak op

West-Vlaanderen had als Vlaamse provincie steeds een zeer gezonde economische structuur: véél familiebedrijven, veel jonge mensen met bijzonder veel ‘goesting’ om een eigen zaak op te starten, met andere woorden: veel bedrijvigheid, wat leidde tot veel werkgelegenheid en dus weinig werkloosheid.
Uit cijfers van het onderzoeksbureau Graydon blijkt echter dat in 2013 op het ganse Belgische grondgebied nog slechts 69.000 startende ondernemingen zullen zijn, een daling van ruim 5% ten opzichte van 2012. In Vlaanderen is de afname nog veel sterker, want slechts 37.000 starters, een afname van bijna 7%. En in West-Vlaanderen bedraagt de daling zelfs 15%.

De regering – àlle regeringen eigenlijk – moet zich vooral niet te hard op de borst kloppen dat ze een goed parcours heeft afgelegd. Als deze lage startcijfers worden bevestigd in de loop van dit jaar, dan ziet het er voor de werkgelegenheid in het algemeen absoluut niet goed uit. Niet in België, maar ook niet meer in Vlaanderen, West-Vlaanderen. 

woensdag 19 februari 2014

Stijging vennootschappen die geen belastingaangifte indienen

Uit cijfers die ik van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), ontving, blijkt dat het aantal vennootschappen dat voor het aanslagjaar 2012 geen belastingaangifte heeft ingediend, ten opzichte van 2009 met 35% is gestegen: van 17.135 naar 23.195. Ten opzichte van het aanslagjaar is er een stijging van 30%.
De stijging doet zich vooral voor in het Vlaams Gewest, waar voor het aanslagjaar 2009 6.897 vennootschappen geen aangifte deden, en voor het aj 2012 10.438, een stijging dus van 51%. De stijging bedroeg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 44%, en in het Waals Gewest 8%. Het aandeel van de Vlaamse vennootschappen in het geheel van de vennootschappen die geen aangifte hebben gedaan, bedraagt 45%, die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 29%, en die in het Waalse Gewest 26%.

Opvallend is de graad van ‘aangiftebereidheid’ in de gewesten. In het Vlaams Gewest bijvoorbeeld deed slechts 2,3% van de vennootschappen geen aangifte van de vennootschapsbelasting, terwijl dat percentage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 8,4% ligt. Voor het Waals Gewest bedraagt het percentage ongeveer 3%. 

dinsdag 18 februari 2014

Vlaanderen telt 25.000 meer werklozen

In tegenstelling tot de hoeraberichten, die we zowel uit de Vlaamse regering opvangen, als op het federale niveau vernemen – u weet wel, “we hebben de crisis onder controle”, “het einde van de tunnel is in zicht”, “vanaf nu kan het alleen nog maar beter gaan” – wordt vandaag in de gratis krant Metro gemeld dat het aantal werklozen in Vlaanderen op één maand tijd met 25.000 is gestegen, tot een totaal van 240.000 eenheden. Een stijging van 11% ten opzichte van januari vorig jaar.
Daarmee komt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen op 8,1% te liggen, een maand geleden was dat nog maar 7,7%, en opvallend is dat vooral bij vrouwen de werkloosheid toeneemt. De sociale sectoren werven veel selectiever aan, en een pak werkgelegenheid zou teloor gaan bij besparingen in ziekenhuizen, gemeentebesturen, provincies, en dergelijke.

Het einde is dus – wat men ook moge beweren – nog lang niet in zicht!

maandag 17 februari 2014

Wij willen ons varkensvlees niet verbieden omdat islamieten in Noorwegen zijn komen wonen…

De officiële leer is dat nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de zeden, gebruiken, wetten en normen van het land waar ze zich vestigen. De officiële leer, want er is blijkbaar – niet alleen in België, zo blijkt – een héél grote afstand tussen droom en daad. Tussen het openbaar beleid en de werkelijkheid.
Zo is er in Noorwegen een controverse ontstaan naar aanleiding van uitspraken van de Noorse minister van Landbouw, Sylvi Listhaug. Zij riep publieke instellingen, scholen, gevangenissen, ziekenhuizen op om meer varkensvlees te voorzien. “Het kan toch niet dat ons goed varkensvlees van de menukaarten wordt gehaald om de islamitische minderheid in ons land niet te beledigen”.  De directeur-generaal van de Noorse vereniging van vleesindustrieën, Björn-Ole Juul-Hansen, had in een interview erop gewezen dat varkensvlees steeds minder wordt geserveerd. Hoewel cijfergegevens niet officieel waren, bleek toch dat allerlei instellingen minder varkensvlees aanbieden.
De aanpassing aan allerlei nieuwkomers gaat dus sluipend, bijna onzichtbaar. Er wordt weinig of niet over gecommuniceerd, om geen “slapende honden wakker te maken”. In Noorwegen, in Vlaanderen, in België, in gans West-Europa. Tot het wellicht te laat is, en er geen weg terug is?


vrijdag 14 februari 2014

De klassejustitie komt op volle kracht, met dank aan de liberalen

Liberalen, vooral dan van de donkerblauwe soort, willen een einde aan de straffeloosheid van criminele daden. Tot daar kunnen wij, nationalisten, hen zeker volgen, want straffeloosheid trekt nieuwe, en meer criminaliteit aan. Veiligheid is voor ons een mensenrecht, en de angst moet zich steeds aan de gindse kant van de criminaliteit bevinden, niet dus in het kamp van de burgers.
Maar het is evenzeer een vergissing geweest om het afkopen van vervolgingen mogelijk te maken. Toch wat mij betreft. Onze partij heeft zich in het parlement geweerd als een duivel in het wijwatervat: het afkopen van vervolging komt neer op het herinvoeren van klassejustitie. Wie het kan betalen, met andere woorden, gaat – na het betalen van een bepaalde som – vrijuit. Wie het niet kan betalen, wordt vervolgd…

Intussen publiceerde de financiële krant De Tijd (14 januari 2014) de eerste cijfergegevens: 12.045 verdachten hebben in 2012 hun strafproces afgekocht. 36% meer dan in 2011. En volgens berekeningen steven we ook in 2014 op een record af, want in 2013 waren er voor de eerste helft van het jaar al ongeveer 7.000. De deals met de verdachten brachten in de voorbije 5 jaar 19 miljoen euro op…Ik laat de lezer zelf de conclusies trekken.  

donderdag 13 februari 2014

Er komt geen Griekse schuldkwijtschelding

Zijn Euro en Europese Unie voor iedereen goed? Als men de EU-fanatici als Guy Verhofstadt en andere ‘nationale identiteiten’-negationisten mag geloven: zeker! En er moet nog meer van dat komen.
Los van het feit dat de begrotingen in Zuid-Europa en dat de economie in deze zuiderse landen al van oudsher een bepaalde hang naar “zwakker presteren” vertoonde, kan men niet om het feit heen dat de laksheid van het EU-beleid in dezelfde Zuid-Europese staten – Portugal, Spanje, Italië en Griekenland (Malta mogen we gerust mee in het rijtje zetten) – de burgers in die landen nog méér in de miserie heeft gestoken. En men kan onmogelijk àlle inwoners van die staten over dezelfde kam scheren, en verantwoordelijk houden voor de dramatische financiële toestand. Maar ze draaien er wel allemaal voor op…
In De Tijd lazen we onlangs – en merkwaardig genoeg, bijna nergens anders – dat het bestuur van het Europese Noodfonds elke Griekse hoop op een nieuwe schuldherschikking de grond heeft ingeboord. De regering in Athene (bestaande uit centrum-rechts en centrum-links) zal allicht over de weigering vallen. Komen er met andere woorden nieuwe verkiezingen in Griekenland? Komen er verkiezingen nog voor de Europese verkiezingen? Quid – en die kans wordt bijzonder groot geacht – als de EU-kritische partijen daar als grootste uit de stembus komen?

Er is met andere woorden weinig reden voor een Verhofstadt-euforie! 

woensdag 12 februari 2014

Helft nieuwe seropositieven buitenlandse nationaliteit

Het aantal nieuwe seropositieven in België blijft stijgen. Het aantal mensen waar een nieuwe HIV-diagnose wordt vastgesteld steeg tussen 2009 en 2012 met 9%: in 2009 waren er 1130 nieuwe gevallen, in 2012 waren dat er al 1227, zo bleek uit cijfers van minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) op mijn schriftelijke vraag.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aantal nagenoeg stabiel op 220 (met uitschieters in 2010 en 2011). In het Vlaams Gewest was er een forse stijging met 16%, een totaal van 487 nieuwe HIV-diagnoses. Het Vlaams aandeel in het totaal bedraagt daarmee 40% in het Belgisch totaal. In het Waals gewest was er op 4 jaar tijd een stijging van 39%.
En heel opmerkelijk: bij 322 (26,2% van het totaal) nieuwe HIV-diagnosen kon niet worden vastgesteld uit welke regio de patiënt kwam, wat voor mij op een belangrijk aandeel van mensen met een buitenlandse nationaliteit wijst.
Maar ook in de 905 nieuwe HIV-gevallen die men in 2012 aan de gewesten kon toewijzen, blijkt een enorm hoog aantal buitenlanders. In 2012 waren van de 218 nieuwe HIV-gevallen in het Brussels Gewest niet minder dan 139 met een niet-Belgische nationaliteit (64%). In het Vlaams Gewest bedroeg het aantal buitenlanders in de nieuwe HIV-gevallen 39%, en in het Waalse Gewest waren mensen met een vreemde nationaliteit goed voor 55%.

Opmerkelijk blijft, aldus de minister, het aantal nieuwe HIV-patiënten met ‘de Afrikaanse nationaliteit’: in 2012 waren dat er 277, in 2009 266 en in de daartussen liggende jaren steeds ongeveer 300. Ook opmerkelijk, maar dan in de jaarrapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) waarnaar de minister verwijst, is het stijgende aandeel van mannen dat met andere mannen seksueel contact heeft gehad. Enkele jaren geleden bedroeg dat aandeel 70%, het aandeel steeg de jongste jaren nog tot 79% in 2012. 

dinsdag 11 februari 2014

Is de crisis onder controle? Betalingsachterstanden nemen toe

Sommige onverbeterlijke optimisten – die steevast leden van de Belgische of Vlaamse regering blijken te zijn – beweren dat België en Vlaanderen de economische en financiële crisis stilaan achter zich hebben gelaten. Ze baseren zich op allerlei groeicijfers, maar hoe wij ook zoeken en vragen, dezelfde positieve conclusies kunnen wij in elk geval niet trekken, wel integendeel.
Neem nu bijvoorbeeld het respecteren van de betalingstermijnen in de zogenaamde B2B-handel, de betrekkingen dus tussen ondernemingen en de betalingstermijnen van facturen tussen ondernemingen onderling. Uit Europese cijfers die ik kon lospeuteren bij de minister van Economie, Johan Vande Lanotte (sp.a), blijkt dat het percentage niet invorderbare schuldvorderingen gemiddeld groter is geworden in België, tot 2,8% in 2013, terwijl dat in 2012 2,7% was, 2,6 in 2011 en 2,5% in 2010.
Het onderzoeksbureau Graydon publiceerde cijfers over het betalingsgedrag per gewest, en ook – en steeds weer opnieuw – blijkt dat het Waals Gewest achterop loopt bij het Vlaams Gewest. In 2013 werden bijvoorbeeld 35,3% van de facturen te laat betaald, terwijl dat in het Waals Gewest ruim 40% was. Een laatste indicatie is de gemiddelde betalingstermijn. De Atrodius Betalingsbarometer geeft aan dat bedrijven in België in 2013 gemiddeld een invorderingstermijn van 58,2 dagen hebben. In 2012 was dat nog maar 50,5 dagen.

Neen, uit deze en andere officiële cijfers besluit het Vlaams Belang dat de economische en financiële crisis zeker niet voorbij is. 

maandag 10 februari 2014

Apotheken vervrouwelijken in snel tempo

Uit cijfers die ik van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, blijkt dat het beroep van apotheek in snel tempo vervrouwelijkt. Gemiddeld zijn in België 69% van de gevestigde apothekers vrouwelijk, en in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat zelfs ruim 70%. In het Vlaams Gewest bedraagt het vrouwelijk aandeel 68%.
Bij de apothekers jonger dan 30 jaar bedraagt het aandeel vrouwen zelfs ruim 80%, terwijl dat bij de 60-plussers slechts 56% is, en bij de 65-plussers 56% bedraagt – in het Vlaams Gewest. Het aandeel van de vrouwelijke assistenten bedraagt ruim 90%.
Het totaal aantal actieve apothekers bedroeg in2010 16.368 eenheden, in 2012 17.524, een stijging van 7%. Het aantal geregistreerde apothekers per 1.000 inwoners haalde daarmee in 2011 een percentage van 1,53, in 2012 steeg dat tot 1,58. In het Brussels Hoofdstedelijk steeg het percentage van 1,33 apotheken per 1. 000 inwoners in 2011 naar 1,38. In het Vlaams Gewest van 1,53 naar 1,60, en in het Waals gewest van 1,56 naar 1,61.
Sinds kort zijn daar de farmaceutisch-technische assistenten bijgekomen, die geneesmiddelen mogen afleveren, patiënten mogen inlichten betreffende het veilig gebruik van geneesmiddelen, bepaalde magistrale bereidingen mogen toedienen. In 2011 waren dat er 4.202, in 2012 al 9.053. Vooral in het Waals Gewest was er een toeloop van die assistenten (43% van het totaal aantal), zodat het percentage apotheken én assistenten per 1.000 inwoners er uiteindelijk op een cijfer van 2,70 uitkwam in 2012. Voor het Vlaams Gewest kwam het percentage apothekers en assistenten neer op 2,30, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1,97.
Op de vraag tot slot hoeveel 60-plussers actief en geregistreerd zijn als apotheker bevestigt de Minister dat dit aandeel vrij hoog ligt: ongeveer 1 op 4 van het actieve apothekerskader bestaat uit mensen boven de 60 jaar. Maar “op basis van deze gegevens is het niet mogelijk om betrouwbare ramingen te maken over de vervanging van de apothekers door nieuwkomers”.


donderdag 6 februari 2014

Meer Belgische ondernemingen overgenomen dan Belgische bedrijven die overnemen

Uit cijfergegevens die ik van de Minister van Economie, de heer Johan Vande Lanotte (sp.a), mocht ontvangen, blijkt dat over de jongste 3 jaren (2010 – 2012) meer Belgische ondernemingen door andere ondernemingen werden overgenomen, dan Belgische ondernemingen die andere ondernemingen overnamen.
In 2012 werden 1.288 bedrijven in België overgenomen, terwijl Belgische ondernemingen slechts 1.097 bedrijven overnamen. Het aantal overnames bedroeg op 5 jaar tijd 6.418 eenheden.  In 2012 namen 701 Vlaamse ondernemingen andere bedrijven over, een aandeel van 64%. Het aandeel van overnemende Waalse bedrijven daalde van 20% naar 17,8% op twee jaar tijd. Evenveel als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het aandeel van de overgenomen Vlaamse bedrijven in het geheel van de overgenomen bedrijven bleef nagenoeg constant op 65%, het aandeel van de overgenomen Waalse bedrijven bedraagt ongeveer 18 à 19%.  

woensdag 5 februari 2014

Algerije wil geen illegale criminelen uit België terugnemen

Vorig jaar stelde ik u een vraag betreffende het terugnemen van criminele illegalen door landen als Algerije. In de Belgische gevangenissen zitten momenteel ongeveer 900 Algerijnen. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie startte in 2013 gesprekken op met Algerije om de identificatieproblemen op te lossen die het Noord-Afrikaans land als ‘hinderpaal’ opwierp om toch maar geen criminele in België opgesloten Algerijnen te moeten terugnemen. Omdat het zeer stil bleef, wou ik van mevrouw De Block in hoeverre de gesprekken vlotten en of er tenminste al resultaten waren.

In haar antwoord merkte de Staatssecretaris op dat er voldoende aanvragen aan Algerije werden gestuurd: “In 2012 heeft de DVZ 359 identificatieaanvragen ingediend bij het Algerijnse consulaat-generaal. In 58 gevallen was er een erkenning als Algerijn, 9 laissez passers werden afgegeven. In 2013 waren er 310 aanvragen, 104 erkenningen en 38 laissez passers”. Wegens het “ontbreken van een nieuwe ambassadeur” is er nog geen enkele criminele Algerijn teruggekeerd. Het probleem blijft moeilijk liggen, aldus de Staatssecretaris, zeker als de betrokken Algerije ook nog in een ander Europees land heeft verbleven.

Tot slot kondigde de Staatssecretaris aan dat het nieuwe Visa Information System (VIS) de

Identificatie in de toekomst zal vergemakkelijken. DVZ neemt ook deel aan EURINT, waarin 17 landen en Frontex streven naar een gemeenschappelijke aanpak van landen waarvan de identificatie als onvoldoende wordt beschouwd.  In een reactie uitte ik mijn verontwaardigdiging. Ondanks de gesprekken, ondanks de beloften werd door Algerije nog geen enkele veroordeelde Algerijnse crimineel door Algerije teruggenomen – maar de staatssecretaris corrigeerde zichzelf enkele dagen later via een Belgabericht: Algerije zou 40 staatsburgers terug hebben genomen. Alles bij elkaar blijft de samenwerking zeer moeilijk verlopen en blijft ze minimaal. “Moeten wij ons soepel tonen in het afleveren van visa voor Algerijnse burgers als Algerije zich weinig bereid toont tot samenwerking?”, vraag ik mij dan af.

dinsdag 4 februari 2014

Steeds meer cannabisplantages ontdekt – bijna miljard euro omzet in België

Cannabisteelt wordt ‘big business’ in België, zo blijkt uit cijfers die Volksvertegenwoordiger Bercy Slegers (CD&V) en ikzelf kregen als antwoorden op verschillende schriftelijke vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Milquet (Cdh).  Het aantal ontdekte en ontmantelde cannabisplantages verdubbelde bijna in aantal, van 666 in 2008 tot 1111 in 2012. Ook de teeltcapaciteit verdubbelde bijna op 5 jaar tijd, van 177.190 planten tot 330.675 in 2012. Opvallend hierbij is dat het aantal industriële cannabisplantages, waar meer dan 1.000 planten worden geteeld, hoog blijft: 88 in 2011, en 83 in 2012. Het probleem krijgt men in dit land dus niet onder controle, is al heel lang mijn mening.
Vooral in het Vlaams Gewest worden veel cannabisplantages aangetroffen: meest in Antwerpen, met 226 plantages, 185 in Limburg en 142 in Oost-Vlaanderen. Het aandeel van cannabisplantages in het Vlaams Gewest daalde van 74% in 2008 naar 68% in 2012. Het aantal neemt snel toe in het Waalse Gewest (van 154 in 2008 naar 280 in 2012), maar de stijging is vooral onrustwekkend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: van 17 in 2008 naar 73 in 2012 – een verviervoudiging.

In haar antwoord geeft de Minister ook een raming van de geschatte commerciële waarde van de bruikbare cannabis: 555.534.000 euro, meer dan een half miljard euro, gelet op het feit dat een teler jaarlijks ongeveer 5 oogsten kan verwezenlijken. Het Vlaams Belang blijft aandringen op meer middelen en meer personeel om deze veiligheidsprioriteit aan te pakken. 

maandag 3 februari 2014

Helft nieuwe seropositieven buitenlandse nationaliteit

Alleen al binnen de (psychiatrische en gewone) ziekenhuizen sterven jaarlijks minstens 100 mensen, waarvan de doodsoorzaak psychosen zijn van drugsafhankelijkheid, drugsmisbruik en/of vergiftiging. Op 6 jaar tijd, tussen 2004 en 2010, vielen 641 slachtoffers, aldus de Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), in haar antwoord  op mijn schriftelijke vraag. Vooral de jongste jaren is er forse stijging van het aantal drugsdoden merkbaar: 114 in 2007, 142 in 2008 en 132 in 2009.
De Minister waarschuwt ervoor dat het aantal drugsdoden waarschijnlijk een stuk hoger ligt, omdat in de databank van het Nationaal Mortaliteitsregister, waarvan de cijfers afkomstig zijn, niet alle druggerelateerde overlijdens zijn aangeduid (soms is de drugsafhankelijkheid een van de doodsoorzaken).Voorts zijn er natuurlijk ook drugsdoden te betreuren die nooit het ziekenhuis bereiken.
Opmerkelijk is verder dat het aantal drugsdoden, die in 2009 en 2010 werden geregistreerd in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen, voor de helft uit het Waalse Gewest afkomstig waren, en voor 10% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In haar antwoord betreurde de Minister verder dat er nog geen concrete cijfers bekend waren voor 2010, 2011, 2012 en 2013. Ze beloofde beterschap.