POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 18 oktober 2013

Mijn tussenkomst over CGKR, IFC en N-VA

1.     Politiek standpunt

Het Vlaams Belang diende reeds verschillende keren een wetsvoorstel in om het zogenaamd Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) op te doeken. Het meest recente werd ingediend op 18 oktober 2011 door collega Filip De Man.  Er mag in dit verband zeker aan de duidelijk partijpolitieke bedoeling van dit zogezegd “volkomen onafhankelijk” orgaan worden verwezen: het Centrum werd opgericht juist na de beruchte Zwarte Zondag. Het Vlaams Blok van toen vond, en wij vinden nog steeds, dat het niet kan dat niet democratisch samengesteld orgaan, dat een orgaan dat niet democratisch, niet door de bevolking is verkozen, het migratiebeleid van een land bepaalt. Dat een politieke partij bestreden wordt, onder andere door burgerlijke partijstelling, door een orgaan waarop niet de minste controle bestaat en dat aan niemand verantwoording moet afleggen.  Of vindt u het normaal dat niet de politiek, het parlement, het failliet van het integratie- en migratiebeleid vaststelt, maar wel Jozef De Witte, de directeur van dit zogenaamde Centrum voor Gelijke Kansenbeleid en Racismebestrijding? Het Vlaams Belang vindt het niet kunnen dat het CGKR de bevoegdheden heeft van een soort politiek parket. De lijst van de fratsen van dit zogenaamd Centrum is in de loop van de jaren intussen zeer lang, ik haal enkele feiten aan bij wijze van voorbeeld:
-          Wie herinnert zich nog de klacht tegen winkelketen HEMA?
-          Het zogenaamde Centrum verzette zich tegen strengere voorwaarden inzake gezinshereniging, zoals goedgekeurd door parlement
-          Naar aanleiding van het hoofddoekverbod voor gemeenteraadsleden in Boom, stelde de centrumvoorzitter  De Witte dat ze in Boom de democratie aan het afschaffen zijn. ‘Je kan net zo goed naar Noord-Korea verhuizen’, aldus de woorden van dit onafhankelijke, o zo neutrale CGKR.
-          De affaire rond het kantelpoortenbedrijf Feryn enkele jaren geleden (Feryn ging in op de wens van klanten, die enkel autochtone monteurs over de vloer wilden krijgen). De zaak werd aangespannen door het CGKR, Feryn werd in beroep veroordeeld.
-          Eind 2011 wordt het CGKR zelf aangeklaagd wegens racisme. Een lesgeefster van het CGKR zou zich in een cursus voor politiemensen denigrerend hebben uitgelaten over joden en homo’s.
-          De Antwerpse ‘lokettentaks’ was volgens het CGKR ‘wellicht een discriminatie’. De Witte schreef hierover een ‘open brief’ aan burgemeester De Wever.
-          Vorig jaar diende het CGKR klacht in tegen zogenaamd racistische Facebookgroepen als ‘Pret met Mohammed’ en “’t is altijd iets met de islam”, enzovoort, enzoverder.
- Jongste capriool van het CGKR: nu hebben zowaar de brave jongens en meisjes van Gaia een klacht aan hun broek. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) gaat zich over het radiospotje van GAIA buigen, waarin de onverdoofde rituele slachting wordt verteld vanuit het standpunt van een schaap. Kan iemand mij vertellen waar de arme schaapjes met hun klacht terecht kunnen?
Een aantal politici, niet alleen van Vlaams Belang trouwens, hadden en hebben hun bedenkingen bij de werking, bij het opzet en bij de structuur van dit centrum. Bart De Wever bijvoorbeeld vond in eerste instantie dat het CGKR best kon worden afgeschaft, wegens totaal zinloos en een permanente bedreiging voor het recht op vrije meningsuiting. Nu stemt men bij N-VA voor de splitsing van het centrum en voor een zogenaamd ‘interfederaal’ centrum, een Vlaams-Waals overlegorgaan in een tricoloor jasje. Terwijl N-VA‘er Gantman dan weer pleit voor het opdoeken van het centrum. Men zou bijna willen uitroepen: wil de echte N-VA rechtstaan?
België, en zeker Vlaanderen, hebben geen politiek correcte gedachtenpolitie nodig. De integratie van allochtonen kwam en komt door dit centrum geen stap dichterbij, en men is er alleen in geslaagd de Vlaamse onafhankelijkheidspartij, het Vlaams Blok, te criminaliseren. Ons politiek standpunt moet dus héél duidelijk klinken: Deze oprichting van een interfederaal centrum zullen wij niet goedkeuren.

2.     Ook inhoudelijk is er heel wat kritiek mogelijk

Hebben wij het politiek allang gehad met het centrum, en kan dit centrum wat ons betreft beste verdwijnen – het moet dus ook niet worden opgesplitst in een federaal en een interfederaal centrum – dan moet het ons van het hart dat dit wetsontwerp ook heel wat inhoudelijke mankementen bevat en daarvan willen we er in deze tussenkomst toch graag enkele van toelichten. Het versterkt onze politieke kritiek, onze kritiek ten gronde.
Ten eerste: De splitsing van het huidige Centrum, zo lezen we in de toelichting, in een interfederaal centrum en in een federaal centrum zou nodig zijn omdat België anders niet meer in orde zou zijn met de richtlijnen van de Europese Unie, maar dat is maar de halve waarheid. De ruime bevoegdheden die bestonden in het Centrum en die nu verder worden gezet in de twee nieuwe centra, gaan echter véél verder dan wat het VN-verdrag van 1966 inzake het uitbannen van alle vormen van discriminatie vereist. En voor de fetisjisten van de EU-wetgeving geef ik mee dat de bevoegdheden van de twee nieuwe centra ook veel verder gaan dan wat de Richtlijn 2000/43 van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming voorzien. Artikel 13 van de Richtlijn verplicht de lidstaten er toe een orgaan aan te wijzen voor de bevordering van gelijke behandeling van alle personen. Het gaat dan meer bepaald om bijstand aan slachtoffers van discriminatie, het onderzoeken op een onafhankelijke manier van discriminatie en aanbevelingen  te doen. Er is met naam op geen enkel moment sprake van een verplichting om aan dit orgaan of organen de bevoegdheden toe te kennen om in rechte op te treden, wat bestond bij het CGKR en wat opnieuw voorzien wordt voor de nieuwe centra.
Ten tweede: Wat het interfederaal centrum betreft: De Vlaamse gemeenschap had voor die Vlaamse bevoegdheden een eigen Vlaams discriminatiecentrum kunnen oprichten. Maar na een zoveelste rondje spierballen rollen in het Vlaams parlement werd het dus een interfederaal centrum, het gaat gewoonweg om een interfederalisering van bevoegdheden. Terwijl men, als men de letter van de Europese Richtlijn had willen volgen, men eigenlijk genoegen had kunnen nemen met die bevoegdheden toe te wijzen aan bestaande instellingen als bijvoorbeeld de Dienst voor Vreemdelingenzaken, als men die bevoegdheden had willen toewijzen.
Ten derde: Vreemd is verder dat dit IFC representatief moet zijn samengesteld voor een criterium waarvoor het niet bevoegd is en paritair voor een ander criterium, waarvoor het evenmin bevoegd is (discriminatie op basis van de taal), terwijl er voor de vele criteria waarvoor het wel bevoegd is (syndicale of politieke overtuiging bijvoorbeeld) geen eis bestaat voor representativiteit of pariteit.

Ten vierde en om af te sluiten: Men stelt dat de benoemingen in het Interfederaal Centrum door de parlementen gebeuren, en dat dit een garantie zou zijn voor de onafhankelijkheid en het pluralisme. Sinds de soap van de politieke benoemingen over dit land trok, weten we ongeveer wat dit betekent. Neen, het IFC zal men ook en opnieuw een staat in de staat noemen, een niet democratisch samengesteld orgaan, met bijzondere bevoegdheden maar zonder democratische controle. Wij zullen dit wetsontwerp niet goedkeuren, en hopen dat ook andere V-partijen ons hierin zullen volgen. De vrijheid van meningsuiting is ons te dierbaar! 

Geen opmerkingen: