POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 22 februari 2012

Wat we ook doen in het parlement…


De taak van een parlementair bestaat er natuurlijk niet alleen in om vragen te stellen, mondelinge of schriftelijke, en om op die manier de minister te controleren of politieke stellingnames te ontlokken. Cijfermateriaal naar boven halen, waarmee dan kan gewerkt worden.
Wij proberen natuurlijk ook de wetsvoorstellen (andere politieke partijen) en wetsontwerpen (regering) te amenderen met onze eigen voorstellen ter zake.
Maar daarnaast dient onze fractie ook geregeld eigen, uitgewerkte wetsvoorstellen uit, waarmee we proberen het beleid mee te sturen, en dat op basis van ons eigen programma. Misschien is het wel nuttig om hiervan enkele voorbeelden te geven. Volgt u mee?
1.       Het wetsvoorstel bijvoorbeeld tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de uitbreiding van de bijzondere vergoeding voor leden van politie- en hulpdiensten betreft. Momenteel krijgen leden van politie- en hulpdiensten in bepaalde gevallen een vergoeding voor morele schade, als ze wegens lichamelijke ongeschiktheid de dienst definitief moeten verlaten. Maar die schadevergoeding wordt momenteel alleen betaald tijdens de uitoefening van hun functie. Met dit wetsvoorstel willen we de vergoeding ook toekennen als de schade werd veroorzaakt buiten de uitoefening van de functie, maar in het rechtstreeks verlengde ervan. (stuk DOC 53  2056/001)
2.       Of het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten wat de gevolgen van de weigering tot medewerking met het gerecht betreft. Elke verdachte heeft namelijk het recht om te zwijgen. Hij werkt dan niet mee met de gerechtelijke instanties. De strafrechter mag hiermee evenwel rekening houden. De indieners wensen dat ook de strafuitvoeringsrechtbank hiermee rekening kan houden. (stuk DOC 53   2057/001)
3.       Of het voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken. Met deze resolutie vragen wij de federale regering om maatregelen te nemen om de leden van het openbaar ministerie en de onderzoeksrechters aan te sporen om publieke opsporingsmethoden (foto’s van verdachten via allerhande moderne informatiekanalen) te gebruiken, om die informatiekanalen meer bekendheid te geven en op zoek te gaan naar andere interessante en praktische communicatie- en informatiemiddelen die het publiek nauwer kunnen betrekken bij lopende strafonderzoeken. 

Geen opmerkingen: