POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 12 april 2012

Nieuwe taalverhouding Brusselse rechtbank nog steeds onrechtvaardig


Het Vlaams Belang, bij monde van goede vriend en senator Bart Laeremans, had al heel vroeg gewezen op de voor Vlaanderen zeer nadelige gevolgen voor de Vlamingen van de hervorming van het  gerechtelijk arrondissement BHV. Ondertussen werd de krankzinnige 80F/20N-verhouding teruggeschroefd naar 73F/27N. Het volgehouden VB-oppositiewerk heeft dan toch enig effect gehad. 

Toch voldoen de nieuwe afspraken voor ons nog altijd niet, omdat zij nog steeds een eenzijdige overwinning van de Franstaligen met zich meebrengen, zonder dat dit objectief gerechtvaardigd is. De huidige wettelijke regeling voorziet immers dat iedere taalgroep over minstens één derde van de magistraten moet beschikken. Eén derde Nederlandstaligen stemt bovendien overeen met het actuele werkvolume. Er is dan ook geen enkele reden om deze verhouding plots om te buigen naar een verhouding 73F/27N.

Zo bedroeg het aantal burgerrechtelijke zaken en strafrechtelijke vonnissen bij de rechtbank van eerste aanleg in 2010 bijna 31,5% van het totaal aantal dossiers. Via het systeem van toegevoegde rechters waren de taalkaders al omzeild naar een onrechtvaardige verhouding 72F/28N. Dit wordt nu opnieuw in nadelige zin aangepast, waardoor het aantal Nederlandstalige magistraten volkomen ten onrechte met twee voltijdsen zal afnemen. Hierdoor zullen er 9 magistraten minder zijn dan vandaag wettelijk wordt opgelegd via de 1/3-regeling.

Rechtbank van eerste aanleg

                Nu                                         Correct                 Na hervorming                Verschil

N            40 (35 + 5T)                        47                           38                                          -2 (-9)

F             101 (70 + 31T)                   94                           103                                        +2 (+9)

Totaal   141                                        141                        141

Bij de griffie is de achteruitgang nog veel groter. Omwille van het gebrek aan tweetalige Franstaligen ligt het aantal Nederlandstaligen daar vandaag vrij hoog (170 op 386 of 44%). Daarvan moeten er na de totstandkoming van twee aparte rechtbanken 66 vertrekken of ‘uitdoven’, terwijl er dit bij een 1/3-verhouding ‘slechts’ 41 zouden zijn. Een verschil van 25!

Griffie rechtbank eerste aanleg

                Nu          1/3-regel verschil            27/73    verschil

N            170         129             -41                      104         -66

F             216         257             +41                     282         +66

Totaal   386         386                                         386        

Vandaag zijn er in de Brusselse arbeidsrechtbank krachtens de 1/3-regeling 9 Nederlandstalige magistraten actief en 17 Franstaligen op een kader van 26. Het werkvolume bedroeg in 2011 (tot 30 september) 30,5%. Met de 27/73-regeling sneuvelen er 2 van de 9 Nederlandstalige magistraten, zodat er overduidelijk een tekort zal ontstaan aan Nederlandstalige kant.

Aantal magistraten arbeidsrechtbank                  Griffie  arbeidsrechtbank

NU         27/73    versch                                Nu          1/3         versch 27/73      versch

N            9             7              -2                                           50           27           -23         22           -28

F             17           19           +2                                          30           53           +23        58           +28

T             26           26                                                          80

               

Bij de griffie is de slachting aan Nederlandstalige kant buitengewoon groot. Meer dan de helft van de Nederlandstalige griffiers zal na de splitsing vervangen worden door Franstaligen. Het aantal Nederlandstaligen zakt van 50 naar amper 22 of een terugval met 28 mensen. Bij een handhaving van de1/3-regeling zou de terugval beperkt gebleven zijn tot 23, wat nog steeds een grote Franstalige overwinning zou geweest zijn.

Hiermee is duidelijk dat de Franstaligen erg versterkt uit deze onderhandelingen komen (zelfs na de aanpassing van de waanzinnige 20/80-regeling) zonder dat daar een ernstige reden voor is. Over de scheeftrekkingen bij de politierechtbank en de rechtbank van koophandel spreken we ons voorlopig niet uit, omdat we niet weten of de akkoorden ter zake gewijzigd zijn. 

Bovendien blijft het zo dat de andere aspecten van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement ten zeerste in het nadeel van de Vlamingen spelen. Niet alleen is er de toevoeging van een reeks Franstalige magistraten aan het parket van Halle-Vilvoorde, die rechtstreeks onder de hiërarchie zullen staan van de (altijd) Franstalige procureur van Brussel.

Nog veel straffer is de uitbreiding van de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken over Halle-Vilvoorde. De rechtbanken worden immers niet gesplitst, maar ontdubbeld (naar het wetsvoorstel van FDF’er Maingain), waarbij alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde niet langer beschouwd worden als een eentalig gebied buiten Brussel, maar volwaardig zullen deel uitmaken van het rechtsgebied van de Franstalige rechtbank. De inwoners van Halle-Vilvoorde zullen daardoor voortaan rechtstreeks naar de Franstalige rechtbank kunnen stappen. Dit is een regelrechte dijkbreuk in het voordeel van de Franstaligen.

Het Vlaams Belang blijft er dan ook bij dat de hervorming van het gerechtelijk arrondissement de situatie veel erger maakt dan ze vandaag is. Beter geen hervorming dan de regeling die nu op stapel staat. Wij zullen ze dan ook met alle kracht blijven bestrijden.Geen opmerkingen: