POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

zaterdag 28 mei 2011

Waarom wij eergisteren tegen het wetsvoorstel ter 'verstrenging' van de familiehereniging hebben gestemd: een maat voor niks

In de Kamer werd donderdag het wetsvoorstel van CD&V, N-VA, Open VLD en MR over gezinshereniging goedgekeurd. Het Vlaams Belang stelt dat de beoogde aanscherping van de regels inzake gezinshereniging een maat voor niets is en helemaal geen ‘trendbeuk’ inluidt. Er wordt bijvoorbeeld wel een inkomenseis gesteld, maar ook vervangingsinkomens als werkloosheidsuitkeringen zullen in aanmerking worden genomen. Bovendien valt het nog te bezien of de nieuwe voorwaarden eveneens zullen kunnen opgelegd worden aan onderdanen van landen als Marokko en Turkije waarmee België destijds gastarbeidersverdragen heeft afgesloten.
Het is juist dat de Europese Richtlijn inzake het recht op gezinshereniging de lidstaten onvoldoende mogelijkheden biedt om het grootschalige gebruik (misbruik) van gezinshereniging een halt toe te roepen. Het Vlaams Belang diende dan ook reeds een voorstel van resolutie in om deze Richtlijn te herzien. Voor ons is enkel gezinshereniging in de strikte zin van het woord aanvaardbaar, d.w.z. dat het huwelijk moet voltrokken zijn vóór de aankomst van degene bij wie de nieuwkomer zich voegt. Gezinsvorming van vreemdelingen met een nieuwe partner dient daarentegen in de regel plaats te vinden in het land van herkomst.
Frappant is echter dat zelfs nagelaten wordt de regels inzake gezinshereniging te verstrengen op punten waar de Richtlijn dat wel toelaat:
• de Richtlijn verplicht de lidstaten niet gezinshereniging toe te staan met ongehuwde levenspartners. Het wetsvoorstel laat wel nog gezinshereniging toe met ongehuwde partners (aanwending van schijnsamenlevingscontracten blijft dus mogelijk.);
• de Richtlijn verplicht de lidstaten niet om gezinshereniging toe te staan met vreemdelingen die slechts een verblijfsrecht hebben van beperkte duur (o.a. studenten). Het wetsvoorstel laat wel gezinshereniging toe met deze vreemdelingen;
• de Richtlijn laat toe om integratievoorwaarden te stellen aan onderdanen van derde landen die in het kader van gezinshereniging naar België komen. In het wetsvoorstel is van integratievoorwaarden geen sprake;
• de Richtlijn laat toe om gedurende vijf jaar het verblijfsrecht van een volgmigrant in te trekken als niet meer aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan. Volgens het wetsvoorstel is dat maar gedurende drie jaar mogelijk.

Het Vlaams Belang stelt dus vast dat het voorstel van voornoemde partijen op een aantal punten lakser is dan de Europese Richtlijn en dat nagelaten wordt de wetgeving op een aantal essentiële punten te verstrengen.

Uit de persmededeling die donderdag werd verspreid, en die omzeggens nergens werd gepubliceerd. Nergens. Vreemdelingen- en asielpolitiek zijn – dat weet zelfs de grootste imbeciel van dit land – een totaal bijkomstig en tweederangs onderdeel in ons programma. Begrijpelijk dus dat pers aan ons standpunt ter zake geen énkele aandacht heeft besteed!

Geen opmerkingen: