POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 29 november 2011

Overzicht van materies waar de huidige Vlaamse meerderheid wordt geneutraliseerd door vergrendeling via Grondwet of bijzondere wetten


Is België nog een democratie? Een politiek systeem dus waar het volk regeert en waar de meerderheid de richting kan aangeven? Voor sommigen is er in België géén democratie meer – ik ben geneigd mij in die groep te plaatsen – voor anderen is er minstens plaats voor veel twijfel. En twijfel is op zijn minst gerechtvaardigd als men merkt welke bevoegdheden allemaal aan het meerderheidsregime onttrokken zijn door de Grondwet en een aantal bijzondere wetten. Dit allemaal in het kader van het zogenaamd pacificatiemodel van Di Rupo:

1.       In de Grondwet
-          De samenvallende verkiezingen
-          Het nieuwe kiesstelsel in de 6 Vlaamse Randgemeenten
-          De regeling voor het gerechtelijk arrondissement Brussel
-          Constitutieve autonomie voor Brussel
-          Het toezicht door het Grondwettelijk Hof op de federale loyauteit
-          De kinderbijslag (onder andere toegekend aan Brussel)
-          De volledige uitoefening van de autonomie van de Gewesten ten aanzien van de provincies, zonder afbreuk te doen aan de huidige specifieke bepalingen van de pacificatiewet en aan die van de functie van de gouverneurs.
2.       In bijzondere wetten:
-          De duur van de legislatuur en de datum van de verkiezing van de deelstaatparlementen
-          De samenvallende verkiezingen
-          De constitutieve autonomie
-          De federale loyauteit
-          De administratieve geschillen in de 6 randgemeenten en in Brussel
-          De regeling met betrekking tot de burgemeesters van de 6 randgemeenten
-          De hoofdstedelijke gemeenschap en haar samenstelling
-          Toebedeling van toerisme aan de gewesten
-          Bevoegdheid van Brussel inzake gemeentelijke sportinfrastructuur
-          Bevoegdheid van Brussel inzake beroepsopleiding
-          Bevoegdheid van de deelstaten inzake het administratie en geldelijk statuut van hun ambtenarenkorps
-          De bijzondere financieringswet
-          Laten bijdragen van de deelstaten in de pensioenlast
-          Herfinanciering van Brussel
-          De splitsing van de kieskring BHV
Toezicht van het Grondwettelijk Hof op de federale loyauteit

Geen opmerkingen: