POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 20 januari 2011

Zogenaamde verstrenging naturalisatie is lege doos

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de hypocrisie die sommige partijen ten toon spreiden in het dossier van de naturalisaties. De zeer beperkte wijzigingen aan de afsprakennota binnen de Kamercommissie Naturalisaties worden geheel ten onrechte voorgesteld als het einde van de Snel-Belg-Wet zelf. N-VA-Kamerlid Theo Franken verklaarde in het Journaal letterlijk dat de Snel-Belg-Wet verleden tijd is. Niets is minder waar:
1.Aan de nefaste nationaliteitswet zelf verandert nog steeds helemaal niets. Alleen worden de afspraken binnen de commissie Naturalisaties in beperkte mate aangepast aan de praktijken die reeds bestonden op het vlak van strafrechtelijke veroordelingen. Eén van de weinige nieuwigheden is dat de kandidaat-Belg “blijk moet geven van een inspanning om de taal van de woonplaats te leren” (naast de daadwerkelijke kennis van één van de landstalen). Het volstaat dus voor een Congolees die woonachtig is in Gent of Antwerpen en die Frans spreekt, dat hij zich inschrijft in een cursus Nederlands om via de verkorte procedure (amper drie jaar verblijf in ons land!) de nationaliteit te verwerven.Dit is geheel iets anders dan het bewijs van de kennis van de streektaal, zoals de N-VA steeds had geëist. Voor het Vlaams Belang kan de nationaliteit enkel toegekend worden als de bekroning van een geslaagd en bewezen integratieproces, en niet als beloning van de wil om te integreren, want elke aanvrager zegt natuurlijk dat hij daartoe bereid is.2. Precies omwille van het zeer vrijblijvend karakter van de “blijken tot inspanning om een taal te leren”, zal dit in de praktijk niet leiden tot een daling van het aantal toekenningen. De naturalisatie kan op basis van dit criterium niet worden verworpen, hoogstens verdaagd. Dit is vergelijkbaar met de taalbereidheid in de Vlaamse wooncode, die al evenmin geleid heeft tot enige weigering. Deze bijkomende voorwaarde is bijgevolg een lege doos. De Franstalige commissieleden hebben bovendien al aangekondigd dat ze dit deel van de afsprakennota niet zullen naleven.3. De zeer beperkte wijzigingen die gisteren zijn doorgevoerd zijn het resultaat van een compromis dat was afgesloten binnen een werkgroep van Vlaamse en Franstalige kamerleden. Om de Franstaligen ter wille te zijn, had de N-VA in deze werkgroep haar eis inzake de daadwerkelijke kennis van de streektaal laten vallen. Op het laatste moment keerden de meeste Franstalige commissieleden (met uitzondering van de Franstalige liberalen) evenwel hun kar, en stemden tegen het compromis. Voor het Vlaams Belang was dit hoegenaamd geen reden om zijn stemgedrag te wijzigen. Wij wensen geen wijziging te steunen die enkel moet dienen voor de galerij en de perceptie.4. Het gros van de nationaliteitsverwervingen gebeurt nog steeds via een eenvoudige verklaring op het gemeentehuis na 7 jaar verblijf. Aan deze voorwaarden verandert niets: zelfs een bereidheid tot taalkennis of tot integratie is in dat geval overbodig. Nergens in Europa kan men zo snel en zo eenvoudig de nationaliteit verwerven.Wie beweert dat de Snel-Belg-Wet voortaan verleden tijd is, draait de mensen bijgevolg een rad voor de ogen. Het Vlaams Belang vreest bovendien dat een ernstige wijziging van deze Snel-Belg-Wet door de stemming van gisteren verderaf is dan ooit.Gerolf Annemans Fractievoorzitter

Hagen Goyvaerts Lid Kamercommissie NaturalisatiesBert Schoofs Lid Kamercommissie Justitie

Geen opmerkingen: