POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 7 juli 2011

Is dit alles? Is dit de communautaire omwenteling waarvoor zovele Vlamingen hebben gestemd?

De Morgen, niet onmiddellijk de krant die overloopt van ‘Vlaamse ambities’, noteert volgende pronostiek inzake het antwoord van de politieke partijen op de nota-Di Rupo: PS 100% voor, MR 100% ja, maar. CdH: 100% ja, maar. Ecolo 99% ja, maar. Groen: 99%, ja, maar. SP.A: 95% ja, maar. Open VLD 75% ja, maar. CD&V: 65% ja, maar. N-VA: 50% ja, maar, of neen, tenzij.
Als men bij de krant kan tellen, zal men toch onmiddellijk met ons de optelsom hebben gemaakt. Dit is een nota die door àlle Franstalige partijen wordt gedragen, dit is met andere woorden een nota die de Franstaligen zeer goed uitkomt. Het Vlaams Belang heeft dan ook onmiddellijk, en na grondige lezing van de nota, op een gepaste wijze gereageerd. De persmededeling, die bij ons weten ongeveer nergens werd afgedrukt, vindt u hieronder in extenso:
“Onafgezien van een grondiger analyse van de nota van formateur di Rupo, kan het Vlaams Belang nu al volgende reactie geven, zeker inzake de elementen B-H-V/Brussel en de staatshervorming.
° Inzake Brussel-Halle-Vilvoorde wordt de kieskring weliswaar gesplitst, maar ten koste van onaanvaardbare toegevingen van Vlaamse kant:
- de Zes worden nu meer dan ooit Brusselse gemeenten, vermits ze deel zullen uitmaken van de Brusselse kieskring. Bovendien wordt de apparentering tussen Vlaams-Brabantse en Vlaams-Brusselse lijsten onmogelijk gemaakt, waardoor de Brusselse Vlamingen afgesneden worden van hun hinterland.
- de omzendbrief-Peeters over de toepassing van de faciliteiten, die door de Raad van State na een jarenlange procedure werd gevalideerd, wordt voorgoed in de vuilbak gekieperd.
- de bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake de benoeming van de burgemeesters wordt uitgehold. De uitbreiding van de bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof, is in deze alweer een bijkomende garantie voor de Franstaligen.
- als klap op de vuurpijl krijgen de Franstaligen bovendien hun “grootstedelijke gemeenschap” waartoe alle gemeenten van de Rand vrij kunnen toetreden. Daarmee is een Groot-Brussel een feit.
° Inzake Brussel:
- tweetalige lijsten betekenen het einde van de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen.
- er wordt een blanco-cheque aan Brussel uitgedeeld met een jaarlijkse dotatie van 461miljoen euro tegen 2015.
- de taalwetgeving voor lokale besturen, die nooit werd toegepast, wordt als beloning daarvan totaal onderuit gehaald.

Kortom, de Vlamingen in de Rand en Brussel zijn het kind van de rekening, terwijl het hele Vlaams Parlement in talloze resoluties gesteld heeft dat voor de splitsing van B-H-V geen enkele prijs diende betaald te worden.
° Inzake de staatshervorming en de financiering stelt het Vlaams Belang vast dat de voorstellen van di Rupo nog steeds mijlenver af liggen van de resoluties van het Vlaams parlement. De fiscale autonomie blijft beperkt tot een verruiming van het stelsel van de opcentiemen, terwijl de gemeenschappen worden gefinancierd “volgens de behoeften”. Dit heeft niets meer te maken met de volledige overheveling van de personenbelasting. Het vermaledijde consumptiefederalisme blijft dus nog steeds overeind. Ook de bevoegdheidsverdeling blijft versnipperd.
Eveneens onverteerbaar is de creatie van een federale kieskring en van samenvallende verkiezingen, waardoor het Vlaamse beleidsniveau volledig ondergeschikt gemaakt wordt aan het Belgische niveau.
Voor het Vlaams Belang is de conclusie duidelijk: als dit de basis moet worden van de onderhandelingen, dan zijn de Vlamingen nu al geschoren. Het blijft een bric-à-brac-verhaal inzake staatshervorming. Er komt geen zicht op echte fiscale autonomie, maar wel op een versterking van het Belgisch bestuursniveau. En als toppunt krijgen we een zware overwinning van het francofone imperialisme in ons kerngebied. Het Vlaams Belang kan zich moeilijk voorstellen dat de Vlaamse partijen dit nog maar overwegen als onderhandelingsbasis.

Geen opmerkingen: