POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 19 december 2012

Tussenkomst naar aanleiding van een resolutie van de heren De Wael, Tuybens en andere


Een aantal collega’s in het Federale Parlement, liberalen (vooral) en socialisten, vinden dat het terug optrekken van binnengrenzen in de geliberaliseerde vrije marktzone die de Europese Unie is, niet kan, of slechts kan bij hoge uitzondering. En verder vinden ze dat het Europees Parlement een vinger in de pap te brokken moet hebben en dat ze de beslissing van de lidstaat, die dus tijdelijk en omwille van uitzonderlijke omstandigheden, Schengen buiten werking wil zetten. In mijn toespraak had ik het bijvoorbeeld over de grenscriminaliteit in West-Vlaanderen en de mogelijkheid voor België om de grenscontroles terug in te voeren. Liberalen willen daar dus éérst een Europese goedkeuring voor, iets waar ik absoluut tegen ben.

Donderdag 13 december 2012 kwam de resolutie in het parlement ter stemming. Ik heb daar het standpunt van het Vlaams Belang als volgt verdedigd:
“Het Vlaams Belang zal deze resolutie niet steunen en wij willen dat in alle duidelijkheid ook zeggen. Er zijn verschillende redenen waarom we deze stelling innemen, maar de belangrijkste hiervan is ongetwijfeld dat de soevereiniteit, de macht en de controle over het eigen grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie door deze resolutie opnieuw en verder wordt uitgehold, dit in het voordeel van de Europese superstaat, de Europese Unie.
De indieners van deze resolutie willen immers dat lidstaten, die tijdelijk de binnengrenzen willen sluiten of aan verscherpte controles willen onderwerpen en dus tijdelijk – omwille van bepaalde crisissituaties dus – Schengen buiten werking willen stellen, de goedkeuring voorafgaand moeten vragen aan het Europees Parlement, dat dus medebeslissingsrecht zou krijgen in deze bevoegdheid. U wilt met andere woorden dat Poolse en andere parlementairen mee beslissen over een beslissing van België bijvoorbeeld om de grenscontroles in West-Vlaanderen terug in te voeren in de strijd tegen de grenscriminaliteit. Men moet werkelijk niet veel fantasie hebben om allerlei vertragingsmaneuvers voor te stellen, zodat lidstaten in feite beroofd worden van het recht om deze uitzonderingsregel in te roepen om op een adequate manier te reageren op een uitzonderingstoestand, een emergency state.
Neen, dus. De lidstaten mogen – in uw voorstel – niet langer alleen meer die beslissing nemen. Het is duidelijk waarom: de EU-superstaat verdraagt natuurlijk geen binnengrenzen, en op dat vlak is de stelling van de liberalen als Open VLD natuurlijk vrij consequent: er moet één grote eenheidsmarkt worden gecreëerd op het grondgebied van het Europese continent. Een vrije en eengemaakte afzetmarkt van producten verdraagt geen hindernissen, geen tolbarrières, geen andere wettelijke belemmeringen als binnengrenzen. Hoe minder belemmeringen er zijn, hoe vrijer de markt zijn gangen kan gaan en een liberaal – zeker die die groot geworden zijn met de werking van de ‘onzichtbare hand’ – zal hierin alleen voordelen zien.
Daarom natuurlijk wenst u de lidstaten te beroven van de macht, van de bevoegdheid om over uitzonderingstoestanden te beslissen, om te beslissen om het Schengenakkoord tijdelijk buiten werking te beslissen. U wilt die beslissingsmacht in laatste instantie aan de lidstaten ontnemen en overdragen aan het Europese Parlement.  Want de Europese Unie, in uw dromen, dames en heren indieners van deze resolutie, in uw dromen moet de Europese Unie de nieuwe staat worden, die de natiestaten, en de nieuwe natiestaten die nog zullen ontstaan, zoals Catalonië, Schotland, Vlaanderen, vervangen. 
U zegt in uw toelichting dat tijdelijk grenscontroles invoeren een inbreuk op de basisrechten van de burgers inhoudt, maar u vergeet wel te verklaren waar die inbreuk juist te vinden is. U vergeet er ook bij te vertellen dat het tijdelijk invoeren van grenscontroles en dus het buiten werking zetten van Schengen, er juist komt om andere basisrechten van de burgers, dat op veiligheid bijvoorbeeld, veilig te stellen.

De enige verdienste van uw tekst is dat u er geen doekjes om windt. Met een bepaalde arrogantie vindt u het zelfs niet meer nodig uw eigen stellingen met argumenten te onderbouwen. Zo heeft u het op pagina 7 van uw toelichting bijvoorbeeld over middelen om de interne veiligheid te verhogen en schrijft u letterlijk: “De oplossing is uiteraard meer Europa”. Maar “uiteraard” vergeet u wel uit te leggen waarom dat zo zou moeten zijn, en waarom het tijdelijk invoeren van grenscontroles niet zou kunnen bijdragen tot de interne veiligheid. Het woord ‘Europese Unie’ en ‘uiteraard’ valt iets te nadrukkelijk en iets te gemakkelijk. Blijkbaar heeft u geen besef van de diepte van de kloof die gaapt tussen de instellingen van de Europese Unie en de Europese man en vrouw in de straat.
Een waarschuwing is toch wel op zijn plaats in deze: Overgedragen bevoegdheden hebben steeds weer nieuwe bevoegdheden nodig om te blijven werken. Van het één komt het ander. De taken dijen steeds verder uit. Open binnengrenzen dwingen tot een centraal immigratiebeleid, zodat wij, de lidstaten van de Europese Unie, ook steeds minder zeggenschap zullen hebben over de regels die wij willen nemen om de toestroom van migranten op ons grondgebied te beperken. Open binnengrenzen, en deze resolutie is daar opnieuw een bouwsteentje van, open binnengrenzen maken een nationaal migratiebeleid onmogelijk, ongeacht of het nu een Belgisch dan wel een Vlaams migratiebeleid zal zijn. Open binnengrenzen, en de onmogelijkheid om daar op een soevereine manier tijdelijk en autonoom een einde aan te maken, dwingen op de duur tot een centraal veiligheidsbeleid, een Europees Openbaar Ministerie en een Europees sociaal vangnet.
Zijn we daartoe bereid? Zijn we daartoe in staat? Zijn we daartoe in staat in deze tijden van financiële krapte en van economische crisis? Wij geloven niet dat we onze soevereiniteit, in de hoop en de verwachting dat het binnenkort een Vlaamse soevereiniteit zal zijn, zomaar en volledig uit handen moeten geven.  De resolutie die hier voorligt, ligt natuurlijk helemaal in het verlengde van de boodschap van de liberale Big Boss, Guy Verhofstadt, en die boodschap luidt: een supranationaal Europa dwingt op termijn tot overdracht van soevereiniteit en de vorming van een nieuwe staat: de Verenigde Staten van Europa.  We hebben het federalisme in België steeds afgewezen omdat het nooit heeft gewerkt en omdat het nooit heeft kunnen werken. Als federalisme in België al niet kon, dan moet men mij toch maar eens uitleggen, waarom het op een groter, complexer gebied als dat van de Europese Unie wel zou kunnen slagen.
Een van de indieners had het in de nasleep van de indiening van deze resolutie dat hij het toch wel bijzonder merkwaardig vond dat niemand van de Vlaams-nationale fractie aanwezig was, en hij dacht dat dat waarschijnlijk zo was omdat de Vlaams-nationale fractie met de resolutie in het nauw was gedrongen en geen antwoord zou hebben. Ik moet u  bij deze tegenspreken, mijnheer De Wael, ik voelde mij helemaal niet in het nauw gedrongen en ik heb ook geen enkel moeite om mij te positioneren met betrekking tot deze resolutie. Ik zal tegenstemmen en ik meen dat ik voldoende heb uitgelegd waar onze fractie het bijzonder moeilijk mee heeft.  Neen, ik was gewoonweg afwezig, omdat ik de bewoordingen van de resolutie wilde controleren. Op een bepaald moment kan men lezen – op pagina 3 met name –  dat alle politieke partijen in het Europees Parlement vinden dat de Raad zijn beslissing moet herzien  en dat ze dus vragende partij zouden zijn om voortaan een vinger in de pap te brokken hebben als nationale staten het Schengenakkoord tijdelijk buiten werking willen zetten.  U neemt uw vrome wensen voor waarheid, collega De Wael, onze fractie heeft dit in het Europees Parlement niet gevraagd en wij waren niet de enige partij. Enige bescheidenheid zou u dus hebben gesierd, maar opnieuw: het zal zonder ons zijn. Niet omdat wij moeite hebben om onze positie te verklaren, wel integendeel. Wij zullen dus met veel overtuiging tegen stemmen. Deze resolutie heeft niets te maken met het gebrek aan democratische controle, want wij vinden dat een democratische controle op maatregelen waarbij het Schengenakkoord tijdelijk en omwille van heel specifieke omstandigheden buiten werking wordt gesteld, inderdaad het best door de lidstaat zelf gebeurt, in het democratisch gekozen parlement, dames en heren. Zijn wij misschien minder democratisch verkozen dat de dames en heren in het Europees Parlement?”

Twee korte vaststellingen:
-          Er waren maar twee standpunten te horen: het onze, en dat van de liberalen, dat onderschreven werd door de andere “liberalen” bij sp.a, CD&V en groen
-          N-VA heb ik in dit debat niet gehoord. Een intern conflict tussen nationalisten en liberalen? 

Geen opmerkingen: