POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 3 december 2012

Pro Europa, tegen deze EU! Toespraak van Gerolf Annemans op het colloquium van zaterdag 24 november 2012


De Brusselse Europese top van gisteren en eergisteren, waar de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie tot een meerjarenbegroting voor hun kolossale instelling moesten komen is op een sisser afgelopen, net overigens als de bijeenkomst eerder deze week van de Eurogroep, de leiders die in het kader van de werking van de eenheidsmunt, moesten afspreken of en onder welke voorwaarden Griekenland meer en nieuw geld zou krijgen van ons allen.
Op de top gisteren eisten de Britten bezuinigingen. Overigens betaalde België vorig jaar 177 miljoen euro om de Britse korting op de Europese begroting te helpen financieren. Voor Groot-Brittannië is de "juste retour" belangrijk en wij zouden er als Vlamingen beter een voorbeeld aan nemen, want sinds 1984 (herinner u : Margaret Thatcher ‘I want my money back') is de Britse korting gebetonneerd. Steeds meer andere landen bedingen nu ook die korting: Nederland, Zweden, Oostenrijk en Duitsland. Ook Denemarken sluit zich nu bij hen aan.
België evenwel, bij monde van Di Rupo trekt volop de kaart van Hollande, die hij zijn vriend noemt en dus hangt Vlaanderen vast aan stijgende Europese uitgaven (goed voor Franse landbouwsubsidies) en zijn wij afwezig in de discussie over een rationalisering van de geldstromen. Meer nog : socialisten als Kathleen van Brempt zeggen duidelijk : "De toekomst van de Europese Unie is onlosmakelijk verbonden met het idee van eigen middelen." Lees: eigen belastingen.
Vlamingen die de grootste nettobetalers in de EU zijn, meer nog dan de Duitsers en de Nederlanders, kijken als suffe kippen toe hoe dit alles boven hun hoofden wordt beslist. Terwijl wij in onze geschiedenis de Spanjaarden en de Fransen voor veel minder dan voor wat nu gebeurt met hun klikken en het klakken buiten kieperden ...
De Europese Unie is nooit beter geïllustreerd dan door de wijze waarop ze de Turkse vestiging van Ford helpt te financieren, terwijl tussenkomen in Genk niet kan omdat Limburg niet voldoet aan de voorwaarden voor hulp. Vervreemding in plaats van solidariteit. Daar staat de EU voor.
Min of meer precies een week geleden, hielden wij met de Kamerfractie van onze partij ons jaarlijks fractieconclaaf in Barcelona. Wij vonden de hoofdstad van Catalonië wel een geschikte plek dezer dagen om als onafhankelijkheidspartij uiting te geven aan onze belangstelling voor de processen die daar nu loskomen en voor de verkiezingscampagne die daar plaatsvond, ook al valt te vrezen dat de hele sfeer van de regionale verkiezingen van dit weekend, door toedoen van de zichzelf "pragmatisch" noemende nationalisten van minister-president Mas, uiteindelijk zal stranden op de naar ons gevoel veel te slappe koffie van een referendum, ergens volgend jaar, over onafhankelijkheid.
In het Vlaams Belangproject over de Ordelijke Opdeling van België hebben wij afstand genomen van de methodiek van een voorafgaand referendum, onder meer omdat in Canada/Quebec voldoende is aangetoond dat dat leidt tot een straatje zonder einde, een welles-nietes-discussie met de centrale overheid, waarin overigens de Catalanen nu al dreigen verzeild te raken met Madrid. Toch gaan onze gedachten dus uit -dit weekend- naar de Catalanen. Of wij -Vlamingen- de achterstand op de Catalanen zullen kunnen inhalen, wie van ons beiden het eerst die onafhankelijkheid zal bereiken: de geschiedenis en een goede gezondheid zal het ons leren. Maar één ding is zeker en dat is dat de oude multinationale staten - in tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen- niét en dat de nieuwe staten die zich van de oude staten losscheuren of zichzelf er uit scheuren, of de nieuwe staten die oude staten dwingen om in vereffening te gaan, wél een beeld van de 21ste eeuw zullen zijn. En dan niet een negatief beeld van een zich autarkisch in egoïsme terugtrekkend nationalisme, maar een positief, een hoopvol beeld van een Europa waar veel meer verscheidenheid een basisvoorwaarde voor samenwerking wordt of omgekeerd waar gelijk welke moderne 21ste eeuwse samenwerking binnen Europa enkel en alleen mogelijk is tussen vrije naties en vrije volkeren die niet meer tegen hun eigen wil gedwongen kunnen worden om samen te leven in de totaal, maar dan ook totaal versleten structuur van oude lidstaten van de ondertussen zelf ook totaal versleten structuur van de Europese Unie.
Lidstatelijke onafhankelijkheid van volkeren die dit wensen en vrije samenwerking zonder dwang zijn de nieuwe begrippen van de nieuwe tijd, de moderne begrippen van de moderne tijd in het Europa van de 21ste eeuw. Het moge dus voorafgaand aan alle andere beschouwingen inzake Europa , vanwege de Vlaams-nationalisten van het Vlaams Belang, duidelijk gesteld worden.
Als Europa zou kunnen bestaan, dan toch énkel als het bereid is zijn eigen oude structuren los te laten. Als een aanvaardbare vorm van Europese samenwerking zou kunnen bestaan, dan toch énkel indien het aan zijn basisstructuur bereid is om de lidstaten tot natiestaten te laten evolueren, en dus de multinationale staten in heel wat gevallen -om niet te zeggen in alle gevallen- als een ondertussen achterhaalde vergissing van de meestal 19de eeuwse geschiedenis los te laten.
Er is geen paradox tussen een Europese evolutie - en we hebben hier vandaag duidelijk gezien dat die teruggedraaid moet en zal worden - en de opsplitsing van oude staten, de verkleining van onnatuurlijke staten, de opdeling van artificiële gehelen en de stichting van onafhankelijke natiestaten op basis van het begrip vrijheid en niets minder dan de vrijheid.
De achterlijken op dat vlak, zitten dus aan de kant van Verhofstadt en Cohn Bendit . Ze zijn achterlijk omdat ze inzake de oude en achterhaalde Europese Unie rabiaat het gaspedaal indrukken, terwijl zij inzake de nieuwe Europese landkaart van onafhankelijke staten op het rempedaal staan. Welnu: Verhofstadt en Cohn Bendit zijn geschiedenis. De toekomst is een toekomst waarin het omgekeerde gebeurt. Het gaspedaal voor de nieuwe Europese landkaart en het rempedaal voor de oude Europese Unie !
En dan is er een tweede gedachte die ik met u zou willen delen en die gaat over het feit dat - na wat u vandaag allemaal hebt gehoord- het natuurlijk niet langer opgaat om Europa in welke mate dan ook voor te stellen als een alternatief voor België. U kent allemaal wel de erg populaire stelling dat België zogenaamd zal "verdampen", een deel naar Vlaanderen en een deel naar Europa. Zelfs in kringen van de Vlaamse Beweging is dat er jarenlang diep in gehamerd. De colloquia van het Vlaams Belang hebben de traditie om verre lijnen uit te zetten die tot ver buiten onze eigen partij doorklinken en hun invloed hebben, ik denk aan de colloquia omtrent conservatisme, de Ordelijke Opdeling van België en zeker ook dat over het sociaaleconomische toekomstprogramma. Welnu, ik hoop dat er na vandaag door middel van dit colloquium een beslissende en onomkeerbare stap is gezet om de gedachte aan een verdamping van België richting Europa definitief en grondig uit de tempel van ons Vlaams-nationalisme te ranselen. Om te beginnen is die verdampingstheorie sterk in strijd met een realistische en pragmatische kijk op de evolutie in België. De pragmatische werkelijkheid, de bitterharde waarheid is immers dat België niet "automatisch" zal verdampen. We zullen verdorie niet op ons dik en zelfs niet op ons vermagerd "gat" mogen blijven zitten om rustig toe te kijken hoe alles verdampt. Om onafhankelijk te worden zullen wij actie moeten ondernemen. Wij zullen durf moeten tonen en de handen uit de mouwen steken en we zullen de Vlamingen - desnoods 1 voor 1- wakker moeten schudden met argumenten én met passie.
En dat we daarvoor de omweg van langdurige en opeenvolgende staatshervormingen zouden moeten bewandelen, is onjuist. Omdat het 5 voor 12 is en omdat iedere dag dat Vlaanderen gekluisterd blijft aan de Belgische compromissen - of die nu federalistisch of confederalistisch zijn, doet niet ter zake - een dag te veel is.
En wij zijn dus helemaal niet akkoord met zogenaamd pragmatische vlaams-nationalisten, die wiebelend op het dunne touw waarop zij dansen, de durf niet hebben om België op te doeken en die dus voor hun comfort de Belgicisten onder hun aanhangers wijs maken dat ze België alleen maar -met vele tussenstapjes dan nog- gaan hervormen en aan de radicalen van de Vlaamse Beweging zeggen dat België gaat verdwijnen omdat alles automatisch richting Europa zal verdampen.
Alsof bovendien het feit dat de Belgische bevoegdheden allemaal richting het gedrocht van de Europese Unie gaan, voor ons radicalen als een geruststelling klinkt. Neen dus. Wij bedanken voor dit soort spreidstandnummertjes want wij, wij willen België vervangen door een volledig bevoegde vrije en fiere natie in zijn eigen Vlaamse Republiek. En onze verhouding met Europa zullen we zelf regelen en niet laten afhangen van een door de EU en de oude krachten van het Belgische regime gemanipuleerd verdampingsproces. En àls we België zouden kunnen afbreken dan willen we zeker geen automatisch proces richting Europa. Europa is voor ons niet de eindbestemming van onze soevereiniteit.
Wij zijn blij met het voortschrijdende inzicht bij velen dat Europa een België in het groot aan het worden is. Ieder verband en iedere relatie tussen de toekomst van Vlaanderen en het lot van de zieltogende Europese Unie moet dus door de radicaalste Vlaams-nationalisten die wij zijn, resoluut worden afgewezen. Het ene is niet afhankelijk van het andere en al zeker mag het Europese niveau niet meer en nooit meer als excuus gebruikt worden om de keuze voor Vlaanderens onafhankelijkheid en dus de opheffing van de Belgische structuur uit de weg te kunnen gaan of in de mist van een electoraal opportunisme te kunnen laten hangen. Wij moeten durven kiezen, alle politieke verantwoordelijken moeten durven kiezen : België behouden of niet behouden. En de Europese Unie behouden of niet behouden.
Ik heb er geen probleem mee dat radicale nationalisten in Vlaanderen naast pragmatische nationalisten werken aan en voor de toekomst van Vlaanderen. Ik stuur niemand een verwijt. Ik wil alleen niet dat het omgekeerde gebeurt en dat ons verwijten zouden worden gestuurd.
Als ik in oktober, na de stemming van de resolutie in het Europees Parlement waarin een versterkte Europese begroting en meer eigen inkomsten voor de Europese instellingen werden gevraagd, Europees Parlementslid Frieda Brepoels zie en hoor verklaren: "Wij doen er alles aan om van de Europese Unie een hechtere groep te maken, en van de eurozone een echte economische en op termijn zelfs politieke unie te maken", dan ben ik daar blij om, omdat zo'n uitspraken een duidelijke lijn afbakenen en een duidelijke taakverdeling neerzetten tussen Vlaams-nationalisten die met de Europese instellingen meegaan en ons. Tussen Vlaams-nationalisten die hun terughoudendheid om de Belgische staat meteen op te doeken, netjes gekoppeld aan een terughoudendheid om de Europese Unie fundamenteel in vraag te stellen, en ons. Het bakent de zaken goed af. Wij hebben niet enkel ieder onze eigen visie, maar in wezen ook ieder onze eigen taak. Zij de hunne. Wij de onze. Ik geef dit toch even mee aan Thierry Baudet, die deze namiddag bij de N-VA gaat spreken en die dus wel een tandje moeten bijsteken om zijn visie er daar in te peperen.
Ik voor mijzelf, en ik hoop van u allen hetzelfde, ik ben verslaafd aan eenvoud en aan evenwicht en ik hou de zaken graag simpel. Ik hou mijn einddoel helder en onvertroebeld. Vlaanderen moet onafhankelijk worden. En neen, er moet voor mij geen terugkeer zijn naar elkaar bekampende of oorlogvoerende natiestaten die om Europese dominantie strijden, voor mij is Europese samenwerking gebaseerd op vrijheid en een confederaal concept geen taboe, maar inzake de wijze waarop deze Europese Unie van de invoering van een eenheidsmunt misbruik heeft gemaakt om een politiek voldongen feit te creëren zeg ik even simpel als kort : weg met deze Europese Unie.
Onze visie inzake Europa is dus ook ingegeven door onze aversie voor totalitarisme, onze afkeer voor absolutisme. Europees unitarisme is sinds het begin van onze tijdrekening, of het nu ging over een unificatie die het etiket van Hadrianus, van Keizer Karel, van Napoleon of van Nazi-Duitsland droeg, telkens enkel mogelijk geweest onder dwang. Meestal de dwang die voortkwam uit de loop van het geweer.
De generaals van de Europese eenheid schrijven zich in, in die lange rij van lichtjes dwangneurotische fanatici. Zij gebruiken niet meer het militaire geweld, maar een nog veel dwingender en wellicht veel gevaarlijker wapen. Niets is immers, naar het woord van Lenin, een subtieler en doeltreffender methode om de maatschappij en de bevolking te ontwrichten en te manipuleren dan het ontsporen van een munt.
Wij nationalisten willen geen Europese Unie maar samenwerking . Wij willen niet die eenheid maar veelheid. En wij willen geen dwang maar vrijheid. Dat de fanatici van de Europese eenheid het begrip "democratie" zeggen te vertegenwoordigen, is te gek voor woorden. Het tegendeel is waar.
Ik dank iedereen voor de goede samenwerking. Dank dus! Ook dank aan onze uitzonderlijke referentiespreker van vandaag, Thierry Baudet. Thierry Baudet, Rijksnederlander en hierheen gekomen vanuit het Noorden, geeft mij overigens hier de gelegenheid om iedereen nog eens extra er aan te herinneren dat wij als Vlaams Belang een Heel-Nederlandse partij zijn. Niet enkel aansluitend op een decennia oude traditie in de Vlaamse Beweging, maar zeer zeker ook als kenmerk van onze moderne, op de 21ste eeuw gerichte strategie en visie, illustreerde uw aanwezigheid welke richting het volgens ons - na de stichting van de Vlaamse Republiek- uit moet met de Nederlandse ruimte binnen Europa. Ik stelde er prijs op ook dit nog even te onderstrepen.

Geen opmerkingen: