POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 5 december 2007

Naar een splitsing binnen de Liga voor Mensenrechten?

Met het Vlaams Belang is ook een niet onbelangrijk deel van de Vlaamse burgers – daaronder heel wat professoren, juristen, en andere specialisten – de mening toegedaan dat de zogenaamde antiracismewet een onding is, veel te ver gaat en best kan worden afgeschaft. Steeds vaker ook een regelrechte aanfluiting van de fundamentele vrijheid van meningsuiting, nochtans ook een mensenrecht.

De zogenaamde professionele antiracisten zijn hieraan natuurlijk gedeeltelijk zelf schuldig. Zo liet de voorzitter van het zogenaamde Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) zich al ontvallen dat alléén minderheden racistisch konden worden behandeld. Op een ander moment heette het dan weer dat alle communautaire geschillen tussen Vlaanderen en Franstalig België buiten het toepassingsgebied van de zogenaamde antiracismewet vielen, zodat de Franstaligen ongestoord verder Vlamingen konden en kunnen pesten in de Vlaamse Rand rond Brussel.

Nu blijkt zélfs de Liga voor de Mensenrechten het moeilijk te hebben met bepaalde stukken van de zogenaamde antiracismewet. Berouw voor de inkeer? Enkele citaten toch uit een interview in Metro (05.12.2007): “Wij kanten ons meer bepaald tegen het nieuwe artikel 21 van de gewijzigde wet uit 2007. Dat stelt elke racistische uitspraak strafbaar, zelfs als het maar een keer gebeurt”.

Op de vraag of de Liga niet denkt hiermee voor de kar van het Vlaams Belang te worden gespannen, zegt de woordvoerder: “Het klopt dat zij het ene na het andere verzoekschrift tot vernietiging indienen. Voor ons is de vrije meningsuiting een onvervreemdbaar mensenrecht. Dan moeten wij het risico van eventuele nieuwe stemmingmakerij door het Vlaams Belang er maar bij nemen. Al geef ik toe dat hier een lange discussie aan is voorafgegaan”.

Ze hebben warempel het licht gezien bij de Liga. “Onaangename, (zogenaamd) racistische denkbeelden die verspreid worden, moeten niet strafbaar gesteld worden, maar bestreden worden in het maatschappelijk debat”.

Als Vlaams Belang blijven we deze wet een onding vinden, en we zullen blijven ijveren om deze wet ongedaan te maken, want ze was alleen bedoeld om onze partij te bestrijden. Maar het is meer dan veelbetekend dat de Vlaamse vleugel van de Liga de wet ook veel te ver vindt gaan, terwijl de Franstalige vleugel de partijpolitieke bedoelingen van de wet duidelijk verder wilt zetten; “Ze zitten inderdaad op een andere golflengte. Volgens hen er andere manieren om de vrije meningsuiting te beschermen dan delen van de wet zomaar te vernietigen”, aldus de Vlaamse woordvoerder van de Liga. Heerlijk toch, nu is er zelfs al een uiteenlopende Vlaamse en Franstalige benadering van de Mensenrechten.

Geen opmerkingen: